خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22330   بروزرسانی: 21-09-1402

Mohamad Bagher Zandi

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

 عضو انجمن علوم دامی ایران
عضو جامعه جهانی ژنتیک اسب
عضو انجمن جهانی ژنتیک حیوانی