خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28648   بروزرسانی: 17-06-1399

Davood Rezaei

آشنایی با زبانهای خارجی

      - فارسی

      - عربی

      - انگلیسی

      - ترکی عثمانی

      - ترکی آذربایجانی

      - ترکی استانبولی