خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22924   بروزرسانی: 07-03-1403

Mohamad Bagher Zandi

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

 عضو انجمن علوم دامی ایران
عضو جامعه جهانی ژنتیک اسب
عضو انجمن جهانی ژنتیک حیوانی