خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:40276   بروزرسانی: 12-02-1398

Ali Akbar Pirmohamadi

Publications in Journals

International ISI8.  Naghibi.R, Pirmohammadi.A, Moosavian.A
Fuzzy MTEJ Controller with Integrator for Control of Underactuated Manipulators
ROBOTICS AND COMPUTER-INTEGRATED MANUFACTURING (2018PP. 93-101. 
داخلي-ISC7.  نقیبی-سید رضا، پیرمحمدی علی اکبر، موسویان علی اکبر
کنترل بازوی رباتیک با استفاده از روش ترانهاده ژاکوبین بهبودیافته و جبرانساز اصطکاک
Control of manipulator in task space using Modified Transpose Effective Jacobian and model based friction compensator
مهندسی مکانیک مدرس (فنی و مهندسی مدرس سابق) - دانشگاه تربیت مدرس (1397صفحات 335-344. 
International-ISI6.  A.A.Pirmohammadi, M.Poursaifi, O.Rahmani, A.H.Hoseini
Modeling and active vibration suppression of a single-walled carbon nanotube subjected to a moving harmonic load based on a nonlocal elasticity theory
َAPPL PHYS A-MATER (2014P. 24 DOI: 1. 
International-ISI5.  S.E. Khadem, A.A. Pirmohamadi
Analytical Development Of Dynamic Equation Of Motion For A Tree Dimensional Flexible - link Manipulator With Revolute And Prismatic Joints
IEEE Trans. On Systems, Man, And Cybernetics – Park B: Cybernetics  Accepted 2003.  
National-ISC4.  S.E. Khadem, A.A. Pirmohamadi
Software Design And Manufacturing Of A Device With Special Facilities For Using In Control Labs
Journal Of Engineering science  Accepted 1999.  
National-ISC3.  S.E. Khadem, A.A. Pirmohamadi
Bending And Torsional Vibration Analysis Of A Flexible – Link Manipulator, With Revolute And Prismatic Joints
Int. Journal Of Engineering Science, University Of Science & Thechnology (2003P. 25. 
International-ISI2.  E.Poursaeidi, A.A. Pirmohammadi, and M.R. Mohammadi Arhani
Mechanical Investigation of a Failed Lock-Pin
ASME Journal of Engineering for Gas Turbines and Power (2009P. 26. 
International-ISI1.  R.T. Faal , M.B. Amiri , A.A. Pirmohammadi , A.S. Milani
Vibration analysis of undamped, suspended multi-beam absorber systems
Meccanica Issue 1059 (2012PP. 1087-25. 


Presentations in Seminars & Congress


International 10.  Naghibi S.Reza, Pirmohammadi A.A, Mousavian
Control of flexible joint underactuated manipulator in task space
The 4th RSI International Conference on Robotics & Mechatronics
University of Tehran, Tehran-Iran, 26 - 28 October 2016.  
International 9.  پرهیزکاری مسیح پیرمحمدی علی اکبر محبی محمد
پایش وضعیت خط تولید گیربکس با استفاده از آنالیز ویولت و شبکه های عصبی مصنوعی
GrearBox Production Line Condition Monitoring using Wavelet and Artificial Neural Network
بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران
دانشگاه یزد, یزد-ایران, 7 - 9 ارديبهشت 1395.  
International 8.  پرهیزگاری مسیح پیرمحمدی علی اکبر محبی محمد
استفاده از سیگنال صوتی در پیش بینی سایش ابزار به کمک آنالیز موجک و شبکه عصبی
Prospection of the Tool Erosion Using Wavelets and Neural Network
بیست و چهارمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران
انجمن مهندسی مکانیک ایران و دانشگاه یزد, یزد-ایران, 7 - 9 ارديبهشت 1395.  
International 7.  حسن آبادی نوید پیرمحمدی علی اکبر
کنترل بهینه ی حرکت بازوی ماهر کم محرک سه درجه آزادی واقع در صفحه افقی
Optimal Control of a Plannar 3D Undeactuated Manipulator
بیست و چهارمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران
انجمن مهندسی مکانیک ایران و دانشگاه یزد, یزد-ایران, 7 - 9 ارديبهشت 1395.  
National 6.  پیرمحمدی علی اکبر، رضایی سارا، پورسیفی مهدی
کنترل مقاوم تطبیقی حرکت بازوی مکانیکی با پایه انعطاف پذیر دارای نامعینی های ساختاری و غیرساختاری با روش آشفتگی منفرد
Robust adaptive motion control of a flexible_base manipulator containing structural uncertainity an ...
سیزدهمین کنفرانس انجمن هوا فضای ایران
دانشگاه تهران, تهران-ایران, 13 - 15 اسفند 1392.  
International 5.  نشتاحسینی محسن- پیرمحمدی علی اکبر
بررسی اثرات نابالانسی بر ارتعاشات روتور منعطف دوار و سایش در توربین ها
Investigation of unbalance effects on flexible rotors and rubbing in turbines
همایش سالانه ی مهندسی مکانیک
دانشگاه بیرجند, بیرجند-ایران, 20 ارديبهشت - 22 بهمن 1390.  
International 4.  محمدی هادی - پیرمحمدی علی اکبر- صاحبی یاسر
بهبود عملکرد جاذب ارتعاشات با کنترل نیمه فعال با استفاده از میرایی و سفتی متغیر
همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران
دانشگاه صنعتی شریف, تهران-ایران, 21 - 23 ارديبهشت 1389.  
National 3.  S.E. Khadem, A.A. Pirmohamadi, N.K. Baghiabadi
Design And Simulation Of A Help robot With 6 Degrees Of Freedom ( yavar 1 )
Proceceding Of The First Annual Seminar Of Automation, Robotics & Control
University of Tabriz, Tabriz-Iran  1998.  
National 2.  S.E. Khadem, A.A. Pirmohamadi
Software Design And Manufacturing Of A Device to Dynamic Systems control
Proceding Of The First Annual Seminar Of Automation, Robotics & Control ( Arc )
University of Tabriz, Tabriz-Iran  1998.  
International 1.  پیرمحمدی، علی اکبر؛ عرفانی، اسماعیل؛
كاربرد كنترل فازي در كاهش جرك در سيستم تعليق نيمه فعال؛
پانزدهمین کنفرانس مهندسی مکانیک ایران
دانشگاه امیرکبیر, تهران-ایران  1386.