خانه :: اساتید :: اخبار

Muhammad jafar Ashkevari

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. جغرافیای تاریخی، تاریخ هنر و معماری اسلامی، کلیات فرهنگ و تمدن ملل اسلامی