خانه :: اساتید :: اخبار

Muhammad jafar Ashkevari

افتخارات، تشويق نامه‌ها و نشان ها

سوابق علمی

رتبه اول در کنکور کارشناسی ارشد، تاریخ و تمدن ملل اسلامی، 1384

معدل الف در مقطع کارشناسی ارشد، رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی،دانشگاه تهران

رتبه اول در کنکور دکتری، رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشگاه تهران، 1388

سوابق ورزشی

 

مقام سوم در رشته ورزشی کاراته (کاتا انفرادی)، المپیاد ورزشی دانشجویان دانشگاه تهران، آذر-دی ماه 1387

 مقام دوم در رشته ورزشی کاراته (کومیته)، المپیاد ورزشی دانشجویان دانشگاه تهران، آبان-آر ماه، 1389.

مقام سوم در رشته ورزشی فوتسال، جام مسجد کوی دانشگاه تهران، پاییز 1387.

مقام اول در رشته ورزشی فوتسال، مسابقات اساتید و کارکنان دانشگاه زنجان، پاییز 1392.

مقام سوم در رشته ورزشی فوتسال، مسابقات اساتید و کارکنان، دانشگاه زنجان، پاییز 1397.