خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:15380   بروزرسانی: 18-06-1397

Publications in Journals

داخلي-ISC12.  پیری عیسی
تحلیل نقش سرمایه اجتماعی در کارآفرینی و توسعه اقتصادی کلانشهرها در شرایط تحریم دولت (مطالعه موردی: کلانشهر تبریز)
جغرافیا و توسعه فضای شهری (1397) . 
داخلي-ISC11.  احدنژاد محسن، حاضری صفیه، مشکینی ابوالفضل، پیری عیسی
شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر شکوفایی شهری با رویکرد آینده نگاری (مطالعۀ موردی: کلانشهر تبریز)
پژوهش و برنامه ریزی شهری (1397) . 
داخلي-ISC10.  پیری عیسی، عزیزی میلاد، روشنایی حامد، رضاییان مهدی
تاثیر کیفیت نقشة ذهنی بر امنیت اجتماعی حضور خانواده در فضاهای عمومی شهر مطالعه موردی: کلان شهر تبریز
مطالعات اجتماعی ایران (1394) . 
داخلي-ISC9.  کیامهر رامین، پیری عیسی ، شب بو بزم آورد
تحلیلی بر توزیع فضایی هتل ها در مقصدهای گردشگری، مطالعه موردی: شهر کرمانشاه
گردشگری شهری (1395) . 
داخلي-ISC8.  پیری عیسی
تراژدی توسعه شهری مدرن: نوسازی کالبدی یا تخریب اجتماع محلی. مطالعه موردی: کلانشهر تبریز
مطالعات شهری (1395) . 
داخلي-ISC7.  پیری عیسی ، شیرمحمدی مینا
تبیین الگوی نااقلیدسی فضا در برنامه ریزی شهری
مطالعات جغرافیای مناطق خشک (1395) . 
داخلي-ISC6.  پیری عیسی ، مهدی رضاییان
امکان سنجی توانمند سازی سکونتگاههای غیر رسمی بر بنیان سیاستهای دارایی مبنای توسعه اجتماعات محلّی. مطالعه موردی: سکونتگاههای غیر رسمی کلان شهر تبریز
مطالعات شهری (1390) . 
داخلي-ISC5.  پیری عیسی
جایگاه حکمروایی مطلوب شهری در کاهش میزان جدایی گزینی فضایی". مطالعه موردی: کلانشهر تبریز
مجله علمي پژوهشي جغرافيا و توسعه شهري (1395) . 
داخلي-ISC4.  پیری عیسی
فضای جغرافیایی، رسانه های ارتباطی انبوه و گشتل تکنولوژی
فصلنامه علمی – پژوهشی فلسفه علم (1393) . 
داخلي-ISC3.  پیری عیسی و دیگران
امکان سنجی بکارگیری رهیافت توانمندسازی  در ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی با تکنیک SWOT  مطالعه موردی ناحیه گلشهر مشهد."
مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای (1390) . 
داخلي-ISC2.  پیری عیسی و دیگران
تحلیلی بر دگرگونی کیفی سرمایه اجتماعی در نظام شهری،‌مطالعه موردی نظام شهری استان آذربایجان شرقی
مجله علمی – پژوهشی جغرافیای مناطق خشک سال اول شماره اول پاییز (1390) . 
داخلي-ISC1.  پیری عیسی و دیگران
) "حکمروایی مطلوب شهری بر بنیان سرمایه اجتماعی،‌آزمون نظم نهادی – فضایی ارتباطی و فاعلیت مندی غیر اقتصادی. مطالعه موردی: کلان شهر تبریز"
مجله علمی – پژوهشی جغرافیای مناطق خشک سال اول شماره اول پاییز (1389) . 


Presentations in Seminars & Congress


International 9. پیری عیسی
تکنولوژی و اندیشه تاملی در برنامه ریزی شهری؛ نقدی بر افسون اثبات گرایی در مطالعات شهری ایران

ششمين كنگره برنامه ريزي و مديريت شهري


  1393.  
International 8. پیری عیسی و دیگران
تبيين راهبرد توانمندسازي در كاهش جرايم؛‌رهيافتي پيشگيرانه

ششمين كنگره برنامه ريزي و مديريت شهر


  1393.  
International 7. پیری عیسی
کولاژ شهر؛ ژانر فضایی طراحی و توسعه کالبدی در شهر اسلامی

دومین همایش ملی شهرسازی اسلامی؛ از نظریه تا کاربرد


  1391.  
International 6. پیری عیسی
تحلیل مدیریت شهریِ اکوسیستم- مبنا در برقراری عدالت محیطی و پراکنش مناسب خدمات عمومی

اولین همایش ملی خدمات شهری و محیط زیست


  1392.  
International 5. پیری عیسی، براتعلی خاکپور
خدمات شهری و حصول رانت فضایی

اولین همایش ملی خدمات شهری و محیط زیست


 خرداد 1391.  
International 4. پیری عیسی
توسعه شهری و بازتولید سرمایه ملی؛ تعامل فضا و بِرند(Brand)."

همایش ملی حمایت از سرمایه ایرانی


 شهريور 1391.  
International 3. پیری عیسی
شهرسازی ارزش بنیاد: مفهوم سازی ارزش های دین مبین اسلام در شهرسازی

کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام. تبریز


دانشگاه تبریز, تبریز-ایران شهريور 1391.  
National 2. Piri Isa
analysis on the role of social capital in entrepreneurship and economic development of metropolitans under situation of government sanction, the case of Tabriz

International congress on economy under sanction


-, --Iran May 2013.  
National 1. Piri Isa
metropolitans and reproduction of national capital; strategy to deal with sanction

International congress on economy under sanction, Mazandaran-2013


-, Mazandaran-Iran May 2013.