خانه :: اساتید :: اخبار

Muhammad jafar Ashkevari

مدیریت

1. مسئول کارگاه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، شهریور 1394- ادامه دارد.

2. استاد مشاور انجمن علمی گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، مهر 1397- ادامه دارد

3. دبیر و نماینده انجمن ایرانی تاریخ اسلام در استان زنجان.

4. دبیر اجرایی نخستین سمینار ایلخانی پژوهان ایران.

5. مدیر گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، 29 بهمن 1397-ادامه دارد.