خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:45853   بروزرسانی: 25-07-1402

Reza Noroozian

افتخارات، تشويق نامه‌ها و نشان ها

1- پژوهشگر برتر دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان در سال 1389

2- پژوهشگر برتر گروه مهندسی برق دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان در سال 1390

3- پژوهشگر برتر دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان در سال 1392