خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28393   بروزرسانی: 10-03-1400

Siavash Nouroozi

علایق پژوهشی

تجزيه هاي خودكار تزريق جرياني، طیف سنجی، سنسورهای نوری و نانو بیو سنسورها.