خانه :: اساتید :: اخبار

Muhammad jafar Ashkevari

سوابق تحصیلی


دکترا : تهران, ایران, تاریخ و تمدن ملل اسلامی , 1392-1388
عنوان رساله : نقد و بررسی تطور عجایب نگاری ها در متون جغرافیای اسلامی تا قرن هشتم هجری
زمینه رساله : جغرافیا و عجایب نگاری
استاد راهنما : دکتر سید جمال موسوی و دکتر مسعود صادقی

کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران, ایران, تاریخ و تمدن ملل اسلامی , 1387-1385
عنوان پایان نامه : بررسی جغرافیای تاریخی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تنکابن
زمینه پایان نامه : جغرافیای تاریخی
استاد راهنما : دکتر حسین قرچانلو

کارشناسی : فردوسی مشهد, ایران, تاریخ و تمدن ملل اسلامی , 1384-1381