خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23011   بروزرسانی: 07-03-1403

Mohamad Bagher Zandi

Publications in Journals

  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
23.  بنفشه بازوندامیر رشیدیمحمد باقر زندی باغچه مریممحمدحسین مرادیجلال رستم زاده
Genome-wide analysis of population structure, effective population size and inbreeding in Iranian and exotic horses
Genome-wide analysis of population structure, effective population size and inbreeding in Iranian and exotic horses
PLoS One Issue 19 (2024-03-07PP. 1-17 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
22.  سمیه منوچهرقدرت رحیمی میانجیسیدحسن حافظیانمحمد باقر زندی باغچه مریم
Genomic scan for detection of copy number variations in Caspian and Turkman horses
ژنومی برای شناسایی تنوع تعداد کپی در اسب های کاسپین و ترکمن با استفاده از آرایه چند شکلی تک نوکلئوتیدی با تراکم بالا
پژوهشهای علوم دامی (Journal of Animal Science) - دانشگاه تبریز شماره 33 (1402/12/12صفحات 29-45 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
21.  معین تاندمحمد باقر زندی باغچه مریممحمد عبدلی
From Drug Doping to Gene Doping in Horse
از دو‍‍پینگ دارویی تا دوپینگ ژنی در اسب
بیوتکنولوژی کشاورزی- دانشگاه شهید باهنر کرمان - با همکاری انجمن بیوتکنولوژی کشاورزی شماره 4 (1402/09/30صفحات 189-226 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
20.  معین تاندمحمد باقر زندی باغچه مریممرادپاشا اسکندری نسبمحمد عبدلی
Genetic parameter estimation of for sport performance traits for in Iranian jumping horses using REML
برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات عملکردی اسب‌های پرشی ایران با استفاده از روش REML
علوم دامی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران شماره 54 (1402/04/17صفحات 1-12 
  نشریه علمی
لیست وزارتین
19.  محمدرضا زرگرمحمدتقی نصیری بیگیمحمد باقر زندی باغچه مریم
Genetic structure and effective population size of Najdi, Holstein, and their crosses using whole genome scanning
مطالعه ساختار و اندازه موثرجمعیت گاونجدی، هلشتاین وآمیخته‌های آن‌ها با استفاده از پویش کل ژنوم
اصلاح و به نژادی دام Issue دوره سه شماره یک (2023-04-24PP. 33-50 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
18.  غزاله جوانمردمحمد مرادی شهربابکحسین مرادی شهربابکجواد رحمانیمهدی عباسی فیروزجائیمحمد باقر زندی باغچه مریم
Population structure identification of Turkmen and Darehshori horses using PCA, DAPC, and SPC methods
شناسایی ساختار جمعیتی اسبهای ترکمن و درهشوری با استفاده از روشهای PCA، SPC و DAPC
بیوتکنولوژی کشاورزی- دانشگاه شهید باهنر کرمان - با همکاری انجمن بیوتکنولوژی کشاورزی شماره 4 (1401/11/15صفحات 201-220 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
17.  غزاله جوانمردحسین مرادی شهربابکمهدی عباسی فیروزجائیجواد رحمانی نیامحمد باقر زندی باغچه مریم
Population structure identification of Turkmen and Darehshori horses using PCA, DAPC, and SPC methods
شناسایی ساختار جمعیتی اسبهای ترکمن و درهشوری با استفاده از روشهای PCA، SPC و DAPC
بیوتکنولوژی کشاورزی- دانشگاه شهید باهنر کرمان - با همکاری انجمن بیوتکنولوژی کشاورزی شماره ۴ (1401/10/15صفحات ۲۰۲-۲۲۰ 
  سایر
با هیات تحریریه
16.  معین تاندمحمد باقر زندی باغچه مریممرادپاشا اسکندری نسبمحمد عبدلی
Genetic parameter estimation of performance traits in sport jumping horses; a review
مروری بر ارزیابی پارامترهای ژنتیکی صفات عملکردی در اسبهای ورزشی پرش
نشریه دامستیک (حرفه ای) شماره 2 (1401/09/16صفحات 14-23 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
15.  مهدی فرضیمحمد مرادی شهربابکحسین مرادی شهربابکمحمد باقر زندی باغچه مریم
Genomic scan for selection signatures in native (Sarabi, Najdi and Taleshi) and ‎Holstein cattle breeds using hapFLK method
کاوش ژنومی نشانه‌های انتخاب در نژادهای گاو بومی (سرابی، نجدی و تالشی) و هلشتاین با استفاده از ‏روش ‏hapFLK
علوم دامی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران شماره 3 (1401/08/01صفحات 203-209 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
14.  سیاوش سالک اردستانیمحمد باقر زندی باغچه مریممیلاد واحدیSteven Janssens
Population structure and genomic footprints of selection in five major Iranian horse breeds
ساختار جمعیتی و شناسایی نشانه انتخاب در پنج نژاد اصلی اسب ایرانی
ANIMAL GENETICS Issue 1 (2022-08-02PP. 1-13 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
13.  محمد باقر زندی باغچه مریمسیاوش سالک اردستانیمیلاد واحدیحسین مهبودیفریدون مهبودیاردشیر مسکوب
Detection of Common Copy Number of Variants Underlying Selection Pressure in Middle Eastern Horse Breeds Using Whole-Genome Sequence Data
تعیین تعداد کپی های تنوع تحت انتخاب در اسبهای خاورمیانه با استفاده از داده های توالی کل ژنوم
JOURNAL OF HEREDITY Issue 27 (2022-05-23PP. 1-10 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
12.  محمد عبدلیمحمد باقر زندی باغچه مریممحمد طاهر هرکی نژاد نلیوانمسعود خلیلی
Genetic structure survey of Iranian native horse breeds by microsatellite markers
بررسی ساختار ژنتیکی اسب‌های بومی ایران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره
تولیدات دامی شماره 23-2 (1400/04/15صفحات 155-163 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
11.  مهدی پورطهماسبیان اهرابیمرادپاشا اسکندری نسبمحمد باقر زندی باغچه مریم
Genetic Parameters Estimation of Prolificacy Traits under the FecB Introgression Pressure in Afshari Sheep Breed
براورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولید مثلی تاثیر ورود ژن FecB در نژاد افشاری
دانشگاه آزاد واحد رشت =Iranian Journal of Applied Animal Science Issue 11 (2021-07-02PP. 329-337 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
10.  مهدی پورطهماسبیان اهرابیمرادپاشا اسکندری نسبمحمد باقر زندی باغچه مریم
Estimation of genetic parameters and genetic trend of litter size in under selection flock of Afshari sheep
برآورد فراسنجه های ژنتیکی و روند ژنتیکی صفت چندقلوزایی در گله تحت انتخاب گوسفند افشاری
تحقیقات تولیدات دامی شماره 9-2 (1399/06/01صفحات 23-35 
  علمی-پژوهشی
Scopus
9.  سیاوش سالک اردستانیمهدی امین افشارمحمد باقر زندی باغچه مریممحمد حسین بنابازیMehdi SargolzaeiYounes Miar
A genome-wide signatures of selection study of Welsh ponies and draft horses revealed five genes associated with horse type variation
مطالعه پویش ژنومی نشانه های انتخاب نژاد پونی ولش و اسب های بزرگ جثه برای پنج جایگاه ژنی مرتبط با تیپ اسب
Gene Reports Issue 21 (2020-07-18PP. 1-6 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
8.  سیاوش سالک اردستانیمهدی امین افشارمحمد باقر زندی باغچه مریممحمد حسین بنابازیMehdi SargolzaeiYounes Miar
Signatures of selection analysis using whole-genome sequence data reveals novel candidate genes for pony and light horse types
آنالیز نشانه های انتخاب با استفاده از داده های تععین توالی کل ژنوم برای ژنهای جدیدی مرتبط با تیپ اسبهای پونی و بزرگ
GENOME Issue 63 (2020-05-14PP. 1-10 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
7.  سیاوش سالک اردستانیمهدی امین افشارمحمد باقر زندی باغچه مریممحمد حسین بنابازیMehdi SargolzaeiYounes Miar
Whole-Genome Signatures of Selection in Sport Horses Revealed Selection Footprints Related to Musculoskeletal System Development Processes
پویش کل ژنومی نشانه های انتخاب اسبهای ورزشی برای صفات مرتبط با گسترش سیستم عضلانی
Animals شماره 10-53 (1398/10/11صفحات 1-14 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
6.  محمود پورعسکری طرفهمحمد طاهر هرکی نژاد نلیوانمحمد باقر زندی باغچه مریم
Study of SNPs associated with carcass fat in Afshari,Moghani and Qezel sheep breeds
بررسی SNPهای مرتبط با چربی لاشه در گوسفندان نژادهای افشاری، مغانی و قزل
علوم دامی (پژوهش و سازندگی سابق) - وزارت جهاد کشاورزی شماره 123 (1398/05/01صفحات 247-258 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
5.  علیرضا خان احمدیقدرت رحیمی میانجیحسین مرادی شهربابکسیدحسن حافظیانمحمد باقر زندی باغچه مریم
Genomic Scan of Selective Signature in Kurd Horse
پویش ژنومی نشانه های انتخاب در اسب نژاد کرد
محیط زیست جانوری= شماره 10-4 (1397/10/01صفحات 119-128 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
4.  رقیه نبی لومحمد باقر زندی باغچه مریممحمد طاهر هرکی نژاد نلیوان
Study of Genetic diversity of indigenous (Afshari, Moghani and Ghezel) and exotic (Romney, Merinos and Dorper) sheep breeds using high-density SNP markers
بررسی تنوع ژنتیکی گوسفند نژادهای بومی (افشاری، قزل و مغانی) و خارجی (دورپر، مرینوس و رامنی) با استفاده از اطلاعات نشانگری متراکم
علوم دامی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران شماره 3 (1397/08/15صفحات 437-451 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
3.  علیرضا خان احمدیقدرت رحیمی میانجیحسین مرادی شهربابکسیدحسن حافظیانمحمد باقر زندی باغچه مریم
Genome wide scan for detecting the signature of selection in Turkmen horse breed
کاوش ژنومی برای ردیابی نشانه های انتخاب در اسب نژاد ترکمن
پژوهشهای تولیدات دامی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری شماره 19 (1397/01/15صفحات 54-62 
  علمی-پژوهشی
Scopus
2.  میلاد حسینیحسین مرادی شهربابکمحمد باقر زندی باغچه مریممحمد فلاحی
A Morphometric Survey among Three Iranian Horse Breeds with Multivariate Analysis
بررسی مورفولوژی سه نژاد اسب ایرانی با استفاده از انالیز چند متغیره
Media Peternakan Issue 39 (2016-12-01PP. 155-160 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
1.  سمیه پنجه شیریمرادپاشا اسکندری نسبمحمد باقر زندی باغچه مریمحسین مرادی
Estimation of genetic parameters and trend of somatic cell score trait using test day records in Iranian Holstein cows
برآورد فراسنجه‌‌ها و روند ژنتیکی صفت امتیاز یاخته‌های بدنی با استفاده از رکورد‌های روز ‌آزمون گاو‌های هلشتاین ایران
علوم دامی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران شماره  دوره 47، شماره 3 (1395/07/01صفحات 379-388 


Presentations in Seminars & Conferences


بین‌المللی 39. کیوان خانیسیده مهریدخت مرتضویالیاس مرویمحمد باقر زندی باغچه مریممحمد طاهر هرکی نژاد نلیوانداریوش سلیمی
ویرایش ژنوم :روشی نوین در پیشرفت ژنتیک دام
Gene Editing: Modern procedure in genetic improvement of livestock
--- انجمن علمی بیوتکنولوژی, تهران, 2023-10-08 - 2023-10-10
بین‌المللی 38. محمد باقر زندی باغچه مریممحمدباقر صیادنژادعلی رضایی
برآورد روند ژنتیکی و ژنومیکی صفات تولیدی و عملکردی گاو شیری هلشتاین ایران
Genetic and genomic trend of productive and functional traits of Iranian Holstein dairy cattle
- انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران, تهران, 2023-10-08 - 2023-10-10
بین‌المللی 37. فرشته جعفریفاطمه رضائیمحمد عبدلیجمال جمالی بجستانیمحمد باقر زندی باغچه مریم
شناسایی SNPهای مرتبط با صفت تولید گوشت در گوسفند نژاد افشاری
Identification of SNPs related to meat production traits in Afshari sheep
--- انجمن علمی بیوتکنولوژی, تهران, 2023-10-08 - 2023-10-10
بین‌المللی 36. معین تاندمحمد باقر زندی باغچه مریمسیاوش سالک اردستانیمیلاد واحدیمحمد عبدلی
برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات عملکردی در اسبهای کورسی نژاد ترکمن ایران با استفاده از روش بیزین
Genetic parameter estimation of racing performance traits in Turkmen horse breed in Iran Using Bayesian approach
- دانشگاه تهران, تهران, 2023-08-30 - 2023-08-31
بین‌المللی 35. محمد عبدلیمحمد باقر زندی باغچه مریممعین تاند
بررسی ژنومی ساختار ژنتیکی جمعیت نژادهای اسب بومی ایران با استفاده از نشانگر SNP
Genome investigation of the genetic structure of the Iranian native horse breeds using SNP markers
- دانشگاه تهران, تهران, 2023-08-30 - 2023-08-31
بین‌المللی 34. حامد شیرزادیمحمد باقر زندی باغچه مریممرادپاشا اسکندری نسبمحمدباقر صیادنژاد
برآورد همبستگی های ژنتیکی و فنوتیپی بین صفات تیپ در گاوهای شیری هلشتاین ایران
Estimation of genetic and phenotypic correlations between type traits in Iranian Holstein dairy cows
- دانشگاه تهران, تهران, 2023-08-30 - 2023-08-31
بین‌المللی 33. حامد شیرزادیمحمد باقر زندی باغچه مریممرادپاشا اسکندری نسبمحمدباقر صیادنژاد
برآورد وراثتپذیری صفات ترکیبی تیپ در گاوهای شیری هلشتاین ایران
Estimation of the heritability of combined type traits in Iranian Holstein dairy cows
- دانشگاه تهران, تهران, 2023-08-30 - 2023-08-31
بین‌المللی 32. جمال جمالی بجستانیمحمد باقر زندی باغچه مریممحمد طاهر هرکی نژاد نلیوان
شناسایی SNP های مرتبط با صفت تولید و ترکیبات شیر در گوسفند نژاد افشاری
Identification of SNP related to production and milk composition traits in Afshari sheep breed
- دانشگاه تهران, تهران, 2023-08-30 - 2023-08-31
بین‌المللی 31. هاله مولانیمحمد باقر زندی باغچه مریممحمد طاهر هرکی نژاد نلیوانرستم پهلوانمحمدباقر صیادنژاد
آنالیز ژنتیکی صفت نیتروژن اورهای شیر در گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از مدل تابعیت تصادفی
Genetic analysis of Milk Urea Nitrogen in Iranian Holstein cows by Random Regression Model
- دانشگاه تهران, تهران, 2023-08-30 - 2023-08-31
بین‌المللی 30. محمد باقر زندی باغچه مریممحمد عبدلیحسین مهبودیفریدون مهبودیملیکا دانش
بررسی ساختار جمعیتی و ژنتیکی نژاد اسب دره شوری با استفاده از نشانگرهای SNP
Population and Genetic structure survey of Dareshuri horse breed by SNP markers
- دانشگاه تهران, تهران, 2023-08-30 - 2023-08-31
بین‌المللی 29. معین تاندمحمد باقر زندی باغچه مریممرادپاشا اسکندری نسبمحمد عبدلی
برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات عملکر دی اسب های ورزشی ا یران با استفاده از مدل چند صفتی
Genetic parameters estimation of sport performance records in Iranian jumping horse using multi trait model
کنگره بین المللی و کنگره ملی ژنتیک ایران انجمن ژنتیک ایران, تهران, 1401/12/15 - 1401/12/17
بین‌المللی 28. محمد عبدلیمحمد باقر زندی باغچه مریممعین تاند
بررسی ساختار ژنتیکی اسب های نژاد کاسپین با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره
Genome structure survey of Caspian horse breeds by microsatellite markers
کنگره بین المللی و کنگره ملی ژنتیک ایران انجمن ژنتیک ایران, تهران, 1401/12/15 - 1401/12/17
بین‌المللی 27. محمد عبدلیمحمد باقر زندی باغچه مریممعین تاندسیاوش سالک اردستانی
بررسی ساختار ژنتیکی اسب های نژاد ترکمن و آخال تکه با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره
Genome structure survey of Turkoman and Akhal-Teke horse breeds by microsatellite
کنگره بین المللی و کنگره ملی ژنتیک ایران انجمن ژنتیک ایران, تهران, 1401/12/15 - 1401/12/17
ملی معتبر 26. معین تاندمحمد باقر زندی باغچه مریممرادپاشا اسکندری نسبمحمد عبدلی
تاثیر عوامل محیطی بر عملکرد ورزشی اسبهای پرشی در ایران
The effect of environmental factors on sport performance record of jumping horses in Iran
= دانشگاه کرمان, کرمان, 2022-10-19 - 2022-10-19
ملی معتبر 25. معین تاندمحمد باقر زندی باغچه مریممرادپاشا اسکندری نسبمحمد عبدلی
برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات مرتبط با عملکرد ورزشی اسبهای پرشی
Genetic parameter estimation of sport performance for jumping horses
= دانشگاه کرمان , کرمان, 2022-10-19 - 2022-10-19
ملی معتبر 24. هادی احمدیمحمد باقر زندی باغچه مریممحمد طاهر هرکی نژاد نلیوانمسعود خلیلی
برآورد پارامترهای ژنتیکی و روند ژنتیکی صفت زمان مسابقه در اسب های دوخون ایران
Estimates of Genetic and Phenotypic Parameters of time trait in Iranian Racing Turkoman Horse breed
Congress on Animal Science انجمن علوم دامی ایران, سنندج, 2018-08-28 - 2018-08-29
ملی معتبر 23. منیژه رحیمیحسین مرادی شهربابکصاحب فروتنی فرعلیرضا عبدالمحمدیمحمد باقر زندی باغچه مریم
مطالعه ساختار عدم تعا دل پیوستگی ژنوم اسب نژاد ترکمن با استفاده از SNP-CHIP
The study of linkage disequilibrium structure of Turkmen h orse genome by using high density SNP-CHIP
Congress on Animal Science انجمن علوم دامی ایران, سنندج, 2018-08-28 - 2018-08-29
ملی معتبر 22. محمدباقر زندی باغچه مریم
پویش کل ژنوم نژاد اسب کرد برای بررسی ساختار ژنتیکی
Genome Wide Scan of Kurdish Horse Breed for of Genetic Population Structure study
Congress on Animal Science انجمن علوم دامی ایران, سنندج, 2018-08-28 - 2018-08-29
ملی معتبر 21. هادی احمدیمحمد باقر زندی باغچه مریممحمد طاهر هرکی نژاد نلیوانمسعود خلیلی
برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات عملکردی اسب های کورسی ایران
Estimates of Genetic and Phenotypic Parameters of race traits in Iranian Horse breeds
- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-04-26 - 2018-04-26
ملی معتبر 20. حسین مرادی شهربابکمهدی بشردوستمحمد باقر زندی باغچه مریممهدیه منتظریمهدی عباسی فیروزجائی
مطالعه تفکیک جمعیتهای اسب ترکمن، کرد، دره شوری و کاسپین ایران به روش PCA با استفاده ازSNP-Chip 70K
The Study of Iranian Horse Breeds (Turkmen, Kurdish, Dareh Shoori and Caspian) Population Segregation with PCA Method Using of SNP-chip 70k
- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-04-26 - 2018-04-26
ملی معتبر 19. مسعود کریمیمهدی امین افشارمحمود هنرورناصر امام جمعه کاشانمحمد باقر زندی باغچه مریم
پویش ژنومی نژادهای اسب ایرانی و خارجی برای شناخت ساختار ژنوم و بررسی اندازه موثر جمعیت
A Genome-wide Scan of Iranian and Foreign Horse Breeds to Detect the Genomic Structure and Effective Population Size
- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-04-26 - 2018-04-26
ملی معتبر 18. هادی احمدیمحمد باقر زندی باغچه مریممحمد طاهر هرکی نژاد نلیوانمسعود خلیلی
برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفت زمان مسابقه در اسبهای ترکمن
Estimates of Genetic and Phenotypic Parameters of Time Trait in Iranian Racing Turkoman Horse Breed
- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-04-26 - 2018-04-26
ملی معتبر 17. محمد باقر زندی باغچه مریمثریا رفیعی
بررسی ساختار جمعیت و تنوع ژنتیکی اسب عرب ایرانی با استفاده از تجزیه و تحلیل شجره
The Survey of Population Structure and Genetic Variability of Iranian Arabian Horse Breed using Pedigree-based Analysis
- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-04-26 - 2018-04-26
ملی معتبر 16. محمود پورعسکری طرفهمحمد طاهر هرکی نژاد نلیوانمحمد باقر زندی باغچه مریم
آنالیز ساختار ژنتیکی جمعیت گوسفندان بومی ایران با استفاده از نشانگرهای متراکم چندشکلی تک نوکلئوتیدی
Analysis of genetic structure of Iranian indigenous Sheep Populations using dense single nucleotide polymorphism markers
- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-01-24 - 2018-01-24
ملی معتبر 15. محمود پورعسکری طرفهمحمد طاهر هرکی نژاد نلیوانمحمد باقر زندی باغچه مریمصابر قنبریداریوش سلیمی
بررسی SNPهای مرتبط با چربی لاشه در گوسفندان نژاد های افشاری ، مغانی و قزل
Study of SNPs associated with carcass fat in Afshari, Moghani and Qezel sheep breeds
- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-01-24 - 2018-01-24
ملی معتبر 14. روح الله مرادیمحمد طاهر هرکی نژاد نلیوانمحمد باقر زندی باغچه مریموحید سلمانی
چند شکلی ژن 9 GDF در گوسفند افشاری و آمیخته افشاری * برولا مرینو
Polymorphism of GDF9 gene, in Afshari and Afshari * Booroola Merino cross sheeps
- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-01-24 - 2018-01-24
ملی معتبر 13. علیرضا رستمیمرادپاشا اسکندری نسبمحمد باقر زندی باغچه مریمثریا رفیعی
برآورد پارامترها و روند ژنتیکی صفات رشد در گوسفند افشاری، با استفاده از معلوم بودن ونبودن شجره پدرها در گله تحقیقاتی دانشگاه زنجان
Estimation of Parameters and Genetic Trend of Growth Traits in Afshari Sheep Using Identification and Fatigue of Pedigree Pedigree in Zanjan University Research Campus
- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-01-24 - 2018-01-24
ملی معتبر 12. صغری منصوریمحمد طاهر هرکی نژاد نلیوانمحمد باقر زندی باغچه مریمداریوش سلیمی
بررسیSNPs مرتبط با صفات لاشه در گوسفندان نژادهای داخلی (افشاری، قزل و مغانی) و مقایسه آنها با نژادهای خارجی(رامنی و مرینوس)
SNP survey replated to carcase traits in Iranian sheep breed and forigen breeds
- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-01-24 - 2018-01-24
ملی معتبر 11. صغری منصوریمحمد باقر زندی باغچه مریممحمد طاهر هرکی نژاد نلیوانداریوش سلیمی
بررسی مناطق ژنومی تحت انتخاب مرتبط با صفات لاشه در گوسفندان ایرانی
Study of genomic regions under the selection associated with carcass traits in Iranian sheep
- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-01-24 - 2018-01-24
ملی معتبر 10. رقیه نبی لومحمد طاهر هرکی نژاد نلیوانمحمد باقر زندی باغچه مریمصابر قنبریداریوش سلیمی
بررسی فراوانی SNPs در گوسفند نژادهای بومی(افشاری ، مغانی و قزل) و خارجی(رامنی ، مرینوس و دورپر)
Study of SNPs frequency in indigenou (Afshari, Moghani and (Romney, Merinos and Dorper) sheep breeds Ghezel) and exotic
- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-01-24 - 2018-01-24
ملی معتبر 9. رقیه نبی لومحمد باقر زندی باغچه مریممحمد طاهر هرکی نژاد نلیوان
پویش ژنومی شناسایی نشانههای انتخاب نژادهای گوسفند ایرانی )افشاری، مغانی و قزل( و خارجی )رامنی، مرینوس و دورپر(
Signature of Selection indigenous (Afshari, Moghani and Ghezel) and exotic (Romney, Merinos and Dorper) sheep breeds by whole Genome survey
- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-01-24 - 2018-01-24
ملی معتبر 8. هادی احمدیمحمد باقر زندی باغچه مریممحمد طاهر هرکی نژاد نلیوانمسعود خلیلی
براورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات عملکردی اسب های نژاد عرب ایران
Genetic and Phenotypic parameter Estimation of Performance traits in Iranian Arabian horses breeds
- دانشگاه شهید باهنر کرمان, کرمان, 2017-09-06 - 2017-09-06
ملی معتبر 7. هادی احمدیمحمد باقر زندی باغچه مریممحمد طاهر هرکی نژاد نلیوانمسعود خلیلی
براورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفت زمان مسابقه در اسب های تروبرد ایران
Genetic and Phenotypic parameter Estimation of Racing Time traits in Iranian Thoroughbred horses breeds
- دانشگاه شهید باهنر کرمان, کرمان, 2017-09-06 - 2017-09-06
بین‌المللی 6. محمود پورعسکری طرفهمحمد طاهر هرکی نژاد نلیوانمحمد باقر زندی باغچه مریم
بررسی نشانه های انتخاب در نژادهای گوسفند ایرانی
Identifying signature of selection in three Iranian sheep breeds
Annual meeting of the European federation of Animal science EAAP, Estonia, 2017-08-28 - 2017-09-01
بین‌المللی 5. رقیه نبی لومحمد باقر زندی باغچه مریممحمد طاهر هرکی نژاد نلیوان
ساختار ژنتیکی نژادهای گوسفند ایرانی با پویش کل ژنوم
Genomic Structure of Iranian Sheep Breed by Whole Genome Survey
Annual meeting of the European federation of Animal science EAAP, Estonia, 2017-08-28 - 2017-09-01
ملی معتبر 4. محمدرضا زرگرجمال فیاضیمحمدتقی نصیری بیگیحسین مرادی شهربابکمحمد باقر زندی باغچه مریم
بررسی جایگاه های ژنومی موثر بر طول سرپستانک های جلویی و عقبی گاومیش های استان خوزستان با روش پویش ژنومی
Genome wide association study of udder traits in Khozestani bufallo breed
همایش ملی گاومیش ایران دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان, اهواز, 1395/11/27 - 1395/11/27
ملی معتبر 3. محمدرضا زرگرجمال فیاضیمحمدتقی نصیری بیگیحسین مرادی شهربابکمحمد باقر زندی باغچه مریم
بررسی فاصله ژنتیکی زیرجمعیت های گاومیش خوزستان به کمک مارکرهای متراکم
Genomic distance study of Khozestani buffalo by dense marker
همایش ملی گاومیش ایران دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان, اهواز, 1395/11/27 - 1395/11/27
ملی معتبر 2. محمدرضا زرگرجمال فیاضیمحمدتقی نصیری بیگیحسین مرادی شهربابکمحمد باقر زندی باغچه مریم
مطالعه ساختار جمعیت گاومیش های خوزستانی واقع در مناطق مختلف ایران با آنالیز مولفه های اصلی (PCA) جهت تفکیک ژنتیکی ساختار جمعیت با دادههای ژنومیکی SNP-CHIP 90K
Principal component analysis for study genetic structure of Khuzestanian buffaloes population using high density arrays
Congress on Animal Science انجمن علوم دامی ایران, کرج, 2016-09-07 - 2016-09-08
ملی معتبر 1. مهدیه منتظریمحمد باقر زندی باغچه مریمحسین مرادی شهربابک
آنالیز ساختار ژنتیکی جمعیتهای اسب به روش خوشه بندی فوق پارامغناطیسی
Population Genetic Structure Analysis of Horses by Super Paramagnetic Clustering (SPC)
Congress on Animal Science انجمن علوم دامی ایران, کرج, 2016-09-07 - 2016-09-08