خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:39138   بروزرسانی: 14-10-1401

Ali Lakirouhani

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. مکانیک محیط پیوسته2. روش اجزا محدود3. پی سازی پیشرفته4. مکانیک خاک پیشرفته5. تونل سازی6. مکانیک سنگ7. مهندسی پی8. مکانیک خاک