خانه :: اساتید :: اخبار

Muhammad jafar Ashkevari
محمدجعفر اشکواری
استادیار

پست الکترونيکی
ashkevari[at]znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/ashkevari-muhammad

تلفن
   02433054099   +98 (0) 24 3305 4284

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، اتاق 242، کدپستی 38791-45371

 

 

http://tarikhnameh.persianblog.ir

زندگی خالی نیست
مهربانی هست،سیب هست،ایمان هست 
آری تا شقایق هست زندگی باید کرد.  «سهراب سپهری»