خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28393   بروزرسانی: 10-03-1400

Siavash Nouroozi

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه صنعتی اصفهان, ایران, شیمی تجزیه , 1384-1379
عنوان رساله : اندازه گيري همزمان نيتريت/نيترات، آسكوربيك اسيد/ سيستئين و سيستين/سيستئين به روش تزريق جرياني و آشكارسازي اسپكتروفتومتري و اسپكتروفلوئوريمتري.
زمینه رساله : روش های خودکار تجزیه ای( تجزیه های تزریق جریانی)
استاد راهنما : پروفسور علی اصغر انصافی- پروفسور بهزاد رضایی

کارشناسی ارشد : دانشگاه تربيت مدرس, ايران, شيمي تجزيه , 1374-1370
عنوان پایان نامه : روش جديد و حساس تزريق جرياني در اندازه گيري نيتريت
زمینه پایان نامه : تجزيه هاي خودكار تزريق جرياني
استاد راهنما : دكتر ميرفضل ا... موسوي

کارشناسی : دانشگاه اصفهان, ايران, شيمي محض , 1369-1365