خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29032   بروزرسانی: 17-06-1399

Davood Rezaei

مدیریت

مدیر گروه معماری دانشکده مهندسی از تاریخ 16/08/1373 تا تاریخ 01/11/1378 مدیر گروه معماری دانشکده مهندسی از تاریخ 10/09/1387تا تاریخ 1389/09/10 مدیر گروه معماری دانشگده مهندسی از تاریخ 10/09/1389 تا تاریخ 10/09/1391