خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18029   بروزرسانی: 18-06-1397

علایق پژوهشی

 سیاستگداری  و برنامه ریزی شهری، شهر، مدرنیسم و پست مدرنیسم، شهر و بازار سرمایه داری، شهر و نفت در ایران، جغرافیای پول ملی و بحران انباشت سرمایه داری مالی، روش شناسی پژوهش شهری، اقتصاد سیاسی