خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:47241   بروزرسانی: 25-07-1402

Reza Noroozian

Publications in Journals

  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
67.  علی جباریرضا نوروزیانگئورگ قره پتیان
Optimum utilization of hub energy micro-grids with micro-networking strategy of local biogas productions
استفاده بهینه از ریزشبکه های انرژی هاب با استراتژی شبکه سازی میکرو در تولیدات بیوگاز محلی
Heliyon Issue 9 (2023-11-15PP. 1-14 
  علمی-پژوهشی
Scopus
66.  مجید علیزاده مقدمرضا نوروزیانسعید جلیل زاده
Online damping control of power system with LME function of wind farm
کنترل بهنگام میراسازی سیستم های قدرت با تابع LME در مزارع بادی
Results in Engineering Issue 17 (2023-03-15PP. 1-11 
  علمی-پژوهشی
Scopus
65.  مجید علیزاده مقدمرضا نوروزیانسعید جلیل زاده
Improving the accuracy and the estimation time of inter-area modes in power system based on Tufts- Kumaresan algorithm
---
International Journal of Modelling and Simulation Issue 43 (2023-01-03PP. 1-10 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
64.  حامد بیژنیKUAANAN TECHATOرضا نوروزیانS.M. MuyeenFrede Blaabjerg
A novel multiport converter switching scheme to integrate multiple renewable energy sources
-------
INTERNATIONAL JOURNAL OF CIRCUIT THEORY AND APPLICATIONS Issue 50 (2022-02-02PP.  1750-1769 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
63.  حامد بیژنیرضا نوروزیانS.M. MuyeenFrede Blaabjerg
Grid Integration of Multiple Wind Turbines using a Multi-port Converter – A Novel Simultaneous Space Vector Modulation
-----
RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS Issue 157 (2022-01-01PP. 1-14 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
62.  رسول عزیزیرضا نوروزیان
Islanding detection in distributed energy resources based on gradient boosting algorithm
---
IET Renewable Power Generation Issue  https://doi.org/10.1049/rpg2. (2021-01-21PP. 436-451 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
61.  پویان اصغریانرضا نوروزیان
MODELING AND MODEL PREDICTIVE CONTROL OF A MICROTURBINE GENERATION SYSTEM FOR STAND-ALONE OPERATION
---
sigma journal of engineering and natural sciences Issue 3 (2019-09-30PP. 705-722 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
60.  حسین حدادیانرضا نوروزیان
Multi-Microgrid-Based Operation of Active Distribution Networks Considering Demand Response Programs
----
IEEE Transactions on Sustainable Energy Issue 10 (2019-09-23PP.  1804-1812 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
59.  مینا حشمتیرضا نوروزیانسعید جلیل زادهحسین شایقی
Optimal Design of CDM Controller to Frequency Control of a Realistic Power System equipped with Storage Devices Using Grasshopper Optimization Algorithm
طراحی کنترل کننده فرکانس cdm در یک سیستم قدرت مجهز به منبع ذخیره با الگوریتم ملخ
ISA TRANSACTIONS Issue doi.org/10.1016/j.isatra.2019. (2019-09-01PP. 1-14 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
58.  حامد بیژنیرضا نوروزیانمحمد مهدی معینیKUAANAN TECHATOFrede Blaabjerg
A Grid-Connected Smart Extendable Structure for Hybrid Integration of Distributed Generations
---
IEEE Access شماره 7 (1398/05/08صفحات 105235-105246 
  علمی-پژوهشی
Scopus
57.  پویان اصغریانرضا نوروزیان
Novel Load Following Controller of Microturbine Generation System for Stand-alone/Grid-connected Operation
----
دانشگاه آزاد واحد شهر مجلسی --majlesi Journal of Electrical Engineering Issue 13 (2019-06-01PP. 83-90 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
56.  علی ابدالیکاظم مظلومیرضا نوروزیان
High-speed fault detection and location in DC microgrids systems using Multi-Criterion System and neural network
روش سریع تشخیص خطا و محل آن در ریز شبکه های DC با استفاده از شبکه عصبی
APPLIED SOFT COMPUTING Issue 79 (2019-06-01PP. 341-353 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
55.  کمال سعادتیرضا نوروزیان
----
مدل‌سازی دینامیکی ریزشبکه جزیره‌ای و بهبود پایداری سیگنال کوچک آن با فیدبک کنترل‌کننده حالت
مهندسی برق دانشگاه تبریز (دانشکده فنی سابق) - دانشگاه تبریز شماره 49 (1398/02/22صفحات 267-279 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
54.  حامد بیژنیرضا نوروزیانمحمد شهرام معینFrede Blaabjerg
Wind Farm Grid Integration Architecture Using Unified Expandable Power Converter
----
IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS Issue 34 (2019-04-20PP. 3407-3417 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
53.  پویان اصغریانرضا نوروزیان
Modeling and Efficient Control of Microturbine Generation System With Battery Energy Storage for Sensitive Loads
---
Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering مهندسی برق و الکترونیک دانشگاه علم و صنعت Issue 15 (2019-02-02PP. 76-86 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
52.  علی ابدالیرضا نوروزیانکاظم مظلومی
Simultaneous control and protection schemes for DC multi microgrids systems
کنترل و حفاظت همزمان شبکه های میکروگرید DC
INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS Issue 104 (2019-01-01PP. 230-245 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
51.  محسن بخشی مجدررضا نوروزیانگئورگ قره پتیان
Novel Islanding Detection Method for Multiple DGs Based on Forced Helmholtz Oscillator
--
IEEE Transactions on Smart Grid Issue 9 (2018-11-01PP. 6448-6460 

50.  علی ابدالیکاظم مظلومیرضا نوروزیان
A PRECISE FAULT LOCATION SCHEME FOR LOW-VOLTAGE DC MICROGRIDS SYSTEMS USING MULTI-LAYER PERCEPTRON NEURAL NETWORK
روشی دقیق در مکان یابی خطا برای شبکه های LVDC با استفاده از شبکه های عصبی چند لایه
sigma journal of engineering and natural sciences Issue 36-3 (2018-09-01PP. 821-834 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
49.  احسان هوشمندرضا نوروزیانعباس ربیعی
Optimal Sharing of Renewable Energy Sources in Distribution Networks Considering the Uncertainties
اشتراک‌گذاری بهینه انرژی منابع تولید پراکنده تجدیدپذیر در شبکه توزیع با درنظرگرفتن عدم‌قطعیت
مهندسی برق دانشگاه تبریز (دانشکده فنی سابق) - دانشگاه تبریز شماره 48 (1397/04/01صفحات 931-942 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
48.  عباس نصریسیروس طوفانرضا نوروزیان
---
طراحی و تحلیل مبدل DC-DC بوست مجتمع براساس کنترل کننده زمان
صنایع الکترونیک - پژوهشگاه الکترونیک ایران شماره 9 (1397/03/01صفحات 55-66 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
47.  جواد قلی نژادرضا نوروزیانامیر باقری
Optimal Capacitor Allocation in Radial Distribution Networks for Annual Costs Minimization Using Hybrid PSO and Sequential Power Loss Index Based Method
---
Journal of operation and automation in power engineering Issue 5 (2017-12-25PP. 117-130 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
46.  محسن بخشی مجدررضا نوروزیانگئورگ قره پتیان
Islanding detection scheme based on adaptive identifier signal estimation method
---
ISA TRANSACTIONS Issue 71 (2017-11-25PP. 328-340 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
45.  اشکان پیروزرضا نوروزیانجز رودریگز
Investigation of model predictive control for converter-based stand-alone DC distribution networks fed by PV units
---
International Transactions on Electrical Energy Systems Issue 27 (2017-11-25PP. 1-19 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
44.  مینا حشمتیسعید جلیل زادهحسین شایقیرضا نوروزیان
Optimal design of NL-PIDF and SMES as load frequency controller in a hybrid nonlinear power system using krill herds algorithm
طراحی بهینه کنترل¬کننده¬ی NL-PIDF و SMES جهت کنترل بار فرکانس سیستم قدرت هیبریدی غیرخطی با استفاده از الگوریتم کریل¬ها
هوش محاسباتی در مهندسی برق شماره 8 (1396/07/18صفحات 46-58 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
43.  حسین حدادیانرضا نوروزیان
Multi-microgrids approach for design and operation of future distribution networks based on novel technical indices
Multi-microgrids approach for design and operation of future distribution networks based on novel technical indices
APPLIED ENERGY Issue 185 (2017-01-01PP. 650-663 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
42.  حسین حدادیانرضا نوروزیان
Optimal operation of active distribution systems based on microgrid structure
--
RENEWABLE ENERGY Issue 104 (2016-12-18PP. 197-210 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
41.  رضا نوروزیانگئورگ قره پتیان
NOVEL CONTROL STRATEGY FOR GRID-CONNECTED PHOTOVOLTAIC ARRAY
NOVEL CONTROL STRATEGY FOR GRID-CONNECTED PHOTOVOLTAIC ARRAY
iium engineering journal شماره 17 (1395/09/10صفحات 169-184 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
40.  سیدعلی چاوشیرضا نوروزیانعلی امیری
Islanding detection of synchronous distributed generation resources using AdaBoost algorithm
---
International Transactions on Electrical Energy Systems Issue 26 (2016-08-12PP. 1604-1624 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
39.  رضا نوروزیانحسین محمدی
Suitable Utilization of DC Isolated Distribution and PV Generating Systems for Supplying AC loads
بهره‌برداری ترکیبی کارآمد از شبکه DC مستقل و سیستم‌های PV جهت تغذیه بارهای نامتعادل AC
هوش محاسباتی در مهندسی برق شماره 7 (1395/05/15صفحات 41-51 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
38.  سیدمحسن حسینیرضا نوروزیان
Introducing a New Hybrid Method with Second Generation Wavelet Transform and Sandia Frequency Shift for Islanding Detection of Inverter-Based Distributed Generation
ارایه روشی ترکیبی نوین بر اساس نسل دوم تبدیل موجک و روش جابجایی فرکانس ساندیا برای تشخیص کارکرد جزیره ای در تولیدات پراکنده مبتنی بر اینورتر
مهندسی برق و الکترونیک ایران - انجمن مهندسین برق--Journal of iranian association of electrical and electronics engineers شماره 13 (1395/04/20صفحات 1-13 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
37.  اکبر بیاتامیر باقریرضا نوروزیان
Optimal siting and sizing of distributed generation accompanied by reconfiguration of distribution networks for maximum loss reduction by using a new UVDA-based heuristic method
-
INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS Issue 77 (2016-04-29PP. 360-371 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
36.  مجید علیزاده مقدمرضا نوروزیانسعید جلیل زاده
Modeling, Simulation and Control of Matrix Convert for Variable Speed Wind Turbine System
-
Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering مهندسی برق و الکترونیک دانشگاه علم و صنعت Issue 11 (2015-09-23PP. 265-275 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
35.  پیمان فرهنگمحمد رضا صفری تیرتاشیرضا نوروزیانگئورگ قره پتیان
Combined design of VSC-HVDC and PSS controllers for LFO damping enhancement
طراحی ترکیبی کترل کنندهHVDC و PSSبرای میراسازی نوسانات LFO
TRANSACTIONS OF THE INSTITUTE OF MEASUREMENT AND CONTROL Issue 36(4) (2014-05-27PP. 529-540 
  علمی-پژوهشی
معتبر
34.  محسن دارابیانابوالفضل جلیلوندرضا نوروزیان
Combined Use of Sensitivity Analysis and Hybrid Wavelet-PSOA-NFIS to Improve Dynamic Performance of DFIG-Based Wind Generation
استفاده ترکیبی از تحلیل حساسیت و ...
Journal of operation and automation in power engineering Issue 1 (2014-03-06PP. 60-73 
  علمی-پژوهشی
None ISI
33.  حیدری مسعودمحمدبیگی محمدپورقلی مهدیرضا نوروزیان
DFIG Power Control and Stabilizing in Presence of Network Voltage Turbulences Using State Feedback and Reduced-Order Observer
کنترل تون و پایداری DFIG در حضور اغتشاش ولتاژ شبکه با استفاده از فیدبک حالت و مشاهده گر کاهش یافته
Journal of Applied Science and Agriculture Issue 8 (7) (2013-12-15PP. 1101-1109 
  علمی-پژوهشی
None ISI
32.  رضا نوروزیانبرزیده فابوالفضل جلیلوند
A novel maximum power point tracking method for PV systems using artificial neural network
روش MPPT جدید برای سیستم های PV با استفاده از شبکه های عصبی
Engineering Intelligent Systems Issue 21 (2013-12-04PP. 239-247 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
31.  محسن بخشی مجدررضا نوروزیانگیورک قرپتیان
Anti-Islanding Scheme for Synchronous DG Units Based on Tufts–Kumaresan Signal Estimation Method
-
IEEE TRANSACTIONS ON POWER DELIVERY Issue 28 (2013-10-15PP. 2185-2193 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
30.  محسن بخشی مجدررضا نوروزیانگئورگ قره پتیان
Islanding detection of synchronous machine-based dgs using average frequency based index
Islanding detection of synchronous machine-based dgs using average frequency based index
Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering مهندسی برق و الکترونیک دانشگاه علم و صنعت Issue 2 (2013-06-29PP. 94-106 
  سایر
با هیات تحریریه
29.  ابوالفضل جلیلوندرضا نوروزیانمحسن دارابیان
Modeling and control of multi-level inverter for three-phase grid-connected photovoltaic sources
-
international journal on technical and phisical problems of engineering Issue 2 (2013-05-28PP. 35-43 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
28.  رضا نوروزیانگیورک قرپتیان
An investigation on combined operation of active power filter with photovoltaic arrays
-
INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS Issue 46 (2013-03-15PP. 392-399 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
27.  جواد قلی نژادریحان آبادیرضا نوروزیان
Analysis of Cascaded H-Bridge Multilevel Inverter in DTC-SVM Induction Motor Drive for FCEV
-
Journal of Electrical Engineering & Technology Issue 8 (2013-03-15PP. 304-315 
  سایر
با هیات تحریریه
26.  محسن بخشی مجدررضا نوروزیان
Reactive power based anti-islanding scheme for synchronous distributed generators
-
international journal on technical and phisical problems of engineering Issue 4 (2013-01-07PP. 30-37 
  سایر
با هیات تحریریه
25.  محسن بخشی مجدررضا نوروزیان
State feedback controller desing for a sssc using ic-hs algorithm
-
international journal on technical and phisical problems of engineering Issue 2 (2012-09-08PP. 65-74 
  علمی-پژوهشی
None ISI
24.  سعید جلیل زادهرضا نوروزیانمحسن بخشی مجدر
A CHS based PID controller for unified power flow controller
-
ACEEE IJEPE Issue 3 (2012-05-15PP. 16-20 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
23.  رضا نوروزیانگئورگ قره پتیان
Combined operation of converter-based distributed generation unit in DC distribution system in order to have premium power quality
-
EUROPEAN TRANSACTIONS ON ELECTRICAL POWER Issue 22 (2012-05-15PP. 449-470 
  علمی-پژوهشی
None ISI
22.  رضا نوروزیانمحمدرضا صفری تیرتاشی
Control and operation of wind farm connected to grid using multi-terminal VSC-HVDC
-
International Review of Automatic Control Issue 5 (2012-05-15PP. 395-404 
  علمی-پژوهشی
None ISI
21.  امیر باقریرضا نوروزیانابوالفضل جلیلوندسعید جلیل زاده
Voltage and Reactive Power Control in Distribution Systems in the Presence of Distributed Generation
-
International Review of Modeling and Simulations Issue 5 (2012-04-15PP. 528-536 
  علمی-پژوهشی
None ISI
20.  رضا نوروزیان
A performance comparison of D-STATCOM and DC distribution system for unbalanced load compensation
-
International Review of Electrical Engineering Issue 7 (2012-04-15PP. 4194-4207 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
19.  بهزاد صداقتابوالفضل جلیلوندرضا نوروزیان
Design of a multilevel control strategy for integration of stand-alone wind/diesel system
-
INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS Issue 1 (2012-02-15PP. 123-137 
  علمی-پژوهشی
None ISI
18.  سعید جلیل زادهرضا نوروزیانمحمد رضا صفری تیرتاشیپیمان فرهنگ
MULTI OBJECTIVE FITNESS FUNCTION BASED STATEFEEDBACK CONTROLLERS DESIGN FOR PSS AND TCSC TO COPE WITH THE LOW FREQUENCY OSCILLATIONS
-
Journal of Electrical Engineering Issue 12 (2012-01-15PP. 119-125 
  علمی-پژوهشی
None ISI
17.  رضا نوروزیانابوالفضل جلیلوندعزیز آقازادههمایون حائری
Combined operation of Dynamic Voltage Restorer with Distributed Generation in Custom Power Park
-
International Review of Automatic Control Issue 5 (2012-01-15PP. 16-24 
  علمی-پژوهشی
معتبر
16. رضا نوروزیانابوالفضل جلیلوندگئورگ قره پتیان
Introducing a new method for operation and islanding detection of inverter based distributed generation
ارائه روشی نوین برای بهره برداری و تشخیص جزیره ای تولیدات پراکنده مبتنی بر اینورتر
مهندسی برق و الکترونیک ایران - انجمن مهندسین برق--Journal of iranian association of electrical and electronics engineers شماره 2 (1390/10/15صفحات 17-26 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
15.  رضا نوروزیان
Optimal Management of Microgrid in Island-Mode Using Shuffled Frog-Leaping Algorithm
مدیریت بهینه ریزشبکه در حالت جزیره ای با استفاده از الگوریتم SFL
International Review of Electrical Engineering Issue 5 (2011-10-15PP. 2401-2410 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
14.  احمد روحانیمحمد رضا صفری تیرتاشیرضا نوروزیان
Combined Design of PSS and STATCOM Controllers for Power System Stability Enhancement
طراحی ترکیبی کنترل کننده PSS و STATCOM برای بهبود پایداری سیستم قدرت
Journal of Power Electronics Issue 11(5) (2011-08-31PP. 734-742 
  علمی-پژوهشی
None ISI
13.  سعید جلیل زادهرضا نوروزیانمهدی صبوریسعید بهزادپور
PSS and SVC Controller Design Using Chaos, PSO and SFL Algorithms to Enhancing the Power System Stability
طراحی کنترل کننده های PSS و SVC با استفاده از الگوریتم های آشوب -مهاجرت پرندگان و قورباغه برای بهبود پارامترهای سیستم قدرت
Energy and Power Engineeing Issue 2 (2011-05-01PP. 87-95 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
12.  حسان واحدیرضا نوروزیانابوالفضل جلیلوندگئورگ قره پتیان
New Method for Islanding Detection of Inverter-Based Distributed Generation Using DC-Link Voltage Control
-
IEEE TRANSACTIONS ON POWER DELIVERY Issue 2 (2011-04-15PP. 1176-1187 
  علمی-پژوهشی
None ISI
11.  ابوالفضل جلیلوندرضا نوروزیانبهزاد صداقت
Modeling and Simulation of Isolated Wind/Diesel Hybrid Power System Connected to Estimated Variable Load
مدلسازی و شبیه سازی سیستم قدرت هیبرید باد-دیزل مجزای متصل به بار تخمین زده شده
International Review of Modeling and Simulations Issue 4(2) (2011-03-31PP. 778-783 
  علمی-ترویجی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
10.  محمدرضا جوادیابوالفضل جلیلوندرضا نوروزیانمجید ولیزادهرضا بازیار
-
طراحی بهینه و مدیریت هوشمند انرژی سیستم هیبرید مستقل از شبکه برای مناطق روستایی
انرژی ایران شماره 4 (1389/12/29صفحات 1-13 
  علمی-پژوهشی
None ISI
9.  ابوالفضل جلیلوندرضا نوروزیاناحمد عاشوری پسکوهانی
Modeling and evaluating of protection schemes based on petri nets
مدلسازی و ارزیابی روشهای حفاظت بر اساس شبکه های پتری
International Review of Modeling and Simulations Issue 1 (2011-02-15PP. 180-187 
  علمی-پژوهشی
None ISI
8.  ابوالفضل جلیلوندرضا نوروزیانمحمدرضا صفری تیرتاشی
GA-based output feedback controller design for PSS and TCSC to damp the power system oscillations
طراحی کنترل کننده فیدبک حالت مبتنی بر الگوریتم ژنتیک برای Pss و TCSC به منظور میراسازی نوسانات سیستم قدرت
International Review of Automatic Control Issue 1 (2011-01-15PP. 102-108 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
7. ابوالفضل جلیلوندرضا نوروزیانگئورگ قره پتیان
Islanding detection for inverter-based distributed generation using a hybrid SFS and Q-f method
تشخیص جزیره ای در تولید پراکنده مبتنی بر اینورتر با استفاده از روش ترکیبی SFS و Q-f
International Review of Electrical Engineering Issue 5 (2010-10-15PP. 2280-2285 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
6.  حسان واحدیرضا نوروزیانابوالفضل جلیلوند
Optimal management of micro-grid in island - mode using bacterial foraging algorithm
مدیریت بهینه میکرو شبکه با استفاده از الگوریتم رشد باکتری
International Review of Electrical Engineering Issue 5 (2010-10-15PP. 2141-2151 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
5.  رضا نوروزیانمهرداد عابدیگیورک قرپتیان
combined operation of AC and DC distribution system with distributed generation units
-
Journal of Electrical Engineering-Elektrotechnicky Casopis Issue 4 (2010-09-15PP. 193-204 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
4.  رضا نوروزیانمهرداد عابدیگئورگ قره پتیانحسین حسینی
Distributed resources and DC distribution system combination for high power quality
-
INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS Issue 32 (2010-09-14PP. 769-781 

3.  رضا نوروزیانمهرداد عابدیگئورگ قره پتیان
Premium power quality using combination of microturbine unit and DC distribution system
-
Journal of Electrical Engineering & Technology Issue 5 (2010-03-15PP. 103-115 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
2.  رضا نوروزیانگئورگ قره پتیانمهرداد عابدیمیشل محمودی
Grid-Tied and stand - alone operation of distributed generation modules aggregated by cascaded boost converters
-
Journal of Power Electronics Issue 10 (2010-01-15PP. 97-105 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
1.  رضا نوروزیانمهرداد عابدیگئورگ قره پتیانحسین حسینی
on-grid and off-grid operation of multi-input single-output dc/dc converter based fuel cell generation system
on-grid and off-grid operation of multi-input single-output dc/dc converter based fuel cell generation system
Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering مهندسی برق و الکترونیک دانشگاه علم و صنعت Issue 2 (2009-05-27PP. 131-142 


Presentations in Seminars & Conferences


ملی معتبر 81. وحید مظفریرضا نوروزیانامیر باقری
برنامه ریزی توسعه شبکه های انتقال از دیدگاه شرکت های برق منطقه ای برای حداکثر سازی درآمد حاصل از ترانزیت برق
Transmissin Expansion Plannning from the Viewpoint of Regional Electric Companies for Maximization of the Transmission Income
Iranian conference on electrical engineering(ICEE) دانشگاه صنعتی امیرکبیر, تهران, 2021-05-18 - 2021-05-23
ملی معتبر 80. ندا توپچیانرضا نوروزیانامیر باقری
برنامه ریزی توسعه سیستم قدرت با استفاده از تجهیزات هوشمند QB و DLR در حضور تولیدات بادی
Power System Expansion Planning Using Smart Equipment of QB and DLR in the Presence of Wind Power Generation
national conference of Renewable Energies دانشگاه بیرجند, بیرجند, 2021-03-13 - 2021-03-14
بین‌المللی 79. - یاریرضا نوروزیانحمید خوشخومحمد اخلاقی
ارزیابی اعتبار ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر در شبکه قدرت تحت مدیریت شرکت برق منطقه ای زنجان با استفاده از تحلیل کفایت تولید و شاخصهای قابلیت اطمینان
---
IRSEC دانشگاه شیراز, شیراز, 2021-02-17 - 2021-02-18
ملی معتبر 78. - یاریرضا نوروزیانمسعود خطیبیمحمد اخلاقیحمید خوشخو
تعیین سطح نفوذ نیروگاههای مقیاس بزرگ خورشیدی مبتنی بر شاخص پایداری زاویهای روتور در شبکه قدرت و عوامل موثر در آن
---
- دانشگاه کاشان, کاشان, 2020-12-16 - 2020-12-17
ملی معتبر 77. - یاریمحمد اخلاقیرضا نوروزیانحمید خوشخو
مطالعه و دسته بندی روشهای تعیین اعتبار ظرفیت برای نیروگاههای تجدیدپذیر در شبکه قدرت
----
== دانشگاه صنعتی مالک اشتر, تهران, 2020-09-20 - 2020-09-20
ملی معتبر 76. رضا نوروزیانسعید محمودیحسن رضا میرزائیمریم بیات
پایش وضعیت ( CM ) ماشین های الکتریکی به روش آنالیز پاسخ فرکانسی ( FRA )
---
- دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی(ره), افرینه لرستان, 2020-03-03 - 2020-03-04
بین‌المللی 75. پویان اصغریانرضا نوروزیان
--
Novel Method for Dynamic Improvement of Model Predictive Control based Microturbine Generation System
International Power Electronics, Drive Systems and Technologies Conference (PEDSTC) دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی, تهران, 1398/11/15 - 1398/11/17
بین‌المللی 74. مجید علیزاده مقدمرضا نوروزیان
--
Modeling of Transient Recovery Voltage of Rajaee Combined Cycle Power Plant
International Power System Conference(psc) پژوهشگاه نیرو, تهران, 2019-12-09 - 2019-12-11
بین‌المللی 73. سیدمحمدجواد مایلیسید هادی حسینیرضا نوروزیان
برنامه ریزی توسعه تولید با در نظر گرفتن نیروگاههای تجدید پذیر در محیط تجدید ساختار یافته برق ایران
generation expansion planning with renewable sources in Iraniann deregulatred power system environment
- دبیرخانه همایش, همدان, 2017-07-09 - 2017-07-09
ملی معتبر 72. احسان هوشمندرضا نوروزیانعباس ربیعی
اشتراک‌گذاری بهینه انرژی منابع تولید پراکنده تجدیدپذیر بر اساس مدلسازی تصادفی و برنامه ریزی پاسخ به تقاضا در شبکه های توزیع
--------------
کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران دانشگاه گیلان, رشت, 1395/12/18 - 1395/12/19
ملی معتبر 71. علی ابدالیکاظم مظلومیرضا نوروزیان
تشخیص سریع خطا در ریز شبکه های DC با استفاده از سیستم فازی
Fast fault detection and isolation in low-voltage DC microgrids using fuzzy inference system
کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران دانشگاه آزاد قزوین , قزوین, 1395/12/17 - 1395/12/19
بین‌المللی 70. علی ابدالیکاظم مظلومیرضا نوروزیان
روشی جدید در تشخیص خطاهای شبکه های LVDC
Novel Method of Low and High Impedance Fault Detection in LVDC Microgrids
کنفرانس بین المللی حفاظت و اتوماسیون در سیستم های قدرت دانشگاه علم و صنعت ایران, تهران, 1395/10/27 - 1395/10/28
بین‌المللی 69. پویان اصغریانرضا نوروزیان
Dynamic Modeling of a Microturbine Generation System for Islanding Operation based on Model Predictive Control
Dynamic Modeling of a Microturbine Generation System for Islanding Operation based on Model Predictive Control
International Power System Conference(psc) پژوهشگاه نیرو, تهران, 2016-10-24 - 2016-10-26
بین‌المللی 68. پویان اصغریانرضا نوروزیان
طراحی فیلتر پسیو نوین برای تولیدات پراکنده مبتنی بر اینورتر در دو حالت بهره برداری متصل به شبکه و مستقل از شبکه
New Passive Filter Design of Inverter-Interfaced Distributed Generation for Grid-Tied and Stand-Alone Operation
کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه علمی و کاربردی, تهران, 1395/02/24 - 1395/02/24
ملی معتبر 67. پویان اصغریانرضا نوروزیان
مدلسازی و شبیه سازی سیستم تولید میکروتوربین در حالت عملکرد متصل به شبکه و جزیره ایی
Modeling and Simulation of Microturbine Generation System for Simultaneous Grid-Connected/Islanding Operation
Iranian conference on electrical engineering(ICEE) دانشگاه شیراز , شیراز, 2016-05-10 - 2016-05-12
ملی معتبر 66. رونیا عربیانرضا نوروزیانکاظم مظلومی
بهره‌برداری ترکیبی فیلتر‌ فعا‌ل‌ قدرت و سامانه فتوولتاییک به صورت مستقل و متصل به شبکه توزیع
----
کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق انجمن برق و شرکت توزیع نیروی برق استان البرز , کرج, 1395/02/07 - 1395/02/08
ملی معتبر 65. مجید علیزاده مقدمرضا نوروزیانسعید جلیل زاده
کنترل ولتاژ و فرکانس سیستم توربین بادی با واحد تولید پراکنده در حالت مستقل از شبکه
wind turbine voltage and frequency control in the standalone operation
کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق انجمن برق ایران, کرج, 1395/02/07 - 1395/02/08
ملی معتبر 64. مریم نظریرضا نوروزیان
مدیریت بهینه ریز شبکه هوشمند در حضورV2G ها با استفاده از الگوریتم باکتریا
----
کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق انجمن برق و شرکت توزیع نیروی برق استان البرز , کرج, 1395/02/07 - 1395/02/08
ملی معتبر 63. امیر باقرین اوصالیرضا نوروزیان
----
Distribution System Expansion Planning Incorporating Storage Units in the Presence of Wind-Based Distributed Generation
کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق شرکت توزیع نیروی برق استان البرز با همکاری انجمن برق ایران, کرج, 1395/02/07 - 1395/02/08
بین‌المللی 62. هادی سلیمانی خواهسعید جلیل زادهرضا نوروزیان
بهبود پروفیل ولتاژ ریزشبکه ها در بهره برداری جزیره ای باکنترل هماهنگ منابع تولید پراکنده و ذخیره سازانرژیsmes با استفاده از پایدارساز دینامیکی ولتاژ
improvment of voltage profile in operation of islanding with dg and smes and mgvs
کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک دانشگاه مالک اشتر, تهران, 1394/11/28 - 1394/11/29
بین‌المللی 61. اشکان پیروزرضا نوروزیان
-----
Model Predictive Control of Classic Bidirectional DC-DC Converter for Battery Applications
International Power Electronics, Drive Systems and Technologies Conference (PEDSTC) Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran, تهران, 1394/11/27 - 1394/11/29
ملی معتبر 60. مجید علیزاده مقدممحسن محمدبیگیرضا نوروزیان
---
Optimal Placement Multi-Criteria of SFCL with Genetic Algorithm for Protection of an Electrical Power System
کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت دانشگاه تهران, تهران, 1394/10/29 - 1394/10/30
ملی معتبر 59. سونیا عربیانکاظم مظلومیرضا نوروزیان
ارزیابی قابلیت اطمینان در ساختار ستاره و حلقوی مزارع بادی به روش مونت کارلو
Reliability assessment in Star & Ring Wind Frams using Monte Carlo Method
-- توانیر-وزارت نیرو, تهران, 2016-01-12 - 2016-01-13
بین‌المللی 58. اصغر علی محمدیرضا نوروزیان
بررسی فنی و اقتصادی استفاده از برجهای چند‌مداره در خطوط انتقال نیروی ایران
Technical and economic studies of multi – circuit towers in Iran transmission lines
International Power System Conference(psc)  پژوهشگاه نیرو, تهران, 2015-11-02 - 2015-11-04
ملی معتبر 57. سجاد مددی یگانهرضا نوروزیانگئورگ قره پتیان
مدل سازی و کنترل مبدل چند پورته الکترونیک قدرت جدید برای هماهنگ سازی منابع انرژی تجدیدپذیر و ذخیرهساز
Novel Power Electronic Multi-Port Converter Control and Modeling for Renewable Energy Resources and Storage Systems
کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق دانشگاه سیستان و بلوچستان, زاهدان, 1394/02/08 - 1394/02/09
بین‌المللی 56. مجید علیزاده مقدمرضا نوروزیانسعید جلیل زاده
-
A New Switching Strategy for Three-Phase to Two-Phase Matrix Converter
International Power Electronics, Drive Systems and Technologies Conference (PEDSTC) دانشگاه شهید بهشتی, تهران, 1393/11/14 - 1393/11/15
بین‌المللی 55. اشکان پیروزرضا نوروزیان
کنترل ولتاژ پیش بین اینورترهای مبع ولتاژ جهت تغذیه بارهای غیر خطی و نامتعادل
Predictive voltage control of three-phase voltage source inverters to supply nonlinear and unbalanced loads
International Power Electronics, Drive Systems and Technologies Conference (PEDSTC) دانشگاه شهید بهشتی, تهران, 1393/11/14 - 1393/11/16
ملی معتبر 54. اکبر بیاتابوالفضل جلیلوندرضا نوروزیانگئورگ قره پتیان
تعیین حدود زوایای کلیدزنی اینورترهای چندسطحی با استفاده از تحلیل برداری برای حذف هارمونیک های انتخابی
Determination of Switching Angles of...
کنفرانس منطقه ای سیرد ایران پژوهشگاه نیرو, تهران, 1393/10/23 - 1393/10/24
ملی معتبر 53. رضا نوروزیان
-
Artificial intelligence based method for optimal design of harmonic filters
کنفرانس منطقه ای سیرد ایران پژوهشگاه نیرو, تهران, 1393/10/23 - 1393/10/24
ملی معتبر 52. مجید علیزاده مقدمرضا نوروزیانسعید جلیل زاده
لنترل و شبیه سازی مبدل ماتریسی سه فاز به سه فاز جهت استخراج حداکثرتوان ماکزیمم توربین بادی سرعت متغییر
Control and Simulation of the Matrix Convert for Maximum Power Extraction from Variable Speed Wind Turbine
کنفرانس سالانه انرژی پاک تحصیلات تکمیلی کرمان, کرمان, 1393/04/04 - 1393/04/05
ملی معتبر 51. اکبر بیاترضا نوروزیانابوالفضل جلیلوندگئورگ قره پتیان
کنترل و بهره برداری از اینورترهای چند سطحی برای پیل های سوختی
Control and Utilization of Multi-Level Inverters for Fuel Cells
کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق تهران - پژوهشگاه نیرو به همکاری انجمن برق ایران, تهران, 1393/02/16 - 1393/02/17
ملی معتبر 50. مددی یگانه سجادرضا نوروزیان
تقسیم انرژی با پردازش متقارن توزیع شده ابری در شبکه های هوشمند برق
Sharing Renewable Energy by using Asymmetric distributed cloud computing in Smart power grid
کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق تهران - پژوهشگاه نیرو به همکاری انجمن برق ایران, تهران, 1393/02/16 - 1393/02/17
ملی معتبر 49. سیدعلی چاوشیرضا نوروزیانعلی امیری
تشخیص جزیرهای منابع تولید براکنده سنکرون با استفاده ازرهیافت ترکیب طبقه بندها
Islanding Detection of Synchronous Machine-Based DGs Using Classifier Ensembling
کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق تهران - پژوهشگاه نیرو با همکاری انجمن برق , تهران, 1393/02/16 - 1393/02/17
ملی معتبر 48. عزیز آقازادهرضا نوروزیانهمایون حائری
روش تقسیم توان کارآمد در منابع تولید پراکنده اینورتری متصل به میکروشبکه با کنترل ولتاژو فرکانس
Suitable Power-Sharing Method of Multiple Inverter based Distributed Generation Units by Voltage and Frequency Control of a Microgrid
کنفرانس منطقه ای سیرد ایران تهران، پژوهشگاه نیرو , تهران, 1392/10/24 - 1392/10/25
ملی معتبر 47. اسماعیلی احسانرضا نوروزیانمنتظری زنجانی علیبیگلی مرتضیباقری وند محمد
بهبود سیستم زمین شبکه توزیع فشار ضعیف با ساختار نوترال مکرر زمین شده پایه های فشار ضعیف
Multi-Grounded Neutral Concrete Poles for Improve Earthing System in Overhead Line Distribution Networks
کنفرانس منطقه ای سیرد ایران تهران، پژوهشگاه نیرو , تهران, 1392/10/24 - 1392/10/25
ملی معتبر 46. میثم جعفرنژادقره تپهرضا نوروزیان
مدل‌سازی و کنترل مبدل الکترونیک قدرت پیشرفته ی جدید جهت مدیریت توان انعطاف پذیر بین ریز‌شبکه‌های هوشمند
Modeling and Control of New Advanced Power-electronic Conversion for Flexible Power Management between Smart Microgrids
کنفرانس منطقه ای سیرد ایران تهران، پژوهشگاه نیرو , تهران, 1392/10/24 - 1392/10/25
بین‌المللی 45. سعید پاشائی چوبقلورضا نوروزیانوحید رشتچی
پخش ‌بار احتمالی بر اساس کانولوشن گسسته زمانی با در نظر گرفتن عدم‌قطعیت منابع تولید پراکنده و بارها‌‌ در شبکه‌های توزیع شعاعی
-
International Power System Conference(psc) پژوهشگاه نیرو, تهران, 2013-11-02 - 2013-11-04
بین‌المللی 44. سیدمحسن حسینیرضا نوروزیان
به کارگیری تبدیل موجک اصلاح شده برای سنجش کیفیت برق در شبکه های قدرت
-
International Power System Conference(psc) پژوهشگاه نیرو, تهران, 2013-11-02 - 2013-11-04
ملی معتبر 43. سیدعلی چاوشیرضا نوروزیانحسین امینی
ارائه روش نوین برای تشخیص عملکرد جزیره ای تولیدات پراکنده مبتنی بر اینورتر با استفاده از تئوری آشوب
-
کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق شرکت توزیع برق کرمانشاه(انجمن برق ایران), کرمانشاه, 1392/02/10 - 1392/02/11
ملی معتبر 42. محسن دارابیانابوالفضل جلیلوندرضا نوروزیان
بهینه سازی زوایای زوئیچینگ در اینورترهای چند سطحی با منابع DC نابرابر
-
کنفرانس ملی مهندسی سیستمهای قدرت دانشگاه ملایر, ملایر, 1392/01/29 - 1392/01/29
ملی معتبر 41. سعید بهزادپورعلی کیمیا قلمرضا نوروزیان
-
Combinational implementation of photovoltaic and smes for supplying unbalanced ac input liad as independent
کنفرانس منطقه ای سیرد ایران پژوهشگاه نیرو, تهران, 1391/10/24 - 1391/10/25
بین‌المللی 40. سیدمحسن حسینیرضا نوروزیان
روش تشخیص حالت جزیرهای تولیدات پراکنده مبتنی بر اینورتر بر اساس نسل دوم تبدیل موجک
-
International Power System Conference(psc) پژوهشگاه نیرو, تهران, 2012-11-12 - 2012-11-14
بین‌المللی 39. علی موسویرضا نوروزیانسعید جلیل زاده
تخمین مدهای نوسازی بین ناحی های سیستم های قدرت با استفاده از تکنیک موجک(wavelet ) و داده های به هنگام اندازه گیرهای فازوری (pmu)
-
International Power System Conference(psc) پژوهشگاه نیرو, تهران, 2012-11-12 - 2012-11-14
بین‌المللی 38. محسن بخشی مجدررضا نوروزیانگئورگ قره پتیان
ارائه روش ضد جزیره ای نوین برای منابع تولید پراکنده ی سنکرون با رویکرد کاهش ناحیه ی غیر قابل تشخیص رله های فرکانسی
-
International Power System Conference(psc) پژوهشگاه نیرو, تهران, 2012-11-12 - 2012-11-14
بین‌المللی 37. محسن بخشی مجدررضا نوروزیانگئورگ قره پتیان
Passive Anti-Islanding Scheme Based on Reactive Power in the Smart Grids
Passive Anti-Islanding Scheme Based on Reactive Power in the Smart Grids
کنفرانس شبکه های الکتریکی هوشمند دانشگاه امیر کبیر, تهران, 1391/03/03 - 1391/03/04
بین‌المللی 36. مهدی مختاری فردرضا نوروزیانسعید مولائی
تعیین مکان و ظرفیت بهینه منابع تولید پراکنده به منظور کاهش تلفات و بهبود پروفایل ولتاژ در شبکه های توزیع هوشمند با لحاظ کرد ن قید عدم قطعیت در بارهای شبکه به کمک الگوریتم فاخته
تعیین مکان و ظرفیت بهینه منابع تولید پراکنده به منظور کاهش تلفات و بهبود پروفایل ولتاژ در شبکه های توزیع هوشمند با لحاظ کرد ن قید عدم قطعیت در بارهای شبکه به کمک الگوریتم فاخته
کنفرانس شبکه های الکتریکی هوشمند دانشگاه امیر کبیر, تهران, 1391/03/03 - 1391/03/04
ملی معتبر 35. سعید بهزادپوررضا نوروزیان
بهره برداری ترکیبی سیستم فتوولتائیک (PV) و سیستم ذخیره سازی انرژی باتری ابر خازن برای تغذیه بار نا متعادل AC بصورت مستقل از شبکه
-
کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق پژوهشگاه نیرو, تهران, 1391/02/12 - 1391/02/13
ملی معتبر 34. سیدمحسن حسینیرضا نوروزیان
ارائه روشی جدید مبتنی بر مولفه های فرکانس بالای اینورتر و تبدیل موجک برای تشخیص کارکرد جزیره ای
-
کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق پژوهشگاه نیرو, تهران, 1391/02/12 - 1391/02/13
ملی معتبر 33. عزیز آقازادهرضا نوروزیانهمایون حائری
بررسی نحوه توزیع چگالی شار خورشیدی در نیروگاه حرارتی- خورشیدی با دریافت کننده مرکزی
-
کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران دانشگاه تهران, تهران, 1390/12/16 - 1390/12/18
بین‌المللی 32. جواد قلی نژادریحان آبادیرضا نوروزیان
Application of Cascaded H-Bridge Multilevel Inverter in DTC-SVM Based Induction Motor Drive
Application of Cascaded H-Bridge Multilevel Inverter in DTC-SVM Based Induction Motor Drive
International Power Electronics, Drive Systems and Technologies Conference (PEDSTC) دانشگاه شریف, تهران, 1390/11/26 - 1390/11/27
بین‌المللی 31. محمدرضا صفری تیرتاشیرضا نوروزیانپیمان فرهنگعلی عابد تازه آبادی
Damping of Power System Oscillations Using PSS and TCSC Controllers Based PSO and Chaos Algorithms
Damping of Power System Oscillations Using PSS and TCSC Controllers Based PSO and Chaos Algorithms
International Power Electronics, Drive Systems and Technologies Conference (PEDSTC) دانشگاه شریف, تهران, 1390/11/26 - 1390/11/27
بین‌المللی 30. محمدرضا جوادیابوالفضل جلیلوندرضا نوروزیانمجید ولیزاده
طراحی بهینه و مدیریت هوشمند انرژی سیستم هیبرید مستقل از شبکه به کمک الگوریتم جستجوی گرانشی
Optimal Design and Intelligent Management of a Off-Grid Hybrid System by Using Gravitational Search Algorithm
کنفرانس بین المللی رویکرد های نوین در نگهداشت انرژی پژوهشگاه نیرو, تهران, 1390/09/27 - 1390/09/28
بین‌المللی 29. سعید جلیل زادهرضا نوروزیانمحسن بخشی مجدر
-
A chs based PID controller for unified power flow controller
International Conference on Computation & Communication Technologies اندونزی, Indonesia, 2011-12-13 - 2011-12-14
بین‌المللی 28. اکبر بیاتابوالفضل جلیلوندرضا نوروزیانگیورک قرپتیان
سیستمهای تولید پراکنده پیل سوختی به صورت تأمین کننده بار و فیلتر توان اکتیو
-
International Power System Conference(psc) پژوهشگاه نیرو, تهران, 2011-10-31 - 2011-11-02
بین‌المللی 27. حسین محمدیرضا نوروزیانابوالفضل جلیلوندگئورگ قره پتیان
بهره برداری کارآمد از شبکه DC مستقل و سیستمهای PV جهت تغذیه بارهای نامتعادل AC
-
International Power System Conference(psc) پژوهشگاه نیرو, تهران, 2011-10-31 - 2011-11-02
ملی معتبر 26. محمدرضا جوادیابوالفضل جلیلوندرضا نوروزیانمجید ولیزاده
-
Optimal design and Economic Assessment of Battery-Based Stand- Alone Wind/pv Generating System Using ABC
کنفرانس صنعت نیروگاههای حرارتی دانشگاه امیر کبیر, تهران, 1390/07/27 - 1390/07/27
بین‌المللی 25. محمدرضا جوادیابوالفضل جلیلوندرضا نوروزیانمجید ولیزاده
طراحی بهینه و مدیریت هوشمند انرژی سیستم هیبرید مستقل از شبکه برای مناطق روستایی
-
همایش بین المللی انرژی مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما , تهران, 1390/03/03 - 1390/03/04
ملی معتبر 24. سعید جلیل زادهرضا نوروزیانمحمد رضا صفریپیمان فرهنگ
مقایسه کنترل کننده های TCSC و PSS در میرا نمودن نوسانات سیستم قدرت با الگوریتم مهاجرت پرندگان
COmparision of tcsc and pss state feedback controller performances on damping of power system oscillation using pso
Iranian conference on electrical engineering(ICEE) دانشگاه امیر کبیر, تهران, 2011-05-17 - 2011-05-19
ملی معتبر 23. رضا نوروزیانابوالفضل جلیلوندگئورگ قره پتیان
بهره برداری بهینه از سیستمهای تولید پراکنده پیل سوختی در کارکرد مستقل از شبکه
-
Iranian conference on electrical engineering(ICEE) دانشگاه امیر کبیر, تهران, 2011-05-17 - 2011-05-19
ملی معتبر 22. حسین محمدیرضا نوروزیانابوالفضل جلیلوندگئورگ قره پتیان
بهره برداری ترکیبی از سیستم توزیع DC مستقل از شبکه و سیستمهای PV جهت تغذیه بارهای نا متعادل
-
Iranian conference on electrical engineering(ICEE) دانشگاه امیر کبیر, تهران, 2011-05-17 - 2011-05-19
ملی معتبر 21. محمدرضا صفری تیرتاشیرضا نوروزیان
بهره برداری و کنترل مزرعه بادی متصل به شبکه با استفاده از سیستم vsc-hvdc چند ترمینال
operation and control of wind farm connected...
Iranian conference on electrical engineering(ICEE) دانشگاه امیر کبیر, تهران, 2011-05-17 - 2011-05-19
ملی معتبر 20. جواد قلی نژادریحان آبادیمحمدرضا صفری تیرتاشیرضا نوروزیان
طراحی کنترل کننده smes و ces برای پایداری فرکانس بار در سیستم بهم پیوسته دو ناحیه ای
smes and ces controllers design for load ....
Iranian conference on electrical engineering(ICEE) دانشگاه امیر کبیر, تهران, 2011-05-17 - 2011-05-19
بین‌المللی 19. عزیز آقازادهرضا نوروزیانابوالفضل جلیلوندهمایون حائری
بهره برداری ترکیبی بازیاب دینامیکی ولتاژ با حضور DG در پارک Custom
Combined Operation of Dynamic Voltage Restorer with Distributed Generation in Custom Power Park
International Conference on Environmental and Electrical Engineering دانشگاه رم, Italy, 2011-05-08 - 2011-05-11
ملی معتبر 18. عزیز آقازادهرضا نوروزیانابوالفضل جلیلوندهمایون حائری
بررسی تأثیر حضور منابع تولید پراکنده در بهره برداری ترکیبی با بازیاب دینامیکی ولتاژ در پارک Custom Power بمنظور بهبود کیفیت توان شبکه های توزیع
-
کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان, بندرعباس, 1390/01/30 - 1390/01/31
بین‌المللی 17. احمد عاشوریابوالفضل جلیلوندرضا نوروزیانامیر باقری
یک روش جدید برای تشخیص خطا در سیستمهای قدرت مبتنی بر رله های د یجیتال با استفاده از شبکه های پتری
a new approach for fault detection in digital relays - based power system using petri nets
IEEE PEDES power india انیستیتو ی تکنولوژی هندوستان, India, 2010-12-21 - 2010-12-23
بین‌المللی 16. حسان واحدیرضا نوروزیانابوالفضل جلیلوندگیورک قرپتیان
روش تشخیص جزیره ای ترکیبی SFS و Q-F برای منابع تولید پراکنده مبتنی بر اینورتر
Hybrid SFS and Q-F islanding detection method for inverter -based DG
IEEE International Conference on Power and Energy (PECon) sun way resort hotel, Malaysia, 2010-11-29 - 2010-12-01
بین‌المللی 15. بهزاد صداقتابوالفضل جلیلوندرضا نوروزیان
طراحی یک استراتژی کنترل پیش بین به منظور تجمیع سیستم باد -دیزل جدا از شبکه
design of a predictive control strategy for integration of stand-alon wind/diesel system
IEEE International Conference on Power and Energy (PECon) sun way resort hotel, Malaysia, 2010-11-29 - 2010-12-01
بین‌المللی 14. احمد عاشوریابوالفضل جلیلوندرضا نوروزیانامیر باقری
مدلسازی و ارزیابی حفاظت سیستم قدرت با استفاده از شبکه های پتری
modeling and evaluation of the power system protection using petri nets
IEEE International Conference on Power and Energy (PECon) sun way resort hotel, Malaysia, 2010-11-29 - 2010-12-01
بین‌المللی 13. عزیز آقازادهرضا نوروزیانابوالفضل جلیلوند
بهبود جامع کیفیت توان با استفاده از custom power با حضور DG
-
International Power System Conference(psc) پژوهشگاه متن نیرو, تهران, 2010-11-08 - 2010-11-10
بین‌المللی 12. ابوالفضل جلیلوندرضا نوروزیاناحمد عاشوریعلی کیمیا قلم
تشخیص عیب سیستمهای قدرت با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی آموزش دیده بر اساس حلقه دوتایی IPSO و IDPSO
-
International Power System Conference(psc) پژوهشگاه متن نیرو, تهران, 2010-11-08 - 2010-11-10
بین‌المللی 11. ابوالفضل جلیلوندرضا نوروزیانپیمان فرهنگجواد قلی نژادریحان آبادی
Simultaneous Coordinated Design of PSS and SVC controllers using HBA for Damping Power System Oscillations
Simultaneous Coordinated Design of PSS and SVC controllers using HBA for Damping Power System Oscillations
International Power System Conference(psc) پژوهشگاه متن نیرو, تهران, 2010-11-08 - 2010-11-10
بین‌المللی 10. احمد عاشوری پسکوهانیابوالفضل جلیلوندرضا نوروزیان
مدلسازی تشخیص خطادر سیستمهای قدرت با استفاده از شبکه های پتری
fault diagnosis modeling of power systems using petri nets
International Power Engineering and Optimization Conference (PEOCO هتل بزرگموج ابی, Malaysia, 2010-06-23 - 2010-06-24
بین‌المللی 9. سید هادی حسینیرضا نوروزیان
-
bacterial foraging algorithm for security constrained optimal power flow
energy market (EEM) international conference on the european comillas pontifical university, Spain, 2010-06-23 - 2010-06-25
بین‌المللی 8. رضا نوروزیانسید هادی حسینی
-
optimal management of microgrid using differential evolution approach
energy market (EEM) international conference on the european comillas pontifical university, Spain, 2010-06-23 - 2010-06-25
ملی معتبر 7. رضا نوروزیانمهرداد عابدیگئورگ قره پتیاناکبر بیات
-
ON-GRID AND OFF-GRID OPERATION OF MULTI-INPUT SINGLE-OUTPUT DC/DC CONVERTER BASED FUEL CELL GENERATION
Iranian conference on electrical engineering(ICEE) دانشکاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 2010-05-11 - 2010-05-13
ملی معتبر 6. محمد رضا صفری تیرتاشیاحمد روحانیرضا نوروزیان
-
PSS AND statcom controller design for damping power system oscillations using fuzzy control strategies
Iranian conference on electrical engineering(ICEE) دانشکاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 2010-05-11 - 2010-05-13
ملی معتبر 5. رضا نوروزیانحسان واحدی
-
optimal management of microgrid using bacterial foraging algorithm
Iranian conference on electrical engineering(ICEE) دانشکاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 2010-05-11 - 2010-05-13
ملی معتبر 4. سعید جلیل زادهرضا نوروزیانحسان واحدی
بهبود عملکرد فیلتر فعال قدرت با قابلیت جبرانسازی همزمان هارمونیک‌ها و نامتعادلی بااستفاده از الگوریتم غذایابی باکتری
-
کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق پژوهشگاه نیرو, تهران, 1389/02/13 - 1389/02/14
ملی معتبر 3. سحر علیمحمدیرضا نوروزیانحمید شهروزی
طراحی سیستم کنترلی بهینه مبدل تمام پل DC/DC جهت اتصال دو میکرو شبکه DC با استفاده از الگوریتم PSO
-
کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق پژوهشگاه نیرو, تهران, 1389/02/13 - 1389/02/14
بین‌المللی 2. بهزاد صداقتابوالفضل جلیلوندرضا نوروزیان
مدلسازی و شبیه سازی سیستم دیزل/باد، جدا از شبکه متصل به بار متغیر تخمین زده شده
Modeling and Simulation of Stand Alone Wind/Diesel System Connected to Estimated Variable Load
Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering (CCEC مرکز همایشهای تلوس و هتل ماریوت, Canada, 2010-05-02 - 2010-05-05
بین‌المللی 1. رضا نوروزیانمهرداد عابدیگیورک قرپتیانحسین حسینی
مدلسازی و شبیه سازی سیستم میکروتوربین در بهره برداری متصل به شبکه ومستقل از شبکه
modelling and simulation of microturbine generation system for on - grid and off-grid operation modes
International conference on renewable energies and power quality ( ICREPQ) اسپانیا, Spain, 2009-04-15 - 2009-04-17