خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:41144   بروزرسانی: 12-02-1398

Ali Akbar Pirmohamadi
علی اکبر پیر محمدی
استادیار

پست الکترونيکی
pirmohamadi[at]znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/pirmohammadi-aliakbar

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2508

آدرس 
دانشگاه زنجان دانشکده مهندسی گروه مکانیک