خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28393   بروزرسانی: 10-03-1400

Siavash Nouroozi

مدیریت

  •      سرپرست آموزش دانشكده علوم (1376)
  •       مدير امور آموزش دانشگاه (1379-1376)
  •        مدير امور آموزش دانشگاه (1384-1386)
  •    مدير نظارت و ارزيابي دانشگاه (1386- 1391)