خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29380   بروزرسانی: 17-06-1399

Davood Rezaei

Publications in Journals

  علمی-پژوهشی
Scopus
6.  داود رضائی
Nanotechnology, a Step toward Sustainable Architecture
نانوتکنولوژی، گامی به سوی معماری پایدار
Journal of Engineering and Applied Sciences Issue 13 (2018-10-15PP. 6692-6699 
  علمی-پژوهشی
None ISI
5.  سعیده سلطان محمدلوداود رضائیشهرزاد عالمی
Creating A Pedestrian Way, Mechanism to Keep the Historical Urban Texture
ایجاد پیاده راه ، مکانیزمی برای حفاظت بافت تاریخی شهر
International Journal of Review in Life Sciences Issue 5 (2015-05-01PP. 96-106 
  علمی-پژوهشی
None ISI
4.  محمد زارعداود رضائی
Ecocentric Approach to the Sustainable City In Order To Reduce Greenhouse Gases in Natural Environment
-
Advances in Civil and Environmental Engineering Issue 01 (2013-05-15PP. 63-68 
  علمی-پژوهشی
None ISI
3.  داود رضائیغزل سلطانی
Islamic Architecture, the Abode of Green Architecture
معماری اسلامی ماورای معماری سبز
Canadian Journal on Environmental, Construction and Civil Engineering Issue 3 (2012-01-15PP. 1-5 
  علمی-پژوهشی
سایر
2.  محمدصادق فلاحتداود رضائیمحمد زارع
Physical analysis of iranian universities to solve existing problems in the physical structure
تحلیل کالبدی دانشگاه های ایران برای حل معضلات موجود در ساختار فیزیک
آبادی شماره 72 (1390/10/12صفحات 86-91 
  علمی-پژوهشی
None ISI
1.  داود رضائیمحمد زارع
Plants in arid climateas a pattern for bionic architecture in behavioral viewpoint
گیاهان در آب و هوای خشک از دیدگاه رفتاری به عنوان یک الگوبرای معماری بیونیک
Canadian Journal on Environmental Construction and Civil Engineering Issue 2 (2011-09-15PP. 141-146 


Presentations in Seminars & Conferences


بین‌المللی 58. غزل سلطانیداود رضائی
بررسی و آموزش مثالی در پروسه معماری شهری دوره ایلخانی نمونه موردی :بنای ربع رشیدی
The Exemplary Surveying and Education in the Urban Process of Il Khānids Era (Case Study: Rabè Rashidi Monument in Tabriz)
International Congress on Avant - Garde Contemporary Architecture and Urbanism in Islamic Countries دانشگاه فردوسی مشهد و پلی تکنیک میلان, مشهد, 2018-05-09 - 2018-05-10
ملی معتبر 57. داود رضائیفاطمه عباسی زمهریر
طراحی مرکز محله، گامی به سوی احیای نظام سکونتی محلات قدیمی(نمونه موردی: محله¬ی عودلاجان تهران)
The design of the neighborhood center, a step toward revitalizing the old neighborhood system (case study: Tehran s Oudlajan neighborhood)”, with the code
Conference on Civil Engineering,Architecture and Urbanism of the Islamic Countries دانشگاه شهید مدنی، دانشگاه تبریز - دانشگاه علمی کاربردی, تبریز, 2017-12-21 - 2017-12-21
بین‌المللی 56. مژگان گردوداود رضائی
اصول طراحی مرکز بی خانمان ها در تهران با توجه به تاثیر مولفه های اجتماعی
Design Center for The Homeless in Tehran Due to The Influence if Social factors
International Conference on Civil Engineering, Architecture & Crisis Management دانشگاه علامه مجلسی, تهران, 2017-05-25 - 2017-05-25
ملی معتبر 55. داود رضائیمهدی ولی تبار
الگوی طراحی اقلیمی با بهره گیری از روش ماهانی و گیونی مطالعه موردی اقلیم و معماری فیروزکوه
The pattern of climatic architecture design utilizes the method of Givoni and Mahani casestudy Firozkoh
همایش ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی استان تهران, تهران, 1395/02/23 - 1395/02/23
بین‌المللی 54. داود رضائیپریسا باقری نقره دهی
راهکارهای پایدار آسایش اقلیمی شهر بندر انزلی بر مبنای مدل های پایدار اوانز، ماهانی،اولگی و گیونی
Comfort climate sustainable solutions of Bandar Anzali City based on models Mahani, Olgi and Givoni
کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی عمران، معماری و مدیریت شهری دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی, تهران, 1394/12/19 - 1394/12/20
ملی معتبر 53. داود رضائیسپیده برنا
راهکار های پایدار آسایش اقلیمی در شهر مراغه بر مبنای مدل های اوانز، اولگی و گیونی
Sustainable Solutions of Climatic Comfort Based on Evans, Olgyay and Givoni Model’s, in the City of Maragheh
همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران سفیران راه مهران, یزد, 1394/12/13 - 1394/12/13
ملی معتبر 52. الهام محسن پورداود رضائیمریم کلامیمحمد مرادی قرخلو
راه کارهایی در جهت ارتقا فضای معماری برای نابینایان بر مبنای ادراک نابینا
Solutions of promotion architectural space for blind with perception of blind person
- دانشگاه کاشان, کاشان, 2015-10-13 - 2015-10-14
بین‌المللی 51. داود رضائیبهناز عونی
طراحی سیستم های غیرفعال خورشیدی جهت بهینه سازی مصرف انرژی در معماری ساختمان های مناطق سردسیر
Solar passive systems design to optimize energy consumption in the cold arase of architecture buldings
کنفرانس و نمایشگاه بین المللی انرژی خورشیدی دانشگاه تهران , تهران, 1394/06/08 - 1394/06/09
ملی معتبر 50. داود رضائیرسول کاویانی باغبادرانی
مطالعه تاثیر باد بر شکل گیری خانه های یاسه چای
Study the influence of wind on the houses formation in Yase Chay
همایش ملی اقلیم - ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی وزارت راه . شهرسازی و سازمان نظام مهندسی استان اصفهان, اصفهان, 1394/02/23 - 1394/02/24
ملی معتبر 49. داود رضائیمریم شاهرخی
نقش اقلیم در شکل گیری ساختار فضایی خانه های بومی کرمانشاه
The effect of climate on the formation of the native structure of the house in Kermanshah
همایش ملی بافت های فرسوده و تاریخی شهری، چالش ها و راهکارها دانشگاه کاشان, کاشان, 1394/02/09 - 1394/02/10
ملی معتبر 48. داود رضائیمریم شادپور
بررسی راهکارهای اکولوژیکی در طراحی فضای سکونت با رویکرد سیستم های پایدار
Discuss strategies for sustainable ecological systems approach to the design of living space..
- وزارت راه و شهرسازی, تهران, 2015-03-12 - 2015-03-12
ملی معتبر 47. داود رضائیمهدی مقیمیحسن محمدجعفری صادقی
آسیب شناسی کالبدی مناطق حاشیه نشین جهت نیل به توسعه پایدارشهری(نمونه مورد مطالعه: محله احمدآباد تبریز)
Physical Pathology of marginalized areas to achieve sustainable development ( Case Study: Ahmedabad neighborhood of Tabriz )
همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری انجمن علمی پدافند غیر عامل ایران, قم قلعه, 1393/12/17 - 1393/12/17
ملی معتبر 46. داود رضائیالهه عاطفی
طراحی ساختمان های پایدار: درسهایی از طبیعت
DesignSustainable buildings as Lessons from Nature
-- مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار, تهران, 2015-02-04 - 2015-02-04
ملی معتبر 45. داود رضائیفرشته محمدزاده سراجه لو
فناوری دیوار سبزدر طراحی پایدار بدنه ساختمان با تاکید برسیستم دیوار زنده
Green wall technology in sustainable design with an emphasis on building the body of a living wall system
-- مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار, تهران, 2015-02-04 - 2015-02-04
ملی معتبر 44. داود رضائیمینا صحراییشهابی صفورا
بررسی نقش اقلیم در معماری مساجد فاقد حیاط (نمونه موردی: مساجد اقلیم کوهستانی)
Assess the impact of mosque architecture lacks yard (Case Study: The mosque in mountain Climate )
-- تبریز - کانون ملی انجمنهای صنفی مهندسان معمار ایران, تبریز, 2014-05-21 - 2014-05-21
ملی معتبر 43. داود رضائیالهام میرعلوی
ساخت اجتماعی- فرهنگی محیط شهری با رویکردی به توسعه ی شهری پایدار
Build of socio cultural environment of urban, approach to sustainable development urban
-- موسسه بین المللی مطالعات معماری و شهرسازی مهراز شهر , تهران, 2014-04-19 - 2014-04-19
ملی معتبر 42. انور رحیم زادهداود رضائی
استفاده بهینه از عناصر اقلیمی در معماری بومی مناطق سرد سیر ایران (روستاهای اورامان کردستان)
Optimum use of Endemic architectural elements in the coldest areas of Iran (Iranian Kurdistan villages oraman)
-- دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز, نطنز, 2014-03-11 - 2014-03-11
ملی معتبر 41. طغرایی راضیهداود رضائیالهام محسن پورافشاری جمال
معماری همساز با اقلیم در جهت توسعه ی درون زا (مسکن در اقلیم سرد و خشک)
Architecture in harmony with the climate towards endogenous development (housing in cold and dry climates.)
-- دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز, نطنز, 2014-03-11 - 2014-03-11
ملی معتبر 40. الهام محسن پورداود رضائیراضیه طغراییجمال افشاری
پل ارتباطی بین معماری سنتی و مدرن
Bridge of relation between traditional and modern architecture
-- دانشگاه آزاد اسلامhttp://samp.znu.ac.ir/userfiles/rsArticlesConferences/Poster.jpgی واحد نطنز, نطنز, 2014-03-11 - 2014-03-11
ملی معتبر 39. صلاحلی مریمداود رضائیگنجایی صادق
تاثیرات استفاده گسترده از شیشه در نمای ساختمانهای مسکونی بر امنیت بصری (نمونه موردی شهر کرج)
Effects of extensive use of glass facade in buildings on visual security (case study Karaj)
-- دانشکده صنعت هوایی, تهران, 2014-02-27 - 2014-02-27
ملی معتبر 38. فرانک خان صنمیداود رضائی
تاثیر اقلیم بر شکل گیری بادگیر در مناطق گرم و خشک (نمونه موردی یزد)
The impact of climate on the windward formation in hot and dry areas (case study Yazd)
-- دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز, نطنز, 2014-02-25 - 2014-02-25
ملی معتبر 37. جمال افشاریداود رضائیالهام محسن پورراضیه طغرایی
باد گیر عنصری اقلیمی، در جهت معماری همگام با توسعه
The windward as a climatic element, in order to keep pace with the Sustainable Development of architecture
-- دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز, نطنز, 2014-02-25 - 2014-02-25
ملی معتبر 36. بهناز عونیداود رضائی
بررسی و تحلیل کهن الگوهای پایدار در معماری بومی مناطق گرم و خشک ایران
Analysis of enduring archetypes of vernacular architecture in hot and dry areas of Iran
-- دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز, نطنز, 2014-02-25 - 2014-02-25
ملی معتبر 35. داود رضائیمهسا مهاجری
پارک انرژی در مسیر تحقق توسعه پایدار
Energy park in achieving of sustainable development
-- دانشگاه فردوسی, مشهد, 2013-12-21 - 2013-12-21
بین‌المللی 34. داود رضائی
انتقال هنر کاشی کاری از طریق سلجوقیان ایران به ترکیه
Büyük Selçuklu Mimarisinden Türk Dünyasına intikal eden Çini sanatı
Turks In World Architecture And Art International Symposium Yildiz Technic University, Turkey, 2013-11-27 - 2013-11-28
ملی معتبر 33. داود رضائیمرضیه نهاوندیزنده شاهوار محمد امین
ارائه راهکارهای مناسب نگهداری انرژی در معماری ساختمانهای مسکونی و بررسی کارایی سیستم های هوشمند
Appropriate energy conservation in buildings and architecture Evaluate the performance of intelligent systems
-- گروه پژوهش های کاربردی پرمان , مشهد, 2013-11-22 - 2013-11-22
بین‌المللی 32. داود رضائی
جاده ابریشم و بنا های مرتبط با آن در جغرافیای ایران
İpek yolu ve İran Coğrafyasında Onunla İlişkili Binalar
INTERNATIONAL SILKROAD CONGRESS ACTR CONFERENCE Istanbul Commerce University, Turkey, 2013-10-27 - 2013-10-29
ملی معتبر 31. داود رضائیسیامند رستم زادهسعید رحمانی
خلاقیت راهی به سوی آفرینشگری
Creative Way to Creativity
همایش ملی آموزش دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی, تهران, 1392/02/25 - 1392/02/26
ملی معتبر 30. داود رضائیسعیده سلطان محمدلوشهرزاد عالمی
آسیب شناسی بافت تاریخی با تکیه بر زندگی جدید در بافت قدیم بررسی موردی بخشی از بافت تاریخی خیابان شریعتی جنوبی تبریز گذرمغازه سنگی ها
Pathology of historical contexture with an emphasis on new life in the old historic part of the sothern shariati anenue ..............
کنفرانس برنامه ریزی و مدیریریت شهری دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد, 1392/02/04 - 1392/02/05
ملی معتبر 29. داود رضائیشهرزاد عالمیسعیده سلطان محمدلو
بررسی بافت تاریخی زرتشتیان کرمان برای طراحی سازگار با محیط با توجه به نیاز سنجی کرمان
Survey historical context of the zoroastrians of kerman design in harmony with......
کنفرانس برنامه ریزی و مدیریریت شهری دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد, 1392/02/04 - 1392/02/05
ملی معتبر 28. داود رضائینازی سلطان محمدلوسعیده سلطان محمدلو
بررسی آسیب های وارده به بنای شیخ شهاب الدین اهری در زلزله مرداد 91 در جهت توسعه پایدار
Evaluation of the damge of earthquake in building of.........
کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی بافتهای شهری در مجاورت گسلهای فهال دانشگاه تبریز, تبریز, 1391/12/02 - 1391/12/03
بین‌المللی 27. نیلوفر قنواتیداود رضائی
بررسی فضاهای ساخته ی دست بشر همساز با محیط زیست با رویکرد معماری سبز
Study of man-made apaces compatible with....
همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن مرکز همایشهای بین المللی کیش (دانشگاه آزاد), کیش, 1391/11/25 - 1391/11/26
ملی معتبر 26. نیلوفر قنواتیمریم حسینیداود رضائی
مناسب سازی فضای شهری برای معلولین توسط طراحی بام سبز
Designing suitable urban space for .....
همایش منطقه ای معماری و شهرسازی دانشگاه پیام نور تبریز, تبریز, 1391/09/30 - 1391/09/30
ملی معتبر 25. جواد رحمانیکیومرث حبیبیداود رضائی
بررسی شاخصها و معیارهای آسیب پذیری شهر در برابر زلزله
Evaluation criteria and indicators of .....
کنفرانس ملی مدیریت بحران دانشگاه تهران, تهران, 1391/08/27 - 1391/09/01
ملی معتبر 24. سرگل طوفانیعلی اکبر نظریداود رضائی
مروری بر دو نوع از انرژی های پاک در ایران انرژی زمین گرمایی و انرژی باد در راستای بهینه سازی مصرف انرژی
Review use of renewable energy in buildings..........
همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران, تهران, 1391/08/27 - 1391/08/01
ملی معتبر 23. داود رضائیمرضیه نهاوندیمهسا مهاجریسعید رحمانیسیامند رستم زاده
بررسی نحوه استفاده از انرژی های تجدید پذیر در ساختمان
Review use of renewable energy in buil......
همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران, تهران, 1391/08/27 - 1391/08/01
بین‌المللی 22. داود رضائیسیامند رستم زاده
دستیابی به معماری با هویت ملی در فرایند جهانی شدن
Architecture To Achieve National Identity In The Globalization Process
کنفرانس بین المللی نقش میراث فرهنگی در شکل گیری هویت ملی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز, شیراز, 1391/06/15 - 1391/06/16
ملی معتبر 21. داود رضائیمهسا مهاجریمرضیه نهاوندیسیامند رستم زادهسعید رحمانی
ساختمان های زیر زمینی نمونه ای از معماری سبز در راستای بهینه سازی مصرف انرژی
Underground Buildings Is A Sample Of Green Architecture In Order To Optimize Energy
کنفرانس سالانه انرژی پاک مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی , کرمان, 1391/04/21 - 1391/04/22
بین‌المللی 20. داود رضائینیلوفر قنواتیغزل سلطانی
-
Recycled materials in Architecture
Recycling & Reuse 2012 ترکیه, Turkey, 2012-06-04 - 2012-06-06
بین‌المللی 19. سرگل طوفانیداود رضائی
-
Energy models for renewable energy utilization and to replace fossil fuels
Recycling & Reuse 2012 ترکیه, Turkey, 2012-06-04 - 2012-06-06
بین‌المللی 18. داود رضائیمحمد زارع
-
Smart wall design by taking advantage of absorbing cell
International Green Energy Conference چین, China, 2012-05-28 - 2012-05-30
بین‌المللی 17. نیلوفر قنواتیغزل سلطانیداود رضائی
-
Research the principles design of four seasons houses with sustainable approach in architecture
International Green Energy Conference چین, China, 2012-05-28 - 2012-05-30
بین‌المللی 16. داود رضائیمحسن کریمیمحمدصادق فلاحت
-
The role of wind towers in ventilation (an analysis of traditional wind towers in Iranian traditional building)
International Green Energy Conference & 1 st DNL Conference on Clean Energy چین, China, 2012-05-28 - 2012-05-30
ملی معتبر 15. داود رضائیسعید رحمانیسیامند رستم زاده
جایگاه کانسپت در فرآیند طراحی معماری(پرورش مفهوم سازی)
Concept position in Architectural design process
همایش ملی معماری و فرآیند طراحی دانشگاه آزاد واحد زنجان, زنجان, 1391/02/28 - 1391/02/28
ملی معتبر 14. نیلوفر قنواتیغزل سلطانیداود رضائی
بررسی مفهوم معماری اکولوژیک در معماری پایدار
The concept of econference on sustainable.....
همایش ملی توسعه پایدار در مناطقخشک و نیمه خشک دانشگاه آزاد ابرکوه, ابرکوه, 1391/02/27 - 1391/02/28
ملی معتبر 13. داود رضائیعلی اکبر نظری
چشم انداز استفاده از انرژی خورشیدی به عنوان یکی از منابع تجدید پذیر
Prospects of using solar energy as a renewadle resource
کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست دانشگاه تهران, تهران, 1391/02/26 - 1391/02/27
ملی معتبر 12. داود رضائیسرگل طوفانی
تاثیر معماری گنبد سلطانیه فر ساختمان گنبد سانتاماریا دلفیوره
Influence of the architecture of dome of soltanieh in the santa maria del fiore dome
همایش ملی سلطانیه دانشگاه پیام نور سلطانیه, سلطانیه, 1391/02/16 - 1391/02/16
بین‌المللی 11. داود رضائیبابک خورشیدیمرضیه نهاوندی
بررسی منظر شهری در پیاده راه های شهری
Survey of urban landscape in urban pedestrian paths....
همایش زندگی پیاده در شهر مرکز همایشهای برج میلاد, تهران, 1390/12/15 - 1390/12/16
بین‌المللی 10. داود رضائیسمیرا نوحی
فناوری نانو گامی به سوی معماری پایدار
Nanotechnology a step toward sustainblearchitecture
scientific conference of iranian academics in turkey ankara دانشگاه آنکارا, Turkey, 2012-01-21 - 2012-01-21
بین‌المللی 9. محمد زارعداود رضائیسمیرا نوحی
رفتار خزندگان به عنوان الگوی معماری پایدار در آب و هوای خشک
behavior reptiles as a pattern for sustainable architecture in arid climate
Current Opinion in Biotechnology ترکیه, Turkey, 2011-09-28 - 2011-10-01
بین‌المللی 8. سمیرا نوحیداود رضائی
بهره برداری از سیستم های حوضچه سقف، با توجه به مزایا و معایب آن
Operation of Roof Pond Systems,Considering ITS Advantages and Disadvantages
International Green Energy Conference دانشگاه آناتولی, Turkey, 2011-06-05 - 2011-06-09
بین‌المللی 7. داود رضائیمحمد زارع
معماری سنتی ایران به مثابه معماری پایدار
Traditional Buildings Of Iran as a Sign Sustainable Architecture
International Green Energy Conference دانشگاه آناتولی, Turkey, 2011-06-05 - 2011-06-09
بین‌المللی 6. داود رضائیمرتضی نیلوفریمحمدصادق فلاحت
معماری پایدار درخانه های سنتی ایران
Sustainable Architecture in the Traditional Iranian Homes
International Green Energy Conference دانشگاه آناتولی, Turkey, 2011-06-05 - 2011-06-09
بین‌المللی 5. داود رضائیسرگل طوفانیمحمدصادق فلاحت
گودال باغچه مثالی از معماری پایدار ایرانی
Sunken Garden, Remarkable Example of Iranian Sustainable Architecture
International Green Energy Conference دانشگاه آناتولی, Turkey, 2011-06-05 - 2011-06-09
بین‌المللی 4. داود رضائیسمانه فرج زاده خسروشاهیمحمدصادق فلاحت
تاثیر بهینه سازی دریافت تشعشعات خورشیدی بر روی سطوح و دفع انرژی از سطوح، با استفاده از شبیه سازی کامپیوتری بر نتیجه طراحی معماری
The Impact of Optimize Solar Radiation Received on the Levels and Energy Disposal of Levels on Architectural Design Result by Using Computer Simulation
International Green Energy Conference دانشگاه آناتولی, Turkey, 2011-06-05 - 2011-06-09
ملی معتبر 3. داود رضائی
سیری در نقش طراحی پایدار در معماری
-
همایش منطقه ای معماری و فرآیند طراحی دانشگاه ازاد اسلامی واحد زنجان, زنجان, 1389/09/16 - 1389/09/16
بین‌المللی 2. داود رضائی
سبکهای معماری ایران
Architectural Styles in Iran
scientific conference of Iranian academics in turkey دانشگاه چانکایا, Turkey, 2010-05-22 - 2010-05-22
ملی معتبر 1. داود رضائیداود محمدخانی
بحران هویت در معماری و فرهنگ معاصر
identity crisis in architecture and cotemporary culture
همایش ملی معماری و شهرسازی معاصر ایران دانشگاه آزاد , شیراز, 1389/01/25 - 1389/01/26