خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29630   بروزرسانی: 10-03-1400

Siavash Nouroozi
سیاوش نوروزی
دانشیار

پست الکترونيکی
s.nouroozi[at]znu.ac.ir      s.nouroozi[at]gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/nouroozi-siavash

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2590

فکس
   +98 (0) 24 3228 3082

آدرس 
زنجان، بلوار دانشگاه، دانشگاه زنجان، دانشكده علوم، گروه شيمي، اتاق 219، کد پستی 38791-45371