خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:43677   بروزرسانی: 07-03-1403

Ali Lakirouhani

علایق پژوهشی

 - مدل‌سازی ریاضی و عددی پدیده شکست هیدرولیکی، Injection, Shut- In, Flowback, Reopening

- مدل سازی ریاضی و عددی پدیده Breakout‌ در گمانه

  - حل عددی معادلات انتگرالی Singular با استفاده از DDM، BEM و FDM قابل کاربرد در شکست هیدرولیکی و توسعه ترک از گمانه Initiation and Propagation.

- مکانیک شکست، شروع و گسترش ترک با فرض LEFM در محیط‌های سنگی.

- تخمین تنش‌های برجا با استفاده از پدیده شکست هیدرولیکی.

- مکانیک سنگ و مهندسی تونل با تاکید بر اندرکنش حائل- سنگ.