خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29768   بروزرسانی: 28-06-1402

Moladad Nikbakht

علایق پژوهشی

 

داده کاوی در سیستمهای زیستی

سامانه های پیچیده- گسترش سرطان

دارو رسانی

خواص اپتیکی نانوساختارها

  انتقال حرارت به واسطه تابش در نانوساختارها

سامانه های پیچیده (دینامیک تکاملی)

برهم کنش لیزر با ماده (‍پلاسما - شکست اپتیکی - ماده برداری - موج شوک)

شبیه سازی تولید اشعه ایکس

شبیه سازی رشد نانوساختارها

سامانه های غیرخطی و آشوب

افت و خیز در سامانه های دینامیکی