خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:39514   بروزرسانی: 09-12-1401

Ali Lakirouhani
علی لکی روحانی
دانشیار

پست الکترونيکی
a      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/rouhani-ali

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2812

فکس
   +98 (0) 24 3228 13204

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده فنی، گروه عمران،ص پ 45195-313