خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:41186   بروزرسانی: 12-02-1398

Ali Akbar Pirmohamadi

مدیریت

  • مدیر گروه مکانیک   26/9/81  لغايت 9/7/82
  • معاون آموزشی دانشکده مهندسی       9/7/82 لغايت   24/7/85
  • معاون آموزشي دانشگاه      24/7/85  لغایت  7/12/1391