خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29882   بروزرسانی: 10-03-1400

Siavash Nouroozi

Publications in Journals

  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
14.  محسن سلیمیسیاوش نوروزی
Photometric flow injection analysis of As(III) by using a homemade, LED-based flow-cell device and methyl orange reagent
تجزیه تزریق جریانی نورسنجی آرسنیک(III) با استفاده از سل جریانی ساخته شده بر پایه دیود نشردهنده نور و واکنشگر متیل اورانژ
SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY Issue 283 (2022-12-15PP. 121713-121720 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
13.  محسن سلیمیسیاوش نوروزی
Inexpensive spectrophotometric determination of nitrite with a laboratory-constructed flow cell
اندازه گیری طیف نور سنجی نیتریت با یک سل جریانی ارزان قیمت ساخته شده در آزمایشگاه
INSTRUMENTATION SCIENCE & TECHNOLOGY Issue 6 (2022-08-08PP. 1-12 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
12.  سیاوش نوروزیکبری مقدسی پریا
Green optical sensor based on saffron for monitoring and determination of nitrite in the environmental samples
حسگر نوری سبز بر پایه زعفران جهت ردیابی و اندازه‌گیری نیتریت در نمونه های زیست محیطی
شیمی کاربردی - دانشگاه سمنان شماره 55 (1399/04/01صفحات 313-326 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
11.  حسن یداییمصطفی نوروزیمصطفی حسین بیگیفرزانه شمیرانیسیاوش نوروزی
Synthesis of magnetic Fe–carbon nanohybrid for adsorption and Fenton oxidation of tetracycline
سنتز نانو هیبرید آهن-کربن مغناطیسی برای جذب و اکسیداسیون فنتون تترا سایکلین
Desalination and Water Treatment Issue 162 (2019-07-26PP. 1-38 

10.  سیاوش نوروزیمعصومه اقامحمدی
Reverse flow injection analysis of trace amounts of nitrite using saffron as natural reagen
اندازه گیری مقادیر اندک نیتریت به روش تجزیه تزریق جریانی معکوس با استفاده از واکنشگر طبیعی زعفران
شیمی کاربردی - دانشگاه سمنان شماره 1396 (1397/10/14صفحات 17-28 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
9.  حسن یدائی سیاپوشمصطفی حسین بیگیفرزانه شمیرانیسیاوش نوروزی
Ferrofluid mediated chitosan@mesoporous carbon nanohybrid for green adsorption/preconcentration of toxic Cd(II): Modeling, kinetic and isotherm study
کربن نانو هیبرید چیتوسان مزوپور بر پایه فرو فلوئیدی برای جذب/پیش تغلیظ سبز کادمیم(+2) سمی: مطالعه مدل، سینتیک و ایزوترم
REACTIVE & FUNCTIONAL POLYMERS Issue 122 (2018-01-05PP. 85-97 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
8.  مهناز استکیسیاوش نوروزیستاره امانی فرزهرا شهسواری
A Simple and Highly Sensitive Method for Quantitative Detection of Methyl Paraben and Phenol in Cosmetics Using Derivative Spectrophotometry and Multivariate Chemometric Techniques
روشی ساده و حساس برای آنالیز کمی متیل پارابن و فنل در محصولات آرایشی و بهداشتی با استفاده از اسپکترومتری و روش های آنالیز چند متغیره در کمومتریکس
JOURNAL OF THE CHINESE CHEMICAL SOCIETY Issue 64 (2017-01-09PP. 1-12 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
7.  علیرضا صبوریسیاوش نوروزی
Direct determination of total Mercury in urine samples using Flow Injection Catalytic Cold Vapor Atomic Absorption Spectrometry (FI-CCV-AAS)
اندازه گیری مستقیم جیوه کل در نمونه های ادرار با سامانه تزریق جریانی و طیف سنجی جذب اتمی بخار سرد
RSC Advances Issue 6 (2016-08-16PP. 80354-80360 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
6.  مهناز استکیسیاوش نوروزیزهرا شهسواری
A fast and direct spectrophotometric method for the simultaneous determination of methyl paraben and hydroquinone in cosmetic products using successive projections algorithm
روش مستقیم اسپکتروفوتومتری برای آنالیز همزمان متیل پارابن و هیدروکینون در محصولات بهداشتی آرایشی با استفاده از الگوریتم تصویر سازی پی در پی
INTERNATIONAL JOURNAL OF COSMETIC SCIENCE Issue 11/ics.12241 (2015-06-05PP. 1-10 
  علمی-پژوهشی
None ISI
5.  لیلا کریمی اورگانیسیاوش نوروزیمحمد حسین رسولی فرد
Optimization of ABS Latex Coagulation using Taguchi Method and Mathematical Modeling for Percent Particles Size Distribution
بهینه سازی انعقاد لاتکس ABS به روش تاگوچی و ارائه مدل ریاضی برای درصد توزیع اندازه ی ذرات
Journal of Chemical Engineering & Process Technology Issue 6: 2 (2015-04-24PP. 1-8 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
4.  سیاوش نوروزیفیروزه آقاجانلوکبری رستمی زاده
Safranin and cysteine capped gold nanoparticles, spectroscopic qualitative and quantitative studies
مطالعات طیف سنجی کیفی و کمی نانوذرات طلای پوشش دار شده با سافرانین و سیستئین
RSC Advances Issue 5 (2015-01-08PP. 11077-11083 

3.  حسن کرمیسیاوش نوروزیسربیون الناز
Synthesis of hematite-magnetite nanocomposite by low voltage
سنتز نانوکامپوزیت هماتیت-مگنتیت با ولتاژ پایین
Nano Science and Nano Technology Issue 7 (2013-07-03PP. 94-97 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
2.  سیاوش نوروزیحسن بیگلریبهزاد حقیقی
Deveopment of Flow Injection Spectrofluorimetric Detection system for the Determination of Homocysteine
توسعه ی سامانه ی تزریق جریانی اسپکترو فلوریمتری برای اندازه گیری هموسیستئین
JOURNAL OF FLUORESCENCE Issue 22(1) (2012-01-01PP. 365-371 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
1.  سیاوش نوروزیراضیه میرشفیعیان خورانی
Flow injection kinetic spectrophotometric method for the determination of trace amounts of nitrite
روش تزریق جریانی سینتیکی اسپکترو فتومتری برای اندازه‌گیری مقادیر بسیار کم نیتریت
TALANTA Issue 79 (2009-07-15PP. 1149-1153 


Presentations in Seminars & Conferences


ملی معتبر 28. سیما رحمانیسیاوش نوروزی
تثبیت در محل ماف بر روی سیلیکای ذوب شده مویینه با هدف استفاده به عنوان فاز ساکن در کروماتوگرافی گازی
In-Situ Solvothermal Growth of MOF on The Capillary Fused Silica Aiming to Use as Stationary Phases in Gas Chromatography
Iranian seminar of Analytical Chemistry دانشگاه زنجان, زنجان, 2022-08-23 - 2022-08-25
ملی معتبر 27. حانیه خرم درهسیاوش نوروزی
کربن کوانتم های نقطه ای به عنوان حسگرهای فلورسانی جهت اندازه گیری آموکسی سیلین
Carbon Quantum Dots as a Fluorescent Sensing Platform for Amoxicillin Detection
Iranian seminar of Analytical Chemistry دانشگاه زنجان, زنجان, 2022-08-23 - 2022-08-25
ملی معتبر 26. فائزه خداییسیاوش نوروزیعباسعلی زمانی
طراحی و ساخت حسگر نوری تعیین pH با تثبیت معرف های طبیعی بر روی سل-ژل
Design and Fabrication of Optical Sensor by Immobilization of Natural Reagents on the Sol-Gel Monolith pH determination
سمینار ملی شیمی و محیط زیست دانشگاه قوچان, قوچان, 1400/08/10 - 1400/08/11
ملی معتبر 25. فاطمه نوروزیسیاوش نوروزی
ایجاد کاتالیست نیچه، پیشرفت مهم تکنولوژیکی از طریق همکاری دانشگاه و صنعت
Creating Catalyst Niches, a Breakthrough of Technological development via Uni-Indu collaboration
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-09-01 - 2018-09-02
بین‌المللی 24. سیاوش نوروزیرقیه نوروزی
عصاره ی چغندر قرمز به عنوان واکنشگر طبیعی برای اندازه گیری نورسنجی کاپتوپریل در فرمولاسیون های دارویی
Red beet extract as a natural reagent for colorimetric determination of Captopril in the pharmaceutical formulations
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-08-27 - 2018-07-28
ملی معتبر 23. سیاوش نوروزیمعصومه اقامحمدی
اندازه گیری مقادیر اندک نیتریت به روش تجزیه تزریق جریانی معکوس با استفاده از واکنشگر طبیعی زعفران
Reverse flow injection analysis of trace amounts of nitrite using saffron as natural reagent
== دانشگاه زنجان, زنجان, 2017-08-27 - 2017-08-28
بین‌المللی 22. کبری مقدسی پریاسیاوش نوروزی
حسگر نوری سبز بر پایه رنگدانه طبیعی زعفران برای اندازه گیری نیتریت
Green optical sensor based on saffron (Crocus sativus L.) as a sensing reagent for determination of nitrite
کنگره بین المللی و کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران دانشگاه تربیت مدرس, تهران, 1395/07/27 - 1395/07/29
ملی معتبر 21. فیروزه آقاجانلوسیاوش نوروزیکبری رستمی زادهعلی رمضانی
بیوسنسور بر پایه نانوذرات طلا برای تشخیص و اندازه گیری ویروس هپاتیت B
Nano Biosensor Based on Gold Nanoparticles for Qualitative and Quantitative Analysis of Hepatitisʼ B Virus
همایش نانو پزشکی ایران دانشگاه علوم پزشکی زنجان- انجمن نانو فناوری ایران, زنجان, 1395/07/06 - 1395/07/08
ملی معتبر 20. سعیده غریبی حقیقیسیاوش نوروزی
چغندر قرمز به عنوان واکنشگر طبیعی در اندازه گیری همزمان نورسنجی یدات و پریدات
Red beet as a green analytical reagent source for simultaneous photometric determination of
Iranian seminar of Analytical Chemistry دانشگاه صنعتی شریف, تهران, 2016-08-30 - 2016-09-01
ملی معتبر 19. کبری مقدسی پریاسیاوش نوروزی
حسگر نوری سبز برای اندازه گیری pH با استفاده از زعفران تثبیت شده بر غشائ تری استیل سلولز
Simple green optical pH sensor based on the immobilization of Saffron (Crocus sativus L.) on the triacetylcellulose membrane
Iranian seminar of Analytical Chemistry دانشگاه صنعتی شریف, تهران, 2016-08-30 - 2016-09-01
بین‌المللی 18. لیلا کریمی اورگانیسید محمود سادات کیاییسیاوش نوروزیمجید الهیعلی رضا بابازاده
تاثیر زمان بندی، یونیزاسیون و آشکار سازی در روش طیف سنجی جرمی دام یونی پائول
the effect of timing, ionization and detection in the Paul ion trap Mass Spectrometry
کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی کنفدراسیون بین المللی مخترعان جهان و دانشگاه جامع علمی کاربردی, تهران, 1395/02/16 - 1395/02/16
ملی معتبر 17. سیاوش نوروزیسمیرا رسولی
روش جدید طیف سنجی برای اندازه گیری مقادیر بسیار کم نیتریت با استفاده از زعفران به عنوان واکنشگر طبیعی
A NEW SPECTROPHOTOMETRIC METHOD FOR DETERMINATION TRACE AMOUNTS OF NITRITE USING SAFFRON AS NATURAL REAGENT
سمینار ملی شیمی و محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله, تهران, 1394/06/04 - 1394/06/05
ملی معتبر 16. مهناز استکیسیاوش نوروزیزهرا شهسواری
اندازه گیری همزمان متیل پارابن و فنل با استفاده از الگوریتم تصویرسازی پی در پی و اسپکتروفوتومتری
Successive projections algorithm applied to spectrophotometric data for the simultaneous determination of methyl paraben and phenol in cosmetic products
Iranian seminar of Analytical Chemistry دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 2014-02-25 - 2014-02-27
ملی معتبر 15. علیرضا یوسفیسیاوش نوروزی
سنسور شیمیایی نوری نیترید بر پایه
Nitrite optical chemical sensor based on its Catalytic effect on sulfonazo(III) of bromateRed-ox system spectrophotometric
Iranian seminar of Analytical Chemistry دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 2014-02-25 - 2014-02-27
ملی معتبر 14. نگین اجاقی دوگاههعلیرضا صبوریسیاوش نوروزی
تعیین غلظت نیترات و نیتریت با استفاده از روش تزریق جریانی
Flow injection simultaneous determination of nitrite and nitrate in water samples using kinetic catalytic spectrophotometric detection system
Iranian seminar of Analytical Chemistry دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 2014-02-25 - 2014-02-27
ملی معتبر 13. فیروزه آقاجانلوسیاوش نوروزیکبری رستمی زاده
مطالعه اسپکتروسکوپی و اسپکترومتری برهم کنش سیستئن و سافریانین با نانو ذرات طلا
Spectrophotometric and Spectrofluorometric studies of safranin and cysteine interactions with gold nanoparticles
Iranian seminar of Analytical Chemistry دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 2014-02-25 - 2014-02-27
ملی معتبر 12. فیروزه آقاجانلوسیاوش نوروزیکبری رستمی زاده
برهم کنش پیروکتوکل با نانوذرات طلا
Interaction of Pyrocatechol violet with Gold Nanoparticles, Spectrophotometric and Spectrofluormetric studies
Iranian seminar of Analytical Chemistry دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 2014-02-25 - 2014-02-27
ملی معتبر 11. سیاوش نوروزیمحمدرضا انوشاحسن کرمی
اندازه‌گیری تزریق جریانی هیدروژن پراکسید با الکترود طلای اصلاح‌شده توسط نانولوله‌های روی اکسید
Flow injection amperometric determination of hydrogen peroxide using Au electrode modified by Zinc oxide nanotubes
Iranian seminar of Analytical Chemistry دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد, 2013-02-26 - 2013-02-28
ملی معتبر 10. سیاوش نوروزیمهرداد صابری کارسیدانیحسن کرمی
اندازه‌گیری تزریق جریانی هیدروژن پراکسید با استفاده از الکترود سرب اصلاح‌شده با نانوذرات سرب اکسید
Flow injection amperometric determination of hydrogen peroxide using Lead electrode modified by Lead dioxide nanoparticles
Iranian seminar of Analytical Chemistry دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد, 2013-02-26 - 2013-02-28
بین‌المللی 9. سیاوش نوروزیزهرا کوهبر
-
Environmental determination of trace amounts of bromide and iodide using flow injection kinetic spectrophotometric technique
International Conference on Flow analysis یونان, Greece, 2012-09-23 - 2012-09-28
بین‌المللی 8. سیاوش نوروزیعلی عبدی امیریحسین کاظمیانحمید مفتاح بوشهریمحسن سلیمی
سنتز نانوذرات آهن(III) اکسید و ترسیب آن بر روی سطح زئولیت برای حذف فلزات سنگین و بازیابی بوسیله‌ی میدان مغناطیسی.
Synthesis of α-Fe2O3Nanoparticles, Deposition on the Zeolite Surface to Remove Heavy Metals, Recycling using Magnetic Field
کنگره بین المللی علوم نانو و نانو فناوری دانشگاه کاشان, کاشان, 1391/06/18 - 1391/06/20
بین‌المللی 7. سیاوش نوروزیعلی عبدی امیریحسین کاظمیان
حذف کروم(VI) با استفاده از زئولایت سنتزی از خاکستر پوسته‌ی برنج اصلاح شده با نانو ذرات مغناطیسی
Removal of Cr(VI) ,using Zeolitized Rice Husk Ash (RHA) Modified by Magnetic Nanoparticles
Iran International Zeolite conference(IIZC) دانشگاه اراک, اراک, 2012-06-26 - 2012-06-27
ملی معتبر 6. سیاوش نوروزیزهرا کوهبر
روش سینتیکی طیف سنجی تزریق جریانی برای اندازه گیری مقادیر بسیار کم آنیون های برمید و یدید
Flow Injection Kinetic Spectrophotometric Method for the determination of Trace Amounts of Bromide and Iodide
کنفرانس شیمی ایران دانشگاه همدان, همدان, 1390/06/13 - 1390/06/15
ملی معتبر 5. لیلا کریمی اورگانیسیاوش نوروزیمحمد حسین رسولی فرد
Optimization of effective parameters on the coagulation of ABS with H2SO4 as coagulant based on the Taguchi method
Optimization of effective parameters on the coagulation of ABS with H2SO4 as coagulant based on the Taguchi method
کنفرانس شیمی ایران دانشگاه فنی دانشگاه کرمانشاه, کرمانشاه, 1389/08/03 - 1389/08/06
بین‌المللی 4. سیاوش نوروزیحسن بیگلریبهزاد حقیقی
توسعه یک سامانه تجزیه ای تزریق جریانی با آشکار سازی طیف فلورسانس سنجی برای اندازه گیری هموسیستئین
"Development of an FIA system with spectroflourimetric detection for determination of homocysteine"
INTERNATIONAL CONFERENCE ON FLOW INJECTION ANALYSIS including reated technique April 25-30; 2 Hotel Garden Sea View ;Pattaya; Thailand, Thailand, 2010-04-25 - 2010-04-30
بین‌المللی 3. سیاوش نوروزیحسن بیگلریبهزاد حقیقی
روش جدید طیف سنجی فلورسانسی تزریق جریانی برای اندازه گیری هموسیسئین
A new flow injection spctroflourimetric method for the determination ...
FLOW ANALYSIS مالورکا, Spain, 2009-09-14 - 2009-09-18
بین‌المللی 2. سیاوش نوروزی
روش جدید سینتیکی طیف سنجی تزریق جریانی برای اندازه گیری مقادیر بسیار کم نیتریت در نمونه‌های حقیقی
New Flow Injection Kinetic Spectrophotometric method for the Determination of trace amounts of Nitrite in real samples
Internatinal Conference on Flow Injection Analysis Aichi Institute of Technology, Japan, 2008-09-28 - 2008-10-03
بین‌المللی 1. سیاوش نوروزیا انصافیب رضائی
اندازه گیری متوالی تزریق در جریان پیوسته سیستین و سیستئین با آشکارسازی اسپکتروفلوئوریمتری در نمونه های داروئی
Sequential Flow Injection Spectrofluorimetric Determination of Cystine and Cysteine in Pharmaceutical Samples
Internatinal Conference on Flow Injection Analysis برلین, Germany, 2007-09-03 - 2007-09-07