خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:46883   بروزرسانی: 25-07-1402

Reza Noroozian

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. سمينار ارشد برق (قدرت)2. مباحث ويژه درمهندسي قدرت2 (شبکه های هوشمند)3. ديناميك سيستمهاي قدرت I4. بررسی سیستمهای قدرت 15. الکترونیک صنعتی 6. الکترونیک قدرت 17. ماشینهای الکتریکی 28. ماشینهای الکتریکی 1