خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22925   بروزرسانی: 07-03-1403

Mohamad Bagher Zandi
محمدباقر زندی باغچه مریم
دانشیار

پست الکترونيکی
mbzandi@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/zandi-mohammad

تلفن
   02433054505   +98 (0) 24 3305 2241

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه علوم دامی، اتاق 8، کدپستی 38791-45371