خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:41092   بروزرسانی: 02-07-1402

Ali Lakirouhani

Publications in Journals

International ISI48.  Ali Lakirouhani and Somaie Jolfaei
Hydraulic Fracturing Breakdown Pressure and Prediction of Maximum Horizontal In Situ Stress
Advances in Civil Engineering Vol. 2023 (2023PP. 1-14. 
International ISI47.  Somaie Jolfaei . Ali Lakirouhani
Initiation Pressure and Location of Fracture Initiation in Elliptical Wellbores
Geotechnical and Geological Engineering Vol. 41 Issue 8 (2023PP. 4487-4506 DOI: https://doi.org/10.1007/s10706-023-02528. 
International ISI46.  Sasan Ghasemlooy Takantapeh, Afshin Zohdi, Ali Lakirouhani
Petrography and geochemistry of the Miocene Upper Red Formation sandstones in NW Iran; with an application to the origin and tectonic setting 
Marine and Petroleum Geology Vol. 153 (2023PP. 1-14. 
International ISI45.  Ali LAKIROUHANI, Sahar GHORBANNEZHAD, Jurgis MEDZVIECKAS, Romualdas KLIUKAS
FAILURE ANALYSIS AROUND ORIENTED BOREHOLES USING AN ANALYTICAL MODEL IN DIFFERENT FAULTING STRESS REGIMES
Journal of Civil Engineering and Management Vol. 29 Issue 4 (2023PP. 360-370 DOI: https://doi.org/10.3846/jcem.2023.18854. 
International ISI44.  Mohammad Bahrehdar & Ali Lakirouhani
Effect of Eccentricity on Breakout Propagation around Noncircular Boreholes
Advances in Civil Engineering Vol. 2023 (2023PP. 1-14 DOI: https://doi.org/10.1155/2023/6962648. 
International ISI43.  Ali Lakirouhani & Mahshad Saberi
Evaluation of analytical solutions and two-dimensional models in estimating the internal forces of tunnel lining against seismic loading, compared with three-dimensional analysis
Arabian Journal of Geosciences Vol. 15 Issue 12 (2022)  DOI: https://doi.org/10.1007/s12517-022-10385. 
International ISI42.  Ali Lakirouhani, Majid Bakhshi, Afshin Zohdi, Jurgis Medzvieckas, Saulius Gadeikis
Physical and mechanical properties of sandstones from Southern Zanjan, north-western Iran
Baltica Vol. 35 Issue 1 (2022PP. 23-36 DOI: https://doi.org/10.5200/baltica.2022.1.2. 
International ISI41.  Sara EBRAHIMI ZOHRAVI, Ali LAKIROUHANI, Hamed MOLLADAVOODI, Jurgis MEDZVIECKAS, Romualdas KLIUKAS
A NEW CONSTITUTIVE MODEL FOR THE TIME-DEPENDENT BEHAVIOR OF ROCKS WITH CONSIDERATION OF DAMAGE PARAMETER
Journal of Civil Engineering and Management Vol. 28 Issue 3 (2022PP. 223-231 DOI: https://doi.org/10.3846/jcem.2022.16609. 
International ISI40.  Mohammad Bahrehdar, Ali Lakirouhani
Evaluation of the Depth and Width of Progressive Failure of Breakout Based on Different Failure Criteria, Using a Finite Element Numerical Model
Arabian Journal for Science and Engineering Vol. 47 Issue 2 (2022PP. 1-15 DOI: https://doi.org/10.1007/s13369-022-06640. 
International ISI39.  Somaie Jolfaei and Ali Lakirouhani
Sensitivity Analysis of Effective Parameters in Borehole Failure, Using Neural Network
Advances in Civil Engineering Vol. 2022 (2022PP. 1-16 DOI: https://doi.org/10.1155/2022/4958004. 
داخلي-ISC38.  علی لکی روحانی و محمد بهره دار
ارزیابی بریک-آوت با معیار خرابی موگی-کولمب، به عنوان روشی برای تخمین تنش­های برجا
Breakout Evaluation by Mogi-Coulomb Failure Criterion as a Method for Estimating in-Situ Stresses
نشریه‌ی علمی – پژوهشی ژئومکانیک نفت دوره 4 شماره 1 (1399صفحات 94-120. 
International ISI37.  Ali Lakirouhani, Reyhaneh Jafari, and Hadi Hasanzadehshooiili
Three-Dimensional Finite Difference Analysis on the Ground-Sequential Tunneling-Superstructure Interaction
Advances in Civil Engineering Vol. 2021 (2021PP. 1-21 DOI: https://doi.org/10.1155/2021/9464225.  [Abstract ]
International ISI36.  Ali LAKIROUHANI, Mohammad BAHREHDAR, Jurgis MEDZVIECKAS, Romualdas KLIUKAS
COMPARISON OF PREDICTED FAILURE AREA AROUND THE BOREHOLES IN THE STRIKE-SLIP FAULTING STRESS REGIME WITH HOEK-BROWN AND FAIRHURST GENERALIZED CRITERIA
Journal of Civil Engineering and Management Vol. 27 Issue 5 (2021PP. 346-354 DOI: https://doi.org/10.3846/jcem.2021.15020.  [Abstract ]
International ISI35.  Maryam Saadatinezhad, Ali Lakirouhania and Sahand Jabini Asli
Seismic response of non-connected piled raft foundations
International Journal of Geotechnical Engineering Vol. 15 Issue 1 (2021PP. 66-80 DOI: https://doi.org/10.1080/19386362.2019.15. 
International ISI34.  Fatemeh As’habi & Ali Lakirouhani
Numerical modeling of jointed rock samples under unconfined and confined conditions to study peak strength and failure mode
Arabian Journal of Geosciences Vol. 14 Issue 3 (2021PP. 1-11 DOI: https://doi.org/10.1007/s12517-021-06569. 
داخلي-ISC33.  علی لکی روحانی، مجید بخشی و افشین زهدی
ارتباط بین ریزساختار با خواص فیزیکی و مهندسی ماسه‌سنگ‌ها، با تاکید بر درصد کانی کوارتز
Relation between microstructure and physical and engineering properties of sandstones, with emphasis on quartz content
نشریه مهندسی عمران امیرکبیر دوره 52 شماره 8 (1399صفحات 1-15. 
داخلي-ISC32.  علی لکی روحانی و جبار الدین عباسی
تعیین گستره خرابی بریک- اوت پیرامون گمانه به کمک معیار موهر- کولمب و هوک- براون
Determination of breakout failure zone around the borehole using the Mohr-Coulomb and Hoek-Brown failure criteria
نشریه مهندسی عمران امیرکبیر دوره 52 شماره 5 (1399صفحات 1-17. 
داخلي-ISC31.  علی لکی روحانی، محمد بهره‌دار
تحلیل تئوری منطقه خرابی پیرامون گمانه با استفاده از معیارهای گسیختگی مختلف
Theoretical analysis of the damaged zone around the borehole using different failure criteria
مجله علمی پژوهشی – مهندسی عمران مدرس دوره 20 شماره 4 (1399صفحات 163-177.  [Abstract ]
International ISI30.  Ali LAKIROUHANI, Farhad ASEMI, Afshin ZOHDI, Jurgis MEDZVIECKAS, Romualdas KLIUKAS
PHYSICAL PARAMETERS, TENSILE AND COMPRESSIVE STRENGTH OF DOLOMITE ROCK SAMPLES: INFLUENCE OF GRAIN SIZE
Journal of Civil Engineering and Management Vol. 26 Issue 8 (2020PP. 789-799 DOI: https://doi.org/10.3846/jcem.2020.13810.  [Abstract ]
داخلي-ISC29.  علی لکی روحانی و مژگان عباسیان
بررسی رفتار فصل مشترک خاک-ژئوگرید در آزمایش برش مستقیم، با تاکید بر اندازه ابعاد چشمه‌های ژئوگرید و تراکم نسبی
Investigation of Soil-Geogrid Interface in Direct Shear Test, with Emphasis on the size of apertures of geogrid and different compaction degrees of soil
نشریه مهندسی عمران امیرکبیر دوره 50 شماره 5 (1397صفحات 949-960. 
داخلي-ISC28.  علی لکی روحانی و سعید فرخنده
  پارامترهای مؤثر بر فشار شکست در آزمون شکست هیدرولیکی، مدل‌سازی به روش تفاضل محدود
Effective Parameters on Breakdown Pressure in Hydraulic Fracturing, Modeling with Finite Difference Method
نشریه مهندسی عمران امیرکبیر دوره 50 شماره 3 (1397صفحات 141-150.  [Abstract ]
داخلي-ISC27.  علی لکی روحانی، محمد بهره دار، سید مسعود حسینی
بررسی رفتار بُرشی ماسه مسلح به ژئوتکستایل با تأکید بر ناحیه بُرش
IN‌V‌E‌S‌T‌I‌G‌A‌T‌I‌O‌N A‌B‌O‌U‌T S‌H‌E‌A‌R B‌E‌H‌A‌V‌I‌O‌R O‌F S‌A‌N‌D R‌E‌I‌N‌F‌O‌R‌C‌E‌D W‌I‌T‌H G‌E‌O‌T‌E‌X‌T‌I‌L‌E W‌I‌T‌H E‌M‌P‌H‌A‌S‌I‌S O‌N S‌H‌E‌A‌R Z‌O‌N‌E
مهندسی عمران شریف دوره 2-34 شماره 2/1 (1397صفحات 99-108.  [Abstract  ]
داخلي-ISC26.  علی لکی روحانی، فرهاد عاصمی و افشین زهدی
ارتباط بین اندازه بلورهای دولومیت و ویژگی‌های فیزیکی آنها به منظور مطالعات ژئومکانیکی مخازن دولومیتی
Relationship between Grain Size and Physical Properties of Dolomites in Order to Geomechanics Study of Dolomite Reservoirs
مجله پژوهش نفت دوره 28 شماره 1-97 (1397صفحات 150-161.  [Abstract  ]
داخلي-ISC25.  علی لکی روحانی و سمیه جلفائی
مدل سازی کامل سه بعدی حفر تونل و نصب پوشش با تاکید بر حفاری مرحله‌ای، مقایسه تحلیل سه بعدی با دوبعدی
نشریه مهندسی عمران امیرکبیر دوره 50 شماره 1 (1397صفحات 149-160.  [Abstract ]
International ISI24.  A. Lakirouhani & M. Bahrehdar
Effect of Various Lateral Boundaries on Bearing Capacity of Soilbag
Geotechnical and Geological Engineering Vol. 36 Issue 2 (2018PP. 1409-1416 DOI: 10.1007/s10706-017-0383-9.  [Abstract ]
National-ISC23.  علی لکی روحانی و حسن وجودی
منحنی پاسخ زمین برای تاج، دیواره و کف تونل‌های سطحی تحت میدان تنش غیرایزوتروپ: محدوده کاربرد حل تحلیلی
Ground Response Curve for the Crown, Wall and Floor of Shallow Tunnels under Non-Isotropic Stress Field: Application range of analytical Solutions
نشریه مهندسی عمران امیرکبیر دوره 49 شماره 3 (1396صفحات 487-496.  [Abstract  ]
International ISI & ISC22.  افشین زهدی، فرهاد عاصمی و علی لکی روحانی
مدل دولومیتی شدن سازند سلطانیه در جنوب باختر زنجان
Dolomitization model of the Soltanieh Formation in the south-western of Zanjan
فصل‌نامه علمی- پژوهشی علوم زمین شماره 104 (1396صفحات 17-28.  [Abstract  ]
National-ISC21.  علی لکی روحانی و شبنم ولی اسکویی
تحلیل لرزه‌ای تونل‌های مستطیلی ساخته شده به روش حفر و پوش، اندرکنش تونل و زمین
Seismic Analysis of Rectangular Tunnels (Cut and Cover Method), Soil- Structure Interaction
نشریه علمی- پژوهشی امیرکبیر مهندسی عمران و محیط زیست دوره 49 شماره 1 (1396صفحات 149-164.  [Abstract  ]
National-ISC20.  علی عسگری، علی اکبر گلشنی و علی لکی روحانی
مدل ریاضی انتشار ترک هیدرولیکی در سنگ شکننده با در نظر گرفتن اثر اندرکنش (مضروبی) پارامترهای اینرسی و گرانروی
H‌Y‌D‌R‌A‌U‌L‌I‌C F‌R‌A‌C‌T‌U‌R‌E P‌R‌O‌P‌A‌G‌A‌T‌I‌O‌N I‌N B‌R‌I‌T‌T‌L‌E R‌O‌C‌K: C‌O‌N‌S‌I‌D‌E‌R‌I‌N‌G I‌N‌T‌E‌R‌A‌C‌T‌I‌O‌N T‌E‌R‌M B‌E‌T‌W‌E‌E‌N F‌L‌U‌I‌D I‌N‌E‌R‌T‌I‌A A‌N‌D V‌I‌S‌C‌O‌S‌I‌T‌Y P‌A‌R‌A‌M‌E‌T‌E‌R‌S
مجله علمی پژوهشی شریف (مهندسی عمران شریف دوره 32.2 شماره 2.1 (1395صفحات 59-66.  [Abstract  ]
National-ISC19.  شبنم ولی اسکویی و علی لکی روحانی
حل تحلیلی و عددی پوشش تونل ها در اثر بارهای لرز ه ای و بررسی عوامل تاثیر گذار بر آن
Analytical and Numerical Solutions of Tunnel Lining Under Seismic Loading and Investigation of Its Affecting Parameters
نشریه علمی پژوهشی امیرکبیر - مهندسی عمران و محیط زیست دوره 48 شماره 2 (1395صفحات 209-215.  [Abstract  ]
National-ISC18.  علی لکی روحانی و محمد بهره دار
بررسی عددی تاثیر سیستم کیسه- خاک در بهبود ظرفیت باربری ژئوتکنیکی خاک بستر
Numerical study of the effect of soil-bag system to improve geotechnical bearing capacity of the bed soil
مجله علمی پژوهشی عمران مدرس دوره 16 شماره 3 (1395صفحات 155-164.  [Abstract  ]
International-ISI17.  A. Lakirouhani, E. Detournay and A.P. Bunger
A reassessment of in situ stress determination by hydraulic fracturing
Geophysical Journal International Vol. 205 Issue 3 (2016PP. 1859-1873 DOI: 10.1093/gji/ggw132.  [Abstract ]
International16.  A. Lakirouhani, M. Bahrehdar
Analytical evaluation of bearing capacity of soilbag with semi-elliptical cross section
Indian Journal of Geosynthetics and Ground Improvement Vol. 5 Issue 1 (2016PP. 24-30.  [Abstract ]
National-ISC15.  علی لکی روحانی و علی قدیری
تحلیل پایداری لرزه‌ای شیروانی‌های ماسه‌ای
Seismic Stability Analysis of Sandy Slopes
فصل‌نامه علمی ترویجی جاده شماره 83 (1394صفحات 109-118. 
National-ISC14.  علی لکی روحانی و مژگان عباسیان
تحقیق بر روی مقاومت برشی فصل مشترک خاک دانه‌ای- ژئوگرید با استفاده از آزمایش برش مستقیم
Investigation of Shear Strength of Geogrid-Soil Interface in Direct Shear Test
فصل‌نامه علمی ترویجی جاده شماره 82 (1394صفحات 49-55. 
National-ISC13.  علی لکی روحانی و شبنم ولی‌اسکویی
نیروهای داخلی ایجاد شده در پوشش تونل‌های دایروی و مستطیلی در اثر بارگذاری لرزه‌ای
Internal Forces Generated in the Circular and Rectangular Tunnels Lining Due to Seismic Loading
فصل‌نامه علمی ترویجی جاده شماره 80 (1393صفحات 189-198. 
International-ISC12.  Ali Lakirouhani, Sara Ebrahimi Zohravi
Stress-Strain Behavior and Failure Mode of Cohesive Soils Reinforced with Geotextile under Uniaxial Compression Test
Applied mathematics in Engineering, Management and Technology (2014PP. 1072-1080. 
International-ISC11.  Ali Lakirouhani, Sara Ebrahimi Zohravi
Investigation about the Behavior of Clay - Sand Mixtures, Reinforced with Geotextile using Uniaxial Compressive test
Applied mathematics in Engineering, Management and Technology (2014PP. 934-942. 
National-ISC10.  علی لکی روحانی و سمیه جلفایی
نقدی بر روابط تجربی- تحلیلی ارائه شده برای پروفیل نشست سطحی زمین بر اثر حفر تونل
Criticizing of Empirical- Analytical Relation of Profile of Ground Surface Settlement due to Tunneling
فصل‌نامه علمی ترویجی جاده شماره 79 (1393صفحات 113-121.  [Abstract  ]
International-ISI9.  H. Hasanzadehshooiili & Reza Mahinroosta & Ali Lakirouhani & Vahid Oshtaghi
Using artificial neural network (ANN) in prediction of collapse settlements of sandy gravels
Arabian Journal of Geosciences Vol. 7 Issue 6 (2014PP. 2303-2314 DOI: 10.1007/s12517-013-0858-9.  [Abstract ]
National-ISC8.  علی لکی روحانی و حسن وجودی
تاثیر تنش های برجا بر منحنی پاسخ زمین، شعاع ناحیه پلاستیک و توزیع تنش پیرامون تونل در روش همگرایی- همجواری
Effect of in- Situ stress on the ground reaction curve, the radius of the plastic zone and stress distribution around the tunnel in the convergence- confinement method
فصل‌نامه علمی ترویجی جاده شماره 77 (1392صفحات 51-56.  [Abstract  ]
International-ISI7.  Ghorbani, A., H. Hasanzadehshooiili, A. Šapalas, A. Lakirouhani
BUCKLING OF THE STEEL LINERS OF UNDERGROUND ROAD STRUCTURES: THE SENSITIVITY ANALYSIS OF GEOMETRICAL PARAMETERS
BALTIC JOURNAL OF ROAD AND BRIDGE ENGINEERING Vol. 8 Issue 4 (2013PP. 250-254.  [Abstract ]
National-ISC6.  علی لکی روحانی و مجتبی هنرجو
تاثیر مشخصات هندسی شیب و پارامترهای مکانیکی مصالح، در پایداری و شکل گسیختگی شیروانی‌های سنگی درزه‌دار در حالت گسیختگی صفحه‌ای
Effect of Geometry of Slope and Mechanical Parameters of Materials, on the Stability and Failure Mode of Jointed Rock Slope in the Planar Failure Condition
فصل‌نامه علمی ترویجی جاده شماره 76 (1392صفحات 237-246.  [Abstract  ]
International-ISI5.  Hasanzadehshooiili, H., A. Lakirouhani, J. Medzvieckas
SUPERIORITY OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS OVER STATISTICAL METHODS IN PREDICTION OF THE OPTIMAL LENGTH OF ROCK BOLTS
JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING AND MANAGEMENT (2012P. 25 DOI: 1.  [Abstract ]
International-ISI4.  Hasanzadehshooiili, H., A. Lakirouhani, A. Sapalas
Neural network prediction of buckling load of steel arch-shells
ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING (2012P. 25 DOI: 10.1016/j.acme.2012.07.005.  [Abstract ]
International-ISI3.  Hasanzadehshooiili, H., A. Lakirouhani, J. Medzvieckas
EVALUATING ELASTIC- PLASTIC BEHAVIOUR OF ROCK MATERIALS USING HOEK- BROWN FAILURE CRITERION
JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING AND MANAGEMENT (2012P. 26 DOI: 1.  [Abstract ]
National-ISC2.  علی لکی روحانی و احمد فهیمی فر
اثرات تراکم پذیری سیال و مجاورت با گمانه بر شروع و گسترش ترک هیدرولیکی
مجله علمی و پژوهشی شریف (1388صفحه 15.  [Abstract ]
National-ISC1.  Lakirouhani, A., A. Fahimifar
Compressibility- Toughness Dominated Propagation Regime of a Fluid- Driven Fracture from a Borehole
نشریه علمی و پژوهشی امیرکبیر (2008P. 25 DOI: 1.  [Abstract ]


Presentations in Seminars & Congress


National 43. ساسان قاسملوی تکانتپه، افشین زهدی، علی لکی ­روحانی
چینه ­نگاری و کانی­ شناسی ماسه­ سنگ­های لیت­ آرنایتی سازند قرمز بالایی در مناطق زنجان و هشترود  

چهل و یکمین همایش ملی (گردهمایی) علوم زمین


پژوهشکده علوم زمین با همکاری سازمان زمین شناسی, تهران-ایران, 2 - 3 اسفند 1401.  
International 42. سحر قربان نژاد و علی لکی روحانی
تحلیل تئوری ناپایداری برشی پیرامون گمانه‌های مورب
Theoretical Analysis of Shear Instability around the Inclined Boreholes

چهارمین کنفرانس بین المللی دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی


دانشگاه خلیج فارس, بوشهر-ایران, 30 آذر - 1 دي 1401.  
National 41. علی لکی روحانی و سارا ابراهیمی زهروی
لهیدگی در سنگ و مدل­های رفتاری ارائه شده برای آن

سومین كنفرانس ملي مهندسی ژئوتکنیک ایران


دانشگاه تهران, تهران-ایران, 1 - 2 آبان 1397.  
International 40. علی لکی روحانی و جبارالدین عباسی
تحلیل تئوری خرابی برشی ناشی از فشار پیرامون گمانه‌های نفتی در اعماق زیاد، با استفاده از معیار موهر-کولمب

یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران


دانشگاه تهران, تهران-ایران, 18 - 20 ارديبهشت 1397.  
International 39. افشین زهدی، مجید بخشی و علی لکی روحانی
سنگ شناسی و تعیین جایگاه تکتونیکی ماسه سنگهای تاپ کوارتزیت برش چپقلو (جنوب خاور زنجان)

سی و ششمین گردهمایی و سومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین


سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور, تهران-ایران, 6 - 8 اسفند 1396.  
International 38. فرهنگ فرخی، نسرین کفاش محمد جانی، علی لکی روحانی
بررسی پایداری شیروانی خاکی مسلح شده با شمع و عوامل مؤثر بر ضریب اطمینان

ششمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران 


دانشگاه یزد, یزد-ایران, 19 - 20 مهر 1396.  
National 37.  علی لکی روحانی و فاطمه اصحابی
تحلیل تئوری و عددی اثر درزه‌داری بر روی مقاومت سنگ، با استفاده از روش اجزا مجزا
THEORETICAL AND NUMERICAL ANALYSIS OF EFFECT OF JOINTS ON ROCK STRENGTH USING DISTINCT ELEMENT METHOD
ششمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
دانشگاه صنعتی امیرکبیر, تهران-ایران, 26 - 27 بهمن 1395.  
National 36.  علی لکی روحانی و ریحانه جعفری
مدل‌سازی سه‌بعدی حفاری مرحله‌ای تونل با تاکید بر پروفیل‌های طولی نشست
3D MODELLING OF SEQUENTIAL EXCAVATION OF TUNNEL WITH EMPHASIS ON LONGITUDINAL PROFILES OF SURFACE SETTLEMENTS
ششمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
دانشگاه صنعتی امیرکبیر, تهران-ایران, 26 - 27 بهمن 1395.  
National 35.  علی لکی روحانی و محمد بهره‌دار
برآورد عمق و عرض زوایه‌ای بریک-آوت در گسیختگی گمانه
ESTIMATE OF BREAKOUT DEPTH AND ANGULAR WIDTH IN BOREHOLE FAILURE
ششمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
دانشگاه صنعتی امیرکبیر, تهران-ایران, 26 - 27 بهمن 1395.  
National 34.  افشین زهدی، فرهاد عاصمی، علی لکی روحانی
پتروگرافی و ژئوشیمی عناصر فرعی دولومیتهای سازند سلطانیه، جنوبغرب زنجان
Petrography and trace element geochemistry of dolomites in the Soltanieh Formation, SW Zanjan
سی و پنجمین گردهمایی ملی علوم زمین
سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور, تهران-ایران, 1 - 3 اسفند 1395.  
International 33.  Ali Lakirouhani, Maryam Saadatinezhad
Behavior of piled raft foundations under non- uniform loading
4th. International Congress on Civil Engineering , Architecture and Urban Development
Shahid Beheshti University, Tehran-Iran, 27 - 29 December 2016.  
National 32.  افشین زهدی، فرهاد عاصمی و علی لکی روحانی
مطالعات صحرایی و پتروگرافی سازند سلطانیه حاوی کانه زایی فسفات، برش جشن سرا، جنوب غربی زنجان
هشتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
دانشگاه زنجان, زنجان-ایران, 27 - 28 شهريور 1395.  
National 31.  Ali Lakirouhani, Mohammad Azari
Physical modeling of tunnel face stability
2st Iranian Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering
The Qom University of Technology, Qom-Iran, 14 - 15 October 2015.  
National 30.  علی لکی روحانی، نرگس کریمی درمنی
بررسی پایداری شیب محل دفن زباله
دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
دانشگاه صنعتی قم, قم-ایران, 22 - 23 مهر 1394.  
National 29.  علی لکی روحانی، نرگس کریمی درمنی
تغییرات خصوصیات ژئوتکنیکی مواد زائد جامد شهری در مراحل مختلف تجزیه بیولوژیکی
دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
دانشگاه صنعتی قم, قم-ایران, 22 - 23 مهر 1394.  
International 28.  علی لکی روحانی، محمد بهره دار
بررسی تحلیلی اثر ساختگاه بر روی جنبش های نیرومند زمین (مطالعه موردی گستره شهر بابل)
دومین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک و مهندسی لرزه ای شهری
شرکت دانش بنیان لرزه پایدار آذربایجان, تبریز-ایران, 16 - 18 شهريور 1394.  
International 27.  علی لکی روحانی، نرگس کریمی درمنی
محاسبه نشست محل دفن زباله های شهری مبتنی بر مدلهای ساختاری
كنفرانس بين المللي علوم، مهندسي و فناوري هاي محيط زيست
15 - 16 ارديبهشت 1394.  
International 26.  علی لکی روحانی،  نرگس کریمی درمنی
بررسی خصوصیات ژئوفیزیکی مواد زائد جامد شهری برای طراحی لرزه ای مدفن های زباله
كنفرانس بين المللي علوم، مهندسي و فناوري هاي محيط زيست
15 - 16 ارديبهشت 1394.  
International 25.  Ali Lakirouhani, Mohammad Bahrehdar
Numerical analysis of soil-bags system under shear force
10th International Congress on Civil Engineering
University of Tabriz, Tabriz-Iran, 5 - 7 May 2015.  
National 24.  علی لکی روحانی و مژگان عباسیان و وحید محمدی
بررسی رفتار سطح مشترک خاک دانه‌ای- ژئوگرید در آزمایش برش مستقیم
اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی, تهران-ایران, 12 - 13 آذر 1393.  
National 23.  علی لکی روحانی و محمد بهره‌دار
شناخت عملکرد ریز شمع در بهسازی خاک با استفاده از روش عددی و آزمایش بارگذاری صفحه
اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی, تهران-ایران, 12 - 13 آذر 1393.  
National 22.  سمیه جلفایی و علی لکی روحانی
نشست طولی و عرضی ایجاد شده بر اثر حفر تونل، بررسی روش‌های تجربی و تحلیلی- عددی پیشنهادی
اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی, تهران-ایران, 12 - 13 آذر 1393.  
National 21.  مریم بهزادپور و علی لکی روحانی
ارزیابی تاثیر ضریب کاهش تنش و مهار پیرامونی تونل بر میزان نشست سطحی زمین_ مطالعه موردی تونل Steinhaldenfeld
اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
30 مهر - 1 آبان 1392.  
National 20.  شبنم ولی اسکویی و علی لکی روحانی
حل تحلیلی و عددی پوشش تونل ها در اثر بارهای لرزه ای و بررسی پارامترهای تاثیرگذار بر آن (مطالعه موردی تونل متروی بانکوک)
اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
30 مهر - 1 آبان 1392.  
National 19.  فرزاد موسی خانی و علی لکی روحانی
بررسی آزمایشگاهی تاثیرات اندازه ذرات و تغییر در تنش قائم در زاویه اصطکاک داخلی و زاویه اتساع و سختی برشی خاک های دانه ای با آزمایش برش مستقیم
اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
30 مهر - 1 آبان 1392.  
National 18.  حسن وجودی و علی لکی روحانی
روش های اندازه گیری تنش های برجا در زمین با تاکید بر روش شکست هیدرولیکی
اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
30 مهر - 1 آبان 1392.  
International 17. Asgharikalyani, P., A. Lakirouhani
Investigation about shut-in pressure in hydraulic fracturing

SINOROCK 2013, 3rd ISRM Symposium on Rock Mechanics "Rock Characterisation, Modelling and Engineering design Methods"


Shanghai-China, 18 - 20 June 2013.  
National 16.  مهدی کریمی و علی لکی روحانی
بررسی پارامترهای موثر بر مقاومت برشی دیوارهای بنایی به روش المان مجزا
هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
17 - 18 ارديبهشت 1392.  
National 15.  نفیسه فائز و علی لکی روحانی
بررسی اندرکنش بین دو تونل موازی و زمین با استفاده از روش های عددی
هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
17 - 18 ارديبهشت 1392.  
National 14.  Lakirouhani, A., P. Asgharikalyani
Existing Ambiguities in the In- Situ Stresses Determination by Hydraulic Fracturing
7th National Congress on Civil Engineering
7 - 8 May 2013.  
National 13.  سعید فرخنده و علی لکی روحانی
شبیه سازی شکست هیدرولیکی به روش تفاضل محدود با استفاده از فشار معادل سیال به منظور یافتن ارتباط بین فشار خرابی و تنش های برجا
هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
17 - 18 ارديبهشت 1392.  
International 12.  علی لکی روحانی و محمد جواد کاظمینی و مهدی دهقان
آنالیز برگشتی جابجایی های اندازه گیری شده تونل مترو کرج و تخمین پارامترهای ژئومکانیکی مصالح زمین
کنگره بین المللی پژوهش های نوین در مهندسی
15 - 17 اسفند 1391.  
National 11.  سارا ابراهیمی زهروی و علی لکی روحانی
مطالعه آزمایشگاهی رفتار خاک رس مسلح به ژئوتکستایل با استفاده از آزمایش تک محوری
دومین کنفرانس ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
15 - 16 آذر 1391.  
International 10.  علی لکی روحانی و سید مسعود حسینی
مطالعه آزمایشگاهی رفتار ماسه های مسلح با ژئوتکستایل با استفاده از آزمایش برش مستقیم
نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
19 - 21 ارديبهشت 1391.  
International 9.  Karimi, M., A. Lakirouhani
MODELLING OF IN-PLANE BEHAVIOR OF MASONRY WALLS USIN  DISTINCT ELEMENT METHOD
9th International Congress on Civil Engineering
8 - 10 May 2012.  
International 8.  محمد بابائی، علی لکی روحانی و کیارش ناصر اسدی
رفتار و ظرفیت برشی تیرهای تقویت شده با میلگردهای GFRP به روش NSM
نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
19 - 21 ارديبهشت 1391.  
International 7. Lakirouhani, A., H. Hasanzadehshooiili
Review of Rock Strength Criteria

22nd WORLD MINING CONGRESS & EXPO


Istanbul-Turkey, 11 - 16 September 2011.  
National 6.  محمد بابائی و علی لکی روحانی
مقایسه روش های نوین مقاوم سازی تیرهای بتنی (میلگردهای FRP به روش NSM) با روش های قدیمی
ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
6 - 7 ارديبهشت 1390.  
National 5.  علی لکی روحانی و هادی حسن زاده شوییلی
استفاده از معیار خرابی هوک و  براون در پیش بینی رفتار خمیری مصالح سنگی
ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
6 - 7 ارديبهشت 1390.  
National 4.  مهدی کریمی و علی لکی روحانی
مقاوم سازی برشی داخل صفحه دیوارهای بنایی بوسیله میله های FRP
ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
6 - 7 ارديبهشت 1390.  
International 3.  AP Bunger, Emmanuel Detournay, Ali Lakirouhani
Modelling Hydraulic Fracture Breakdown, Shut-in, and Reopening for In Situ Stress Testing
American Geophysical Union, Fall Meeting 2010
American Geophysical Union, San Francisco, California-USA, 13 - 17 December 2010.  [Abstract ]
International 2.  Bunger, A.P., Lakirouhani, A., Detournay, E.
Modelling the effect of injection system compressibility and viscous fluid flow on hydraulic fracture breakdown pressure
5th International Symposium on In-situ Rock Stress
ISRM, Institute of Crustal Dynamics (ICD), the China Earthquake Administration (CEA) and the Seismological Society of China (SSC) Chinese Society for , Beijing-China, 25 - 28 August 2010.  
International 1.  Lakirouhani, A., A.P. Bunger, E. Detournay.
MODELING INITIATION OF HYDRAULIC FRACTURES FROM A WELLBORE
ISRM International Symposium 2008, 5th Asian Rock Mechanics Symposium (ARMS5)
Iranian Society for Rock Mechanics, Tehran-Iran, 24 - 26 November 2008.