خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20996   بروزرسانی: 09-08-1401

Mohamad Bagher Zandi

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تهران, ایران, ژنتیک و اصلاح نژاد دام , 1393-1388
عنوان رساله : پویش ژنومی نژادهای اسب بومی براي شناخت ساختار ژنوم و نشانه هاي انتخاب
زمینه رساله : ژنومیک اسب
استاد راهنما : دکتر اردشیر نجاتی جوارمی

کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران, ايران, ژنتيک و اصلاح نژاد دام , 1387-1385
عنوان پایان نامه : براورد پارامترهاي ژنتيکي و ضرايب اقتصادي بز مرخز
استاد راهنما : دکتر محمد مرادي شهربابک و دکتر سيد رضا ميرايي آشتياني

کارشناسی : دانشگاه تبريز, ايران, علوم دامي , 1385-1381