خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17192   بروزرسانی: 18-06-1397

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. 2. مدیریت و حکمروایی شهری، سیاست های فضایی، مکتب های جغرافیایی، گردشگری شهری، سیاست های توسعه شهری