خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:43063   بروزرسانی: 18-11-1402

Ali Lakirouhani

Publications in Journals

  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
51.  فرهاد عاصمیعلی لکی روحانیمحسن نیک سیارافشین زهدی
A New Rock Brittleness Index Based on Crack Initiation and Crack Damage Stress Thresholds
یک شاخص شکنندگی جدید برای سنگ بر اساس تنش آستانه شروع و آسیب ترک
International Journal of Geomechanics Issue 24 (2024-03-05PP. 1-12 
  علمی-پژوهشی
Scopus
50.  محمد بهره دارعلی لکی روحانی
Assessment of Interplay of Mud Cake and Failure Criteria on the Lower Limit of Safe Borehole Pressure
ارزیابی اثر متقابل ماد کیک و معیارهای شکست بر روی حد پایین فشار ایمن در گمانه
Indian Geotechnical Journal Issue doi.org/10.1007/s40098-023-008 (2024-01-23PP. 1-13 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
49.  علی لکی روحانیسمیه جلفایی
Assessment of Hydraulic Fracture Initiation Pressure Using Fracture Mechanics Criterion and Coupled Criterion with Emphasis on the Size Effect
ارزیابی فشار شروع شکست هیدرولیکی با استفاده از معیار مکانیک شکست و معیار کوپل شده با تاکید بر اثر اندازه
Arabian Journal for Science and Engineering Issue 0.1007/s13369-023-08554-6 (2023-12-14PP. 1-12 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
48.  علی لکی روحانیسمیه جلفایی
Hydraulic Fracturing Breakdown Pressure and Prediction of Maximum Horizontal In Situ Stress
فشار خرابی شکست هیدرولیکی و پیشبینی ماکزیمم تنش برجا افقی
Advances in Civil Engineering شماره 2023 (1402/06/16صفحات 1-14 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
47.  ساسان قاسملوی تکانتپهافشین زهدیعلی لکی روحانی
Petrography and geochemistry of the Miocene Upper Red Formation sandstones in NW Iran; with an application to the origin and tectonic setting
سنگ نگاری و ژئوشیمی ماسه سنگ سازند قرمز بالایی میوسن در شمال غربی ایران; با کاربرد منشا و محیط تکتونیکی
MARINE AND PETROLEUM GEOLOGY Issue 153 (2023-07-15PP. 1-14 
  علمی-پژوهشی
Scopus
46.  سمیه جلفاییعلی لکی روحانی
Initiation Pressure and Location of Fracture Initiation in Elliptical Wellbores
فشار شروع و موقعیت شروع ترک در چاه‌های بیضوی
Geotechnical and Geological engineering An International Journal Issue 41 (2023-06-19PP. 1-20 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
45.  علی لکی روحانیفرزاد موسی خانیعلیرضا معظمی
Investigating the effect of particle size, granulation and concrete block on the behavior and shear strength of granular soils, with emphasis on the shear zone
بررسی تاثیر اندازه ذرات، دانه‌بندی و قطعه بتنی در رفتار و مقاومت برشی خاک‌های دانه‌ای، با تاکید بر ناحیه برش
جاده- دانشگاه علم و صنعت و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی شماره 10.22034/road.2023.379498.2130 (1402/02/24صفحات 1-19 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
44.  علی لکی روحانیسحر قربان نژادJurgis MedzvieckasRomualdas KLIUKAS
FAILURE ANALYSIS AROUND ORIENTED BOREHOLES USING AN ANALYTICAL MODEL IN DIFFERENT FAULTING STRESS REGIMES
آنالیز گسیختگی پیرامون گمانه‌های مورب با استفاده از یک مدل تحلیلی در رژیم‌های مختلف تنش گسلی
Journal of Civil Engineering and Management Issue 29 (2023-04-05PP. 360-371 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
43.  محمد بهره دارعلی لکی روحانی
Effect of Eccentricity on Breakout Propagation around Noncircular Boreholes
اثر خروج از مرکزیت بر توسعه بریک اوت پیرامون گمانه‌های غیر دایروی
Advances in Civil Engineering شماره 2023 (1401/12/09صفحات 1-14 
  علمی-پژوهشی
Scopus
42.  علی لکی روحانیمهشاد صابری
Evaluation of analytical solutions and two-dimensional models in estimating the internal forces of tunnel lining against seismic loading, compared with three-dimensional analysis
ارزیابی حل‌های تحلیلی و مدل‌های دو بعدی در برآورد نیروهای داخلی پوشش تونل در برابر بارگذاری لرزه‌ای، در مقایسه با تحلیل سه‌بعدی
Arabian Journal of Geosciences Issue 15 (2022-06-03PP. 1-17 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
41.  علی لکی روحانیمجید بخشیافشین زهدیJurgis MedzvieckasSaulius Gadeikis
Physical and mechanical properties of sandstones from Southern Zanjan, north-western Iran
ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی ماسه‌سنگ‌های جنوب زنجان، شمال غرب ایران
Baltica Issue 35 (2022-06-01PP. 23-36 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
40.  سارا ابراهیمی زهرویعلی لکی روحانیحامد ملاداودیJurgis MedzvieckasRomualdas KLIUKAS
A NEW CONSTITUTIVE MODEL FOR THE TIME-DEPENDENT BEHAVIOR OF ROCKS WITH CONSIDERATION OF DAMAGE PARAMETER
یک مدل رفتاری جدید برای رفتار تابع زمان سنگ ها با در نظرگرفتن پارامتر خرابی
Journal of Civil Engineering and Management Issue 28 (2022-03-02PP. 223-231 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
39.  محمد بهره دارعلی لکی روحانی
Evaluation of the Depth and Width of Progressive Failure of Breakout Based on Different Failure Criteria, Using a Finite Element Numerical Model
ارزیابی عمق و عرض خرابی پیشرونده بریک‌اوت بر اساس معیارهای مختلف خرابی، با استفاده از مدل عددی اجزا محدود
Arabian Journal for Science and Engineering Issue 47 (2022-02-23PP. 1-15 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
38.  سمیه جلفاییعلی لکی روحانی
Sensitivity Analysis of Effective Parameters in Borehole Failure, Using Neural Network
تحلیل حساسیت پارامترهای موثر در گسیختگی گمانه، با استفاده از شبکه عصبی
Advances in Civil Engineering شماره 2022 (1400/11/12صفحات 1-16 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
37.  علی لکی روحانیمحمد بهره دار
Breakout Evaluation by Mogi-Coulomb Failure Criterion as a Method for Estimating in-Situ Stresses
ارزیابی بریک-آوت با معیار خرابی موگی-کولمب، به عنوان روشی برای تخمین تنش¬های برجا
ژئومکانیک نفت- انجمن ژئومکانیک نفت ایران شماره دوره 4، شماره 1 (1400/06/02صفحات 94-120 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
36.  علی لکی روحانیریحانه جعفریحسن زاده شویلی هادی
Three-Dimensional Finite Difference Analysis on the Ground-Sequential Tunneling-Superstructure Interaction
تحلیل تفاضل محدود سه بعدی بر روی اندرکنش زمین- حفر تونل مرحله‌ای- سازه روزمینی
Advances in Civil Engineering شماره 2021 (1400/03/24صفحات 1-21 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
35.  علی لکی روحانیمحمد بهره دارJurgis MedzvieckasRomualdas KLIUKAS
COMPARISON OF PREDICTED FAILURE AREA AROUND THE BOREHOLES IN THE STRIKE-SLIP FAULTING STRESS REGIME WITH HOEK-BROWN AND FAIRHURST GENERALIZED CRITERIA
مقایسه ناحیه خرابی پیشبینی شده پیرامون گمانه در رژیم تنشی گسلش امتداد لغز با استفاده از معیارهای هوک و براون و فیرهست تعمیم یافته
Journal of Civil Engineering and Management Issue 27 (2021-06-10PP. 346-354 
  علمی-پژوهشی
Scopus
34.  مریم سعادتی نژادعلی لکی روحانیسهند جبینی اصلی
Seismic response of non-connected piled raft foundations
پاسخ لرزه‌ای فونداسیون‌های رادیه شمع منفصل
International Journal Of Geotechnical Engineering Issue 15 (2021-02-11PP. 66-80 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
33.  فاطمه اصحابیعلی لکی روحانی
Numerical modeling of jointed rock samples under unconfined and confined conditions to study peak strength and failure mode
مدل سازی عددی نمونه‌های سنگ درزه‌دار تحت شرایط محصور نشده و محصور شده به منظور مطالعه مقاومت پیک و مد گسیختگی
Arabian Journal of Geosciences Issue 14 (2021-01-26PP. 1-11 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
32.  علی لکی روحانیمجید بخشیافشین زهدی
Relation between microstructure and physical and engineering properties of sandstones, with emphasis on quartz content
ارتباط بین ریزساختار با خواص فیزیکی و مهندسی ماسه‌سنگ‌ها، با تاکید بر درصد کانی کوارتز
مهندسی عمران امیرکبیر شماره 52 (1399/11/04صفحات 1-4 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
31.  علی لکی روحانیجبارالدین عباسی
Determination of breakout failure zone around the borehole using the Mohr-Coulomb and Hoek-Brown failure criteria
تعیین گستره خرابی بریک- اوت پیرامون گمانه به کمک معیار موهر- کولمب و هوک- براون
مهندسی عمران امیرکبیر شماره 52 (1399/11/04صفحات 1-4 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
30.  علی لکی روحانیمحمد بهره دار
Theoretical analysis of the damaged zone around the borehole using different failure criteria
تحلیل تئوری منطقه خرابی پیرامون گمانه با استفاده از معیارهای گسیختگی مختلف
مهندسی عمران مدرس (فنی و مهندسی مدرس سابق) - دانشگاه تربیت مدرس شماره (4) 20 (1399/09/17صفحات 163-177 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
29.  علی لکی روحانیفرهاد عاصمی یزن ابادافشین زهدیJurgis MedzvieckasRomualdas KLIUKAS
PHYSICAL PARAMETERS, TENSILE AND COMPRESSIVE STRENGTH OF DOLOMITE ROCK SAMPLES: INFLUENCE OF GRAIN SIZE
پارامترهای فیزیکی، مقاومت کششی و فشاری نمونه‌های سنگی دولومیت، اثر اندازه دانه
Journal of Civil Engineering and Management Issue 26 (2020-11-06PP. 789-799 
  علمی-پژوهشی
معتبر
28.  علی لکی روحانیمژگان عباسیان
Investigation of Soil-Geogrid Interface in Direct Shear Test, with Emphasis on the size of apertures of geogrid and different compaction degrees of soil
بررسی رفتار فصل مشترک خاک-ژئوگرید در آزمایش برش مستقیم، با تاکید بر اندازه ابعاد چشمه‌های ژئوگرید و تراکم نسبی
مهندسی عمران امیرکبیر شماره 50 (1397/10/01صفحات 949-960 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
27.  علی لکی روحانیسعید فرخنده
Effective Parameters on Breakdown Pressure in Hydraulic Fracturing, Modeling with Finite Difference Method
پارامترهای مؤثر بر فشار شکست در آزمون شکست هیدرولیکی، مدل‌سازی به روش تفاضل محدود
مهندسی عمران و محیط زیست امیرکبیر شماره 50 (1397/06/01صفحات 587-596 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
26.  علی لکی روحانیمحمد بهره دارسیدمسعود حسینی
INVESTIGATION ABOUT SHEAR BEHAVIOR OF SAND REINFORCED WITH GEOTEXTILE WITH EMPHASIS ON SHEAR ZONE
بررسی رفتار بُرشی ماسه مسلح به ژئوتکستایل با تأکید بر ناحیه بُرش
مهندسی عمران شریف شماره 2-34  (1397/05/15صفحات 99-108 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
25.  علی لکی روحانیسمیه جلفایی
Full 3D Modeling of Tunnel Excavation and Lining with Emphasis on Sequence Excavation, Comparison of 3D and 2D Analysis
مدل سازی کامل سه بعدی حفر تونل و نصب پوشش با تاکید بر حفاری مرحله‌ای، مقایسه تحلیل سه بعدی با دوبعدی
مهندسی عمران و محیط زیست امیرکبیر شماره 50 (1397/02/15صفحات 149-160 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
24.  علی لکی روحانیفرهاد عاصمی یزن ابادافشین زهدی
Relationship between Grain Size and Physical Properties of Dolomites in Order to Geomechanics Study of Dolomite Reservoirs
ارتباط بین اندازه بلورهای دولومیت و ویژگی‌های فیزیکی آنها به منظور مطالعات ژئومکانیکی مخازن دولومیتی
پژوهش نفت - پژوهشگاه صنعت نفت شماره 28 (1397/02/01صفحات 150-161 
  علمی-پژوهشی
WOS-Emerging sources Citation Indexes
23.  علی لکی روحانیمحمد بهره دار
Effect of Various Lateral Boundaries on Bearing Capacity of Soilbag
اثر شرایط مرزهای جانبی مختلف بر روی ظرفیت باربری کیسه‌- خاک
Geotechnical and Geological engineering An International Journal Issue 36 (2018-04-01PP. 1409-1416 

22.  علی لکی روحانیحسن وجودی بستان آباد
Ground Response Curve for the Crown, Wall and Floor of Shallow Tunnels under Non-Isotropic Stress Field: Application range of analytical Solutions
منحنی پاسخ زمین برای تاج، دیواره و کف تونل‌های سطحی تحت میدان تنش غیرایزوتروپ: محدوده کاربرد حل تحلیلی
مهندسی عمران و محیط زیست امیرکبیر شماره 49 (1396/08/15صفحات 487-496 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
21.  افشین زهدیفرهاد عاصمی یزن ابادعلی لکی روحانی
Dolomitization model of the Soltanieh Formation in the south-western of Zanjan
مدل دولومیتی شدن سازند سلطانیه در جنوب باختر زنجان
علوم زمین - سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور شماره 104 (1396/06/29صفحات 17-28 

20.  علی لکی روحانیشبنم ولی اسکوئی
Seismic Analysis of Rectangular Tunnels (Cut and Cover Method), Soil-Structure Interaction
تحلیل لرزه‌ای تونل‌های مستطیلی ساخته شده به روش حفر و پوش، اندرکنش تونل و زمین
مهندسی عمران و محیط زیست امیرکبیر شماره 49 (1396/02/15صفحات 149-163 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
19.  شبنم ولی اسکوئیعلی لکی روحانی
Analytical and Numerical Solutions of Tunnel Lining Under Seismic Loading and Investigation of Its Affecting Parameters
حل تحلیلی و عددی پوشش تونل ها در اثر بارهای لرز ه ای و بررسی عوامل تاثیر گذار بر آن
مهندسی عمران و محیط زیست امیرکبیر شماره 48 (2) (1395/06/29صفحات 209-215 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
18.  علی لکی روحانیمحمد بهره دار
Numerical study of the effect of soil-bag system to improve geotechnical bearing capacity of the bed soil
بررسی عددی تاثیر سیستم کیسه- خاک در بهبود ظرفیت باربری ژئوتکنیکی خاک بستر
مهندسی عمران مدرس (فنی و مهندسی مدرس سابق) - دانشگاه تربیت مدرس شماره 16  (1395/05/24صفحات 155-164 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
17.  علی عسگریعلی اکبر گلشنیعلی لکی روحانی
H‌Y‌D‌R‌A‌U‌L‌I‌C F‌R‌A‌C‌T‌U‌R‌E P‌R‌O‌P‌A‌G‌A‌T‌I‌O‌N I‌N B‌R‌I‌T‌T‌L‌E R‌O‌C‌K: C‌O‌N‌S‌I‌D‌E‌R‌I‌N‌G I‌N‌T‌E‌R‌A‌C‌T‌I‌O‌N T‌E‌R‌M B‌E‌T‌W‌E‌E‌N F‌L‌U‌I‌D I‌N‌E‌R‌T‌I‌A A‌N‌D V‌I‌S‌C‌O‌S‌I‌T‌Y P‌A‌R‌A‌M‌E‌T‌E‌R‌S
مدل ریاضی انتشار ترک هیدرولیکی در سنگ شکننده با در نظر گرفتن اثر اندرکنش (مضروبی) پارامترهای اینرسی و گرانروی
مهندسی عمران شریف شماره  32.2  (1395/05/15صفحات 59-66 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
16.  علی لکی روحانیEmmanuel DetournayBunger AP
A reassessment of in situ stress determination by hydraulic fracturing
بازنگری تعیین تنش برجا توسط شکست هیدرولیکی
GEOPHYSICAL JOURNAL INTERNATIONAL Issue 205  (2016-04-06PP. 1859-1873 
  علمی-پژوهشی
None ISI
15.  علی لکی روحانیمحمد بهره دار
Analytical evaluation of bearing capacity of soilbag with semi-elliptical cross section
ارزیابی تحلیلی ظرفیت باربری کیسه خاک با مقطع نیمه بیضی
Indian Journal of geosynthetics and Ground Improvment Issue 5 (2016-01-15PP. 24-30 
  علمی-ترویجی
معتبر
14.  علی لکی روحانیعلی قدیری
Seismic Stability Analysis of Sandy Slopes
تحلیل پایداری لرزه‌ای شیروانی‌های ماسه‌ای
جاده- دانشگاه علم و صنعت و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی شماره 83 (1394/05/15صفحات 109-118 
  علمی-ترویجی
معتبر
13.  علی لکی روحانیمژگان عباسیان
Investigation of Shear Strength of Geogrid-Soil Interface in Direct Shear Test
تحقیق بر روی مقاومت برشی فصل مشترک خاک دانه‌ای- ژئوگرید با استفاده از آزمایش برش مستقیم
جاده- دانشگاه علم و صنعت و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی شماره 82 (1394/02/15صفحات 49-55 
  علمی-ترویجی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
12.  علی لکی روحانیشبنم ولی اسکوئی
Internal Forces Generated in the Circular and Rectangular Tunnels Lining Due to Seismic Loading
نیروهای داخلی ایجاد شده در پوشش تونل‌های دایروی و مستطیلی در اثر بارگذاری لرزه‌ای
جاده- دانشگاه علم و صنعت و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی شماره 80 (1393/08/15صفحات 190-199 
  علمی-ترویجی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
11.  علی لکی روحانیسمیه جلفایی
Criticizing of Empirical- Analytical Relation of Profile of Ground Surface Settlement due to Tunneling
نقدی بر روابط تجربی- تحلیلی ارایه شده برای پروفیل نشست سطحی زمین بر اثر حفر تونل
جاده- دانشگاه علم و صنعت و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی شماره 79 (1393/07/01صفحات 113-121 
  علمی-پژوهشی
None ISI
10.  علی لکی روحانیسارا ابراهیمی زهروی
Stress-Strain Behavior and Failure Mode of Cohesive Soils Reinforced with Geotextile under Uniaxial Compression Test
رفتار تنش کرنشی و شکل گسیختگی خاک‌های چسبنده مسلح به ژئوتکستایل تحت آزمایش فشاری تک محوری
Applied mathematics in Engineering, Management and Technology Issue 2014 (2014-09-15PP. 1072-1080 
  علمی-پژوهشی
None ISI
9.  علی لکی روحانیسارا ابراهیمی زهروی
Investigation about the Behavior of Clay - Sand Mixtures, Reinforced with Geotextile using Uniaxial Compressive test
تحقیق پیرامون رفتار مخلوط‌های رسی- ماسه‌ای مسلح به ژئوتکستایل با استفاده از آزمایش فشاری تک محوری
Applied mathematics in Engineering, Management and Technology Issue 2014 (2014-09-15PP. 934-942 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
8.  هادی حسن زاده شوئیلیمهین روستا رضاعلی لکی روحانیوحید عشتاقی
Using artificial neural network (ANN) in prediction of collapse settlements of sandy gravels
استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی در پیشبینی نشست خرابی شن‌های ماسه‌ای
Arabian Journal of Geosciences Issue 7 (2014-06-15PP. 2303-2314 
  علمی-ترویجی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
7.  علی لکی روحانیحسن وجودی بستان آباد
Effect of in- Situ stress on the ground reaction curve, the radius of the plastic zone and stress distribution around the tunnel in the convergence- confinement method
تاثیر تنش های برجا بر منحنی پاسخ زمین، شعاع ناحیه پلاستیک و توزیع تنش پیرامون تونل در روش همگرایی- همجواری
جاده- دانشگاه علم و صنعت و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی شماره 77 (1392/10/01صفحات 51-56 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
6.  قربانی علیحسن زاده شویلی هادیA Sapalasعلی لکی روحانی
Buckling of the steel liners of underground road structures: the sensitivity analysis of geometrical parameters
کمانش پوشش های فولادی در سازه های جاده ای زیرزمینی، آنالیز حساسیت بر روی پارامترهای هندسی
Baltic Journal of Road and Bridge Engineering Issue 8 (2013-12-10PP. 250-254 
  علمی-ترویجی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
5.  علی لکی روحانیمجتبی هنرجو
Effect of Geometry of Slope and Mechanical Parameters of Materials, on the Stability and Failure Mode of Jointed Rock Slope in the Planar Failure Condition
تاثیر مشخصات هندسی شیب و پارامترهای مکانیکی مصالح، در پایداری و شکل گسیختگی شیروانی‌های سنگی درزه¬دار در حالت گسیختگی صفحه‌ای
جاده- دانشگاه علم و صنعت و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی شماره 76 (1392/08/15صفحات 237-246 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
4.  هادی حسن زاده شوئیلیعلی لکی روحانیJurgis Medzvieckas
Superiority of artificial neural networks over statistical methods in prediction of the optimal length of rock bolts
-
Journal of Civil Engineering and Management Issue 18(5) (2012-09-15PP. 655-661 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
3.  هادی حسن زاده شوئیلیعلی لکی روحانیA Sapalas
Neural network prediction of buckling load of steel arch-shells
-
Archives of Civil and Mechanical Engineering Issue 4 (2012-08-15PP. 477-484 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
2.  هادی حسن زاده شوئیلیعلی لکی روحانیJurgis Medzvieckas
Evaluating Elastic-Plastic Behaviour of Rock Materials Using Hoek–Brown Failure Criterion
-
Journal of Civil Engineering and Management Issue 18(3) (2012-06-15PP. 402-407 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
1.  علی لکی روحانیاحمد فهیمی فر
Effects of fluid compressibility and wellbore on initiation and propagation of hydraulic fractures
اثرات تراکم پذیری سیال و مجاورت با گمانه بر شروع و گسترش ترک هیدرولیکی
مهندسی عمران شریف شماره 48 (1388/04/03صفحات 31-36 


Presentations in Seminars & Conferences


بین‌المللی 43. سارا ابراهیمی زهرویعلی لکی روحانیحامد ملاداودی
مدل رشد ترک پیش از حالت بحرانی برای پیش‌بینی سرعت رشد ترک در ریزساختار سنگ
sub-critical crack growth model for predicting crack growth rate in rock microstructure
کنگره بین المللی مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران, تهران, 1402/07/25 - 1402/07/27
بین‌المللی 42. سمیه جلفاییعلی لکی روحانی
بررسی الگوریتم های بهینه سازی تکاملی برای تخمین مقاومت فشاری ماسه سنگ
Investigation of Evolutionary Optimization Algorithms for Estimating Sandstone Compressive Strength
- دانشگاه شهید مدنی تبریز, تبریز, 2023-10-17 - 2023-10-18
ملی معتبر 41. ساسان قاسملوی تکانتپهافشین زهدیعلی لکی روحانی
چینه نگاری و کانی شناسی ماسه سنگ های لیتآرنایتی سازند قرمز بالایی در مناطق زنجان و هشترود
Stratigraphy and mineralogy of litearenitic sandstones of Upper Red Formation in Zanjan and Hashtroud regions
گردهمایی علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور, تهران, 1401/12/02 - 1401/12/03
بین‌المللی 40. سحر قربان نژادعلی لکی روحانی
تحلیل تئوری ناپایداری برشی پیرامون گمانه‌های مورب
Theoretical Analysis of Shear Instability Around the Inclined Boreholes
- دانشگاه خلیج فارس, بندر/بوشهر, 2022-12-21 - 2022-12-22
ملی معتبر 39. علی لکی روحانیسارا ابراهیمی زهروی
لهیدگی در سنگ و مدل‌های رفتاری ارائه شده برای آن
Squeezing Rocks and its Constitutive Relations
کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران دانشگاه تهران, تهران, 1397/08/01 - 1397/08/02
بین‌المللی 38. علی لکی روحانیجبارالدین عباسی
تحلیل تئوری خرابی برشی ناشی از فشار پیرامون گمانه‌های نفتی در اعماق زیاد، با استفاده از معیار موهر-کولمب
The Theoretical Analysis of Shear Failure due to Pressure on Deep Oil Boreholes, Using the Mohr-Coulomb Criterion
کنگره بین المللی مهندسی عمران دانشگاه تهران, تهران, 1397/02/18 - 1397/02/20
بین‌المللی 37. افشین زهدیمجید بخشیعلی لکی روحانی
سنگ شناسی و تعیین جایگاه تکتونیکی ماسه سنگهای تاپ کوارتزیت برش چپقلو (جنوب خاور زنجان)
Petrography and Determination of Tectonic Position of Top-Quartzite Sandstones in Chopoqlu Section (Southeast of Zanjan)
گردهمایی وکنگره بین المللی تخصصی علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور, تهران, 1396/12/06 - 1396/12/08
بین‌المللی 36. فرهنگ فرخینسرین کفاش محمدجانیعلی لکی روحانی
بررسی پایداری شیروانی خاکی مسلح شده با شمع و عوامل مؤثر بر ضریب اطمینان
Investigation of the stability of Slopes reinforced with Pile and the factors affecting the reliability coefficient
کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران دانشگاه یزد, یزد, 1396/07/19 - 1396/07/20
ملی معتبر 35. افشین زهدیفرهاد عاصمی یزن ابادعلی لکی روحانی
پتروگرافی و ژئوشیمی عناصر فرعی دولومیت‌های سازند سلطانیه، جنوب غرب زنجان
Petrography and trace element geochemistry of dolomites in the Soltanieh Formation, SW Zanjan
گردهمایی علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور, تهران, 1395/12/01 - 1395/12/03
ملی معتبر 34. علی لکی روحانیریحانه جعفری
مدل‌سازی سه‌بعدی حفاری مرحله‌ای تونل با تاکید بر پروفیل‌های طولی نشست
3D MODELLING OF SEQUENTIAL EXCAVATION OF TUNNEL WITH EMPHASIS ON LONGITUDINAL PROFILES OF SURFACE SETTLEMENTS
کنفرانس مکانیک سنگ ایران دانشگاه صنعتی امیرکبیر, تهران, 1395/11/26 - 1395/11/27
ملی معتبر 33. علی لکی روحانیفاطمه اصحابی
تحلیل تئوری و عددی اثر درزه داری بر روی مقاومت سنگ، با استفاده از روش اجزا مجزا
THEORETICAL AND NUMERICAL ANALYSIS OF EFFECT OF JOINTS ON ROCK STRENGTH USING DISTINCT ELEMENT METHOD
کنفرانس مکانیک سنگ ایران دانشگاه صنعتی امیرکبیر, تهران, 1395/11/26 - 1395/11/27
ملی معتبر 32. علی لکی روحانیمحمد بهره دار
برآورد عمق و عرض زوایه¬ای بریک-آوت در گسیختگی گمانه
ESTIMATE OF BREAKOUT DEPTH AND ANGULAR WIDTH IN BOREHOLE FAILURE
کنفرانس مکانیک سنگ ایران دانشگاه صنعتی امیرکبیر, تهران, 1395/11/26 - 1395/11/27
بین‌المللی 31. علی لکی روحانیمریم سعادتی نژاد
رفتار فونداسیون‌های رادیه شمع تحت بارگذاری غیریکنواخت
Behavior of piled raft foundations under non- uniform loading
کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری ICSAU  دانشگاه شهید بهشتی با همکاری دانشگاههای دیگر, تهران, 1395/10/07 - 1395/10/09
ملی معتبر 30. افشین زهدیفرهاد عاصمی یزن ابادعلی لکی روحانی
مطالعات صحرایی و پتروگرافی سازند سلطانیه حاوی کانه زایی فسفات، برش جشن سرا، جنوب غربی زنجان
Field and petrographic studies of Soltanieh Formation containing phosphate mineralization, Jashn-Sara section, Southwest Zanjan
همایش علمی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران دانشگاه زنجان, زنجان, 1395/06/27 - 1395/06/28
ملی معتبر 29. علی لکی روحانیمحمد آذری
مدل سازی فیزیکی پایداری سطح تونل
Physical modeling of tunnel face stability
-- دانشگاه صنعتی قم, نامشخص, 2015-10-14 - 2015-10-15
ملی معتبر 28. علی لکی روحانینرگس کریمی درمنی
بررسی پایداری شیب محل دفن زباله
Slope Stability Analysis of Landfills
-- دانشگاه صنعتی قم, تهران, 2015-10-14 - 2015-10-15
ملی معتبر 27. علی لکی روحانینرگس کریمی درمنی
تغییرات خصوصیات ژئوتکنیکی مواد زائد جامد شهری در مراحل مختلف تجزیه بیولوژیکی
Variation of Geotechnical Properties of Municipal Solid Waste during Biodegradation
-- دانشگاه صنعتی قم, نامشخص, 2015-10-14 - 2015-10-15
بین‌المللی 26. علی لکی روحانینرگس کریمی درمنی
محاسبه نشست محل دفن زباله های شهری مبتنی بر مدلهای ساختاری
Computation of settlement of municipal solid waste landfills base on constitutive models
= انجمن مدیریت و مهندسی بهداشت و دانشگاه تهران, تهران, 2015-05-05 - 2015-05-06
بین‌المللی 25. علی لکی روحانینرگس کریمی درمنی
بررسی خصوصیات ژئوفیزیکی مواد زائد جامد شهری برای طراحی لرزهای مدفن های زباله
Investigation about geophysical properties of municipal solid waste for seismic design of landfills
= دانشگاه تهران و انجمن مدیریت و مهندسی بهداشت, تهران, 2015-05-05 - 2015-05-06
بین‌المللی 24. علی لکی روحانیمحمد بهره دار
تحلیل عددی سیستم کیسه خاک تحت نیروی برشی
Numerical analysis of soil-bags system under shear force
کنگره بین المللی مهندسی عمران دانشگاه تبریز, تبریز, 1394/02/15 - 1394/02/17
ملی معتبر 23. علی لکی روحانیمژگان عباسیانمحمدی وحید
بررسی رفتار سطح مشترک خاک دانه‌ای- ژئوگرید در آزمایش برش مستقیم
Investigation of behavior of granular soil- geogrid interface by direct shear test
-- دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی, تهران, 2014-12-03 - 2014-12-04
ملی معتبر 22. علی لکی روحانیمحمد بهره دار
شناخت عملکرد ریز شمع در بهسازی خاک با استفاده از روش عددی و آزمایش بارگذاری صفحه
Investigation about performance of micro pile in soil improvement using numerical method and plate loading test
-- دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی, تهران, 2014-12-03 - 2014-12-04
ملی معتبر 21. سمیه جلفاییعلی لکی روحانی
نشست طولی و عرضی ایجاد شده بر اثر حفر تونل، بررسی روش‌های تجربی و تحلیلی- عددی پیشنهادی
Longitudinal and transverse settlement due to tunneling, investigation about empirical and analytical- numerical methods
-- دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی, تهران, 2014-12-03 - 2014-12-04
ملی معتبر 20. حسن وجودی بستان آبادعلی لکی روحانی
روش های اندازه گیری تنش های برجا در زمین با تاکید بر روش شکست هیدرولیکی
-
کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل, 1392/07/30 - 1392/08/01
ملی معتبر 19. فرزاد موسی خانیعلی لکی روحانی
بررسی آزمایشگاهی تاثیرات اندازه ذرات و تغییر در تنش قائم در زاویه اصطکاک داخلی و زاویه اتساع و سختی برشی خاک های دانه ای با آزمایش برش مستقیم
-
کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل, 1392/07/30 - 1392/08/01
ملی معتبر 18. شبنم ولی اسکوئیعلی لکی روحانی
حل تحلیلی و عددی پوشش تونل ها در اثر بارهای لرزه ای و بررسی پارامترهای تاثیرگذار بر آن (مطالعه موردی تونل متروی بانکوک)
-
کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل, 1392/07/30 - 1392/08/01
ملی معتبر 17. مریم بهزادپورعلی لکی روحانی
ارزیابی تاثیر ضریب کاهش تنش و مهار پیرامونی تونل بر میزان نشست سطحی زمین_ مطالعه موردی تونل Steinhaldenfeld
-
کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل, 1392/07/30 - 1392/08/01
بین‌المللی 16. پدرام اصغری کلیانیعلی لکی روحانی
-
Investigation about shut-in pressure in hydraulic fracturing
ISRM Symposium on Rock Mechanics "Rock Characterisation, Modelling and Engineering design Methods" چین, China, 2013-06-18 - 2013-06-20
ملی معتبر 15. سعید فرخندهعلی لکی روحانی
شبیه سازی شکست هیدرولیکی به روش تفاضل محدود با استفاده از فشار معادل سیال به منظور یافتن ارتباط بین فشار خرابی و تنش های برجا
-
National Congress on Civil Engineering دانشگاه سیستان و بلوچستان, زاهدان, 2013-05-07 - 2013-05-08
ملی معتبر 14. علی لکی روحانیپدرام اصغری کلیانی
-
Existing Ambiguities in the In- Situ Stresses Determination by Hydraulic Fracturing
National Congress on Civil Engineering دانشگاه سیستان و بلوچستان, زاهدان, 2013-05-07 - 2013-05-08
ملی معتبر 13. نفیسه فائزعلی لکی روحانی
بررسی اندرکنش بین دو تونل موازی و زمین با استفاده از روش های عددی
-
National Congress on Civil Engineering دانشگاه سیستان و بلوچستان, زاهدان, 2013-05-07 - 2013-05-08
ملی معتبر 12. مهدی کریمیعلی لکی روحانی
بررسی پاراترهای موثر بر مقاومت برشی دیوارهای بنایی به روش المان مجزا
----
National Congress on Civil Engineering دانشگاه سیستان و بلوچستان, زاهدان, 2013-05-07 - 2013-05-08
بین‌المللی 11. علی لکی روحانیمحمد جواد کاظمینیمهدی دهقان
آنالیز برگشتی جابجایی های اندازه گیری شده تونل مترو کرج و تخمین پارامترهای ژئومکانیکی مصالح زمین
-
کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مهندسی ایران دانشگاه آزاد واحد خمینی شهر, خمینی شهر, 1391/12/15 - 1391/12/17
ملی معتبر 10. سارا ابراهیمی زهرویعلی لکی روحانی
مطالعه آزمایشگاهی رفتار خاک رس مسلح به ژئوتکستایل با استفاده از آزمایش تک محوری
----
کنفرانس یافته های نوین در مهندسی عمران دانشگاه آزاد واحد نجف آباد, نجف آباد, 1391/09/15 - 1391/09/16
بین‌المللی 9. علی لکی روحانیسیدمسعود حسینی
مطالعه آزمایشگاهی رفتار ماسه های مسلح با ژئوتکستایل با استفاده از آزمایش برش مستقیم
-
کنگره بین المللی مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 1391/02/19 - 1391/02/21
بین‌المللی 8. مهدی کریمیعلی لکی روحانی
Modelling of in-plane behavior of masonry walls using distinct element method
Modelling of in-plane behavior of masonry walls using distinct element method
کنگره بین المللی مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 1391/02/19 - 1391/02/21
ملی معتبر 7. محمد بابائی طلاتپهعلی لکی روحانیکیارش ناصر اسدی
رفتار و ظرفیت برشی تیرهای تقویت شده با میلگردهای GFRP به روش NSM
Behouiur a shear capocity of strrnjhtond...
National Congress on Civil Engineering دانشگاه اصفهان, اصفهان, 2012-05-08 - 2012-05-10
بین‌المللی 6. علی لکی روحانیهادی حسن زاده شوئیلی
مروری بر معیارهای مقاومت سنگ
Review of rock strength criteria
World Mining Congress and Expo ترکیه - ستانبول , Turkey, 2011-09-11 - 2011-09-16
ملی معتبر 5. محمد بابائی طلاتپهعلی لکی روحانی
مقایسه روش های نوین مقاوم سازی تیرهای بتنی (میلگرد های FRP به روش NSM) با روش های قدیمی
-
National Congress on Civil Engineering دانشگاه سمنان, سمنان, 2011-04-26 - 2011-04-27
ملی معتبر 4. علی لکی روحانیهادی حسن زاده شوئیلی
استفاده از معیار خرابی هوک و براون در پیش بینی رفتار خمیری مصالح سنگی
-
National Congress on Civil Engineering دانشگاه سمنان, سمنان, 2011-04-26 - 2011-04-27
ملی معتبر 3. مهدی کریمیعلی لکی روحانی
مقاوم سازی برشی داخل صفحه دیوارهای بنایی بوسیله میله های FRP
-
National Congress on Civil Engineering دانشگاه سمنان, سمنان, 2011-04-26 - 2011-04-27
بین‌المللی 2. Bunger APعلی لکی روحانیEmmanuel Detournay
مدل سازی اثر تراکم پذیری سیستم تزریق و جریان سیال ویسکوز بر روی فشار خرابی شکست هیدرولیکی
Modelling the effect of injection system compressibility and viscous fluid flow on hydraulic fracture breakdown pressure
international Symposium on In-situ rock stress -, China, 2010-08-25 - 2010-08-27
بین‌المللی 1. علی لکی روحانیAndrew BungerEmmanuel Detournay
مدل سازی شروع ترک های هیدرولیکی از یک گمانه
modeling inition of hydraulic fractures from a wellbore
کنفرانس بین المللی مکانیک سنگ مرکز همایشهای وزارت نیرو, تهران, 1387/09/07 - 1387/09/09