خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18029   بروزرسانی: 18-06-1397

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تبریز, ایران, جغرافیا و برنامه ریزی شهری , 1390-1384
عنوان رساله : تبیین علمی حکمروایی مطلوب و کارایی ارتباطی شهر- نظام شهری آذربایجان شرقی
زمینه رساله : حکمرانی خوب
استاد راهنما : ...

کارشناسی ارشد : فردوسی مشهد, ایران, جغرافیا و برنامه ریزی شهری , 1384-1381
عنوان پایان نامه : امکان سنجی بکارگیری رهیافت توانمندسازی در ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی مطالعه موردی گلشهر مشهد
زمینه پایان نامه : اسکان غیر رسمی
استاد راهنما : دکتر محمدعلی احمدیان

کارشناسی : دانشگاه تبریز, ایران, جغرافیا و برنامه ریزی شهری , 1380-1376
عنوان پایان نامه : -
زمینه پایان نامه : -
استاد راهنما : -