خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27316   بروزرسانی: 23-05-1394

Forouzan Ghasemian Roudsari

کتب

عنوان کتاب نوع نشر ناشر مولف/مولفین مترجم/مترجمین تاریخ نشر PDF FILE
ویروس شناسی اصول و کاربردها   ترجمهدانشگاه زنجان جان کارتر و ونیتیا ساندرز فروزان قاسمیان رودسری اسفند 1393 
ژنتیک ملکولی باکتری ها   ترجمهدانشگاه زنجان جرمی دبلیو دیل و سیمون اف پارک فروزان قاسمیان رودسری و امین تشکر مهر 1392