خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17396   بروزرسانی: 18-06-1397

Publications in Journals

  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
44.  فاطمه الهقلی تبارنشلیعیسی پیریغلامحسن جعفریامیر نیک پورمریم حاجی زاده
A Meta-analysis of Studies in the Field of Informal Settlement in Iran
فراتحلیلی بر پژوهش های حوزه ی اسکان غیررسمی در ایران
مطالعات ساختار و کارکرد شهری شماره 37 (1402/11/20صفحات 7-37 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
43.  شهرزاد مقدمعیسی پیری
Evaluation of the Social and Economic Base in the Spatial Distribution of the Diabetes Prevalence: A Case Study of Zanjan City
بررسی پایگاه اجتماعی و اقتصادی در توزیع فضایی شیوع دیابت: مطالعه موردی شهر زنجان
Journal of Human Environment and Health Promotion Issue 10 (2024-01-18PP. 11-17 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
42.  مهدی آذریمحسن احدنژادعیسی پیری
The impacts of Urban Form in production of Automobile-based travels with emphasis on Low Carbon City Development The Case Study of Zanjan Traffic Zones
تاثیر فرم شهری در تولید سفرهای خودرو مبنا با تاکید بر توسعه شهر کم کربن (مطالعه موردی: نواحی ترافیکی شهر زنجان)
شهر پایدار - انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شماره 6 (1402/09/30صفحات 41-59 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
41.  علیرضا احمدیعیسی پیری
Changing the site of Takab Hospital: a critique on non- communicative urban planning
تغییر سایت بیمارستان تکاب: نقدی بر برنامه ریزی شهری غیرارتباطی
مطالعات جغرافیایی مناطق خشک شماره 52 (1402/06/01صفحات 136-150 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
40.  زهرا افضلی گروهعیسی پیریامیررضا خاوریان گرمساریاحمد پوراحمد
Analyzing the effect of urban space shape on the prevalence of COVID-19 pandemic using the space syntax method: A case study of Jiroft City
نقش پیکر بندی فضایی شبکه خیابانی شهر جیرفت در گسترش همه گیری کووید-91
کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی شماره 1 (1402/04/01صفحات 36-50 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
39.  عیسی پیریریحانه ندرلوشهرزاد مقدم
Explaining the spatial structure of vandalism in the public spaces of Zanjan city (case study: employee districts, Golshahr
ﺗﺒﯿﯿﻦﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻀﺎﯾی وﻧﺪاﻟﯿﺴﻢدر ﻓﻀﺎﻫﺎیﻋﻤﻮﻣیﺷﻬﺮ زﻧﺠﺎن )ﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﻌﻪ: ﻣﺤﻼت کارﻣﻨﺪان، گلشهر
پژوهشنامه جغرافیای انتظامی- سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا پژوهشکده جغرافیای انتظامی شماره 41 (1402/01/25صفحات 53-80 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
38.  حسین طهماسبی مقدمعیسی پیریزهرا رسولزادهمهناز واعظلیواری
analysis on ...
تحلیل فضایی تحقق شاخص‌های شهر خلاق در محلات شهری (مورد مطالعه: شهر زنجان)
تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی شماره 70 (1401/12/25صفحات 177-194 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
37.  حسین شکری پوردیزجعیسی پیریعلیرضا محمدی
A Problematic Clarification of the City Based on Neighborhood planning (Case Study: The City of Ardabil, Iran)
تبیین پرابلماتیک شهر بر مبنای برنامه ریزی محله ای میالعه موردی شهر اردبیل
مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی شماره 61 (1401/10/10صفحات 901-917 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
36.  محسن کلانتریصدیف اسلامی پریخانیابوالفضل مشکینیعیسی پیری
new urbanism and sense of place: the case of study Hafthowz area in Tehran
نوشهرگرایی و حس مکان: مطالعه موردی محله هفتحوض شهر تهران
پژوهشهای جغرافیای انسانی (پژوهشهای جغرافیایی سابق) - موسسه جغرافیای دانشگاه تهران شماره 3 (1401/07/03صفحات 801-814 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
35.  ریحانه ندرلوعیسی پیریشهرزاد مقدم
Investigating the trend of spatial spatial differences of vandalism types in the geography of informal settlements in Zanjan using GIS, a case study of Sayan and Bisim neighborhoods.
بررسی روند افتراقات فضایی مکانی انواع وندالیسم در جغرافیای اسکان غیر رسمی زنجان با استفاده از GIS نمونه موردی محله های سایان و بی سیم
پژوهشنامه جغرافیای انتظامی- سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا پژوهشکده جغرافیای انتظامی شماره 39 (1401/07/01صفحات 1-26 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
34.  عیسی پیریعلیرضا محمدیحسین شکری پوردیزج
Evaluation of Factors Driving Neighborhood Planning With Future Research Approach in Ardabil City
ارزیابی عوامل پیشران برنامه ریزی محله ای در شهر اردبیل با رویکرد آینده پژوهی
نگرش های نو در جغرافیای انسانی شماره 3 (1401/05/19صفحات 71-96 
  نشریه علمی
لیست وزارتین
33.  امیر کاشانی اصلمحسن کلانتریعیسی پیری
dynamization of defenceless spaces of city the case of study 1st city region of Tabriz
پویاسازی فضا‌های بی‌دفاع شهری (مورد پژوهی: منطقه یک شهر تبریز )
شهر ایمن شماره 17 (1401/03/10صفحات 87-110 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
32.  مهدی حسین پورمحسن کلانتریعیسی پیری
Identification and Analysis of the Prominent and Influential Factors in Good Urban Governance
شناسایی و تحلیل بازیگران اصلی و تأثیرگذار در حکمروایی خوب شهری (مطالعه موردی: شهر ارومیه
مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی شماره 1 (1401/02/01صفحات 27-43 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
31.  عیسی پیریلیلا هاشمی
Street Renaissance: reading of production of social space emphasis on Lefeveber's trialectic
رنسانس خیابانی خوانشی بر تولید فضای اجتماعی با تاکید بر تریالکتیک هانری لوفور مطالعه موردی سبزه میدان زنجان
جغرافیا و برنامه ریزی - دانشگاه تبریز شماره 78 (1400/10/01صفحات 101-116 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
30.  مینا شیرمحمدیعیسی پیریابوالفضل مشکینیمحسن کلانتری
Explaining the pattern of resilience of the city in the against of biological disasters and Contagious diseases "Case study: Covid 19 in Zanjan city"
تبیین الگوی تاب‌آوری شهر در مقابله با بلایای بیولوژیکی و بیماری‌های واگیردار (مورد پژوهی: کووید 19 در شهر زنجان)
مطالعات جغرافیایی مناطق خشک شماره 44 (1400/09/10صفحات 52-71 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
29.  مینا شیرمحمدیعیسی پیریابوالفضل مشکینیمحسن کلانتری
explanation of the ressistance pattern of city against biological disasters and contagious disease
تبیین الگوی تاب آوری شهردر مقابله با بلایای بیولوژیکی وبیماریهای واگیردار (مورد پژوهی: کووید19در شهر زنجان
مطالعات جغرافیایی مناطق خشک شماره 44 (1400/05/13صفحات 52-71 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
28.  صفیه حاضری جیقهمحسن احدنژادابوالفضل مشکینیعیسی پیری
Assessing the Status of Urban Prosperity Indicators (Case Study: Tabriz Metropolis)
سنجش وضعیت مولفه های شکوفایی شهری (مطالعه موردی: کلانشهر تبریز)
مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی شماره 16 (1400/04/08صفحات 63-80 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
27.  عیسی پیریمیلاد حسنعلی زاده
spatial justice analysis on access to local parks in Babol
تحلیل عدالت فضایی در توزیع و دسترسی به بوستان ها در شهر بابل
پژوهشهای دانش زمین - دانشگاه شهید بهشتی شماره 45 (1400/04/02صفحات 152-169 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
26.  عیسی پیریلیلا هاشمی
Street Renaissance: an explanation of the re-imagining the social life of the central part of Zanjan
رنسانس خیابانی، تبیینی بر بازخوانی حیات اجتماعی بخش مرکزی شهر زنجان
مطالعات شهری- دانشگاه کردستان شماره 38 (1400/04/01صفحات 121-133 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
25.  عیسی پیریمحسن احدنژادمحسن کلانتریمسعود احمدی
Presenting an optimal model of waste management with emphasis on the system approach. Case study:- Municipal Solid Waste (MSW) in Kish Island
ارایه الگوی بهینه مدیریت پسماند با تأکید بر نگرش سیستمی مورد مطالعه: پسماندهای عادی جزیره کیش
مدیریت شهری - پژوهشکده مطالعات شهری و روستایی شماره 63 (1400/04/01صفحات 121-136 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
24.  مجید ریاحی پورمحسن کلانتریعیسی پیریمحمد تقی حیدری
Securing defenseless urban spaces and its role in reducing the incidence of urban crimes (Yasuj case)
ایمن سازی فضاهای بی دفاع شهری و نقش آن در کاهش وقوع جرایم شهری (مورد شهر یاسوج)
جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)- موسسه آموزش عالی بین المللی قشم شماره 1 (1399/11/23صفحات 359-376 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
23.  محمدعلی جاویدعیسی پیریمحسن کلانتریمحمد تقی حیدری
Explaining the Impact of Good Urban Governance on Citizen Empowerment: An Asset-Based Urban Policy Model
تبیین تاثیر حکمروایی مطلوب شهری بر توانمندسازی شهروندان: یک الگوی سیاست شهری دارایی مبنا
جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)- موسسه آموزش عالی بین المللی قشم شماره 1 (1399/11/23صفحات 347-358 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
22.  مجید ریاحی پورمحسن کلانتریعیسی پیریمحمد تقی حیدری
Securing defenseless urban spaces to prevent crime with emphasis on environmental design (Yasuj case)
ایمن سازی فضاهای بی دفاع شهری جهت پیشگیری از وقوع جرایم با تاکید بر طراحی محیطی (مورد شهر یاسوج)
پژوهشنامه جغرافیای انتظامی- سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا پژوهشکده جغرافیای انتظامی شماره 3 (1399/09/20صفحات 133-162 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
21.  شهرزاد مقدمعیسی پیریعلی خدائیمحمد غلامی
effect of socioeconomic elements on inner city trips by bicycle
تاثیر مولفه های اجتماعی و اقتصادی شهر بر سفرهای درون شهری با دوچرخه مطالعه موردی شهر زنجان
پژوهش و برنامه ریزی شهری - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت شماره 42 (1399/08/14صفحات 111-124 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
20.  بهاره اکبری منفردمحسن کلانتریعیسی پیریاصغر تیموری
spatial analysis of infrastructure elements of learning city
تحلیل فضایی مؤلفه های زیرساختی شهر یادگیرنده بر اساس ناهمسانی های فضایی میان محلات شهری زنجان
جغرافیای اجتماعی شهری - دانشگاه شهید باهنر کرمان شماره 17 (1399/07/01صفحات 261-281 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
19.  صدیف اسلامی پریخانیمحسن کلانتریابوالفضل مشکینیعیسی پیری
Analysis of Epistemological Foundations and Theoretical Models of Sense of Place and Roots among the Residents of Haft Houz Neighborhood of Tehran
تحلیل بنیان های معرفت شناختی و مدل های نظری حس مکان و ریشه داری در بین ساکنان محله هفت حوض تهران
پژوهش های بوم شناسی شهری (جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سابق)- دانشگاه پیام نور شماره 21 (1399/06/13صفحات 165-178 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
18.  مجید ریاحی پورمحسن کلانتریعیسی پیری
Crisis management and planning in urban water supply facilities using passive defense approach (case study: Yasouj city
مدیریت و برنامه ریزی بحران در تاسیسات آب شهری با رویکرد پدافند غیر عامل مطالعه موردی شهر یاسوج
آب و فاضلاب - مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب شماره 2 (1399/03/15صفحات 130-136 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
17.  عیسی پیریمینا شیرمحمدی
capacity building of community development based on sustainable development: coexistence of contextual variables of poverty and geographical space
ظرفیت سازی توسعه اجتماع محلی در راستای توسعه پایدار: همبودگی متغیرهای زمینهای فقر و فضای جغرافیایی
جغرافیا و توسعه فضای شهری- دانشگاه فردوسی مشهد شماره 12 (1399/03/03صفحات 1-16 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
16.  عیسی پیریلعیا جلیلیانزهرا افضلی گروهفاطمه الهقلی تبارنشلی
The analyze on spatial distribution of citizen security in Yazd provincecities
تحلیلی بر پراکنش امنیت شهروندی در شهرهای استان یزد
جغرافیای اجتماعی شهری - دانشگاه شهید باهنر کرمان شماره 15 (1398/07/01صفحات 55-71 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
15.  محسن کلانتریابوالفضل مشکینیعیسی پیریعظیم زرین کاویانی
structural analysis on
تحلیل ساختاری موانع توانمندسازی اجتماع محور در مناطق اسکان غیررسمی )مطالعه موردی: محله بانبرز شهر ایلام(
پژوهش و برنامه ریزی شهری - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت شماره 36 (1398/03/01صفحات 21-32 
  سایر
با هیات تحریریه
14.  عیسی پیریمحمد رسولیشراره سعیدپوررضا محمودنژاد
foresighting of border markets
آینده پژوهی بازارچه های مرزی در راستای توسعه پایدار مطالعه موردی شهر سردشت
جغرافیا و روابط انسانی شماره 4 (1398/02/25صفحات 1-17 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
13.  عیسی پیریاکبر حسین زادهسمیرا مرادی مفرد
optimum place finding and spatial organization of hospitals in Ahvaz
مکانیابی بهینه و ساماندهی فضایی مکانی بیمارستان ها با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی شهر اهواز
جغرافیا و برنامه ریزی - دانشگاه تبریز شماره 64 (1397/06/01صفحات 35-57 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
12.  محسن احدنژادصفیه حاضری جیقهابوالفضل مشکینیعیسی پیری
dentifying the key factors influencing the urban prosperity with future study approach: the case study of Tabriz Metropolis
شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر شکوفایی شهری با رویکرد آینده نگاری (مطالعۀ موردی: کلانشهر تبریز)
پژوهش و برنامه ریزی شهری - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت شماره 32 (1397/02/16صفحات 15-30 

11.  عیسی پیری
Analysis on the role of social capital in entrepreneurship and economic development of metropolitans under situation of government sanction The case of study Tabriz
تحلیل نقش سرمایه اجتماعی در کارآفرینی و توسعه اقتصادی کلانشهرها در شرایط تحریم دولت (مطالعه موردی: کلانشهر تبریز)
جغرافیا و توسعه فضای شهری- دانشگاه فردوسی مشهد شماره 2 (1396/11/28صفحات 137-149 

10.  عیسی پیریلیلا هاشمی
Sanctions of Iran: A Paradox between Political System and Economic System in the Finance Capitalism Geography and Reflections on Political Economy
تحریم ایران؛ تناقض نظام سیاسی و نظام اقتصادی در جغرافیای سرمایهداری مالی: بحثی در اقتصاد سیاسی
جغرافیای سیاسی - دانشگاه مشهد شماره 8 (1396/10/06صفحات 47-63 

9.  رامین کیامهرعیسی پیریشب بو بزماوردمهدی آذری
analysis on spatial distribution of hotels in tourism destination the case of study Kermanshah.
تحلیلی بر توزیع فضایی هتل ها در مقصدهای گردشگری، مطالعه موردی: شهر کرمانشاه
گردشگری شهری- دانشگاه تهران شماره 1 (1395/10/12صفحات 43-57 
  علمی-پژوهشی
معتبر
8.  عیسی پیری
The Role of Good Governance in Reducing Spatial Segregation (Case Study: Tabriz Metropolitan)
جایگاه حکمروایی مطلوب شهری در کاهش میزان جدایی‌گزینی فضایی مطالعۀ موردی: کلان‌شهر تبریز
جغرافیا و توسعه فضای شهری- دانشگاه فردوسی مشهد شماره 1 (1395/06/07صفحات 121-132 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
7.  عیسی پیری
Modern city tragedy:analysis on Physical Renovation in Community Demolition the case of study Tabriz metropolitan
تراژدی توسعه شهری مدرن: تحلیل نوسازی کالبدی در تخریب اجتماع محلی مطالعه موردی: کلانشهر تبریز
مطالعات شهری- دانشگاه کردستان شماره 19 (1395/06/03صفحات 5-13 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
6.  عیسی پیریمینا شیرمحمدی
Explanation of non- Euclidean pattern of space in urban planning
تبیین الگوی نااقلیدسی فضا در برنامهریزی شهری
مطالعات جغرافیایی مناطق خشک شماره 24 (1395/05/23صفحات 39-48 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
5.  عیسی پیری
geographical space, Mass Media and Technology Gestell
فضای جغرافیایی، رسانه های ارتباطی انبوه و گشتل تکنولوژی
رسانه و فرهنگ شماره 1 (1394/06/16صفحات 1-13 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
4.  عیسی پیریمیلاد عزیزیپیمان روشناییمهدی رضایان
impact of subjective map on social security of family in presence in public spaces of city the case of study Tabriz
تاثیر کیفیت نقشة ذهنی بر امنیت اجتماعی حضور خانواده در فضاهای عمومی شهر مطالعه موردی: کلان شهر تبریز
مجله مطالعات اجتماعی ایران شماره دوره 9 شماره 1 (1394/01/12صفحات 50-70 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
3.  عیسی پیریمهدی رضاییان
empowerment of informal settlements based on asset based policies of communities development
امکان سنجی توانمند سازی سکونتگاههای غیر رسمی بر بنیان سیاستهای دارایی مبنای توسعه اجتماعات محلّی مطالعه موردی: سکونتگاههای غیر رسمی کلان شهر تبریز
مطالعات شهری- دانشگاه کردستان شماره 10 (1393/03/11صفحات 5-14 

2.  محمدرضا پورمحمدیکریم حسین زاده دلیرعیسی پیری
Good Urban Governance Based on Social Capital: The Case of Study Tabriz Metropolitan
حکمروایی مطلوب شهری بر بنیان سرمایه اجتماعی: آزمون نظم نهادی- فضایی ارتباطی و فاعلیت مندی غیر اقتصادی
مطالعات جغرافیایی مناطق خشک شماره شماره اول  (1390/11/18صفحات 35-52 

1.  محمدرضا پورمحمدیکریم حسین زاده دلیرعیسی پیری
Analysis On quality transformation of social capital in urban system The case of study East Azerbaijan urban system
تحلیلی بر دگرگونی کیفی سرمایه اجتماعی در نظام شهری نمونه موردی نظام شهری استان آذربایجان شرقی
مطالعات جغرافیایی مناطق خشک شماره شماره سوم (1390/01/21صفحات 1-19 


Presentations in Seminars & Conferences


بین‌المللی 6. عیسی پیریعلی خدائیریحانه ندرلو
تحلیل کاربریهای جاذب سفر شهر زنجان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی
===
== مرکز توسعه و گسترش مطالعات میان رشته ای, تهران, 2020-09-10 - 2020-09-10
ملی معتبر 5. عیسی پیریلیلا هاشمی
تبیین فقدان منظر شهری به مثابه پرابلماتیکِ خیابانی مطالعه موردی: بلوارآیت اله هاشمی رفسنجانی)ملاصدرا(شهرزنجان
explaning the lack of urban landscape as a street problematic ...
Conference on Civil Engineering,Architecture and Urbanism of the Islamic Countries  دبیرخانه دائمی کنفرانس با همکاری دانشگاه تبریز - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - دانشگاه صنعتی سهند - دانشگاه علمی کاربردی , تبریز, 2019-10-21 - 2019-10-21
بین‌المللی 4. عیسی پیریرضا محمدی
مدرنیسم غازان خانی و شهرگرایی تاریخی تبریز؛ با تأکید بر غازانیه و ربع رشیدی
Ghazan Khanian modernism and historical urbanism of Tabriz highlighting of Rab-e-Rashidi and Shanb e Ghazani
- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-11-21 - 2018-11-21
ملی معتبر 3. محسن احدنژادعیسی پیریفاطمه شامی
بررسی شاخص های اختلاط کاربری ها در بافت فرسوده شهر زنجان با رویکرد رشد هوشمند شهری
The investigation of land use mixed indices in Zanjan olf fabric area with urban smart growthapproach
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2017-09-20 - 2017-09-20
ملی معتبر 2. عیسی پیریسعید نجفی
بررسی تاثیر طراحی محیط بر ارتقاء سطح امنیت فضاهای عمومی (مطالعه موردی: پارک شهید رجایی شهر زنجان)
assessment of environment design on security in public spaces the case of study Radjayee Park- Zanjan
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2017-09-20 - 2017-09-20
بین‌المللی 1. رامین کیامهرعیسی پیریمهدی آذریشب بو بزماورد
تحلیل فضایی مراکز اقامتی با تاکید بر هتل ها، مطالعه موردی شهر کرمانشاه
Spatial analysis of residential centers with an emphasis on hotels , a case study in Kermanshah
همایش بین المللی روز جهانی گردشگری دانشگاه علامه طباطبایی, تهران, 1394/07/06 - 1394/07/07