خانه :: اساتید :: اخبار

Muhammad jafar Ashkevari

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
جغرافیدانان مسلمان(مستند) 
[  خلاصه طرح] 
همكارمهر 1389تير  1390کاربردیصدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران