خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27119   بروزرسانی: 23-05-1394

Forouzan Ghasemian Roudsari

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
11 محمد جواد رشید آبادی مهر  1390بیوتکنولوژی جداسازی و شناسایی باکتری های تجزیه کننده سموم ارگانوفسفره از نقاط مختلف ایران بوسیله ژن 16S rRNA   استاد راهنما
10 ابوالفضل کشاورز کاضمیان مهر  1391محیط زیست تعییت غلظت سموم ارگانوفسفره (دیازینون و کلرپروفوس)در رودخانه های زنجان رود و قزل اوزن و ابهر رود استان زنجان   استاد راهنما
9 مجید عزمی تنوراغاج بهمن  1391محیط زیست بررسی سرب در دندان ها به عنوان شاخص آلودگی محیط زیست در استان   استاد راهنما
8 سیامک حمیدی کجوری مهر  1391محیط زیست بررسی مقادیر باقی مانده حشره کش های ارگانوفسفره در ماهی های رودخانه های زنجان رود , ابهررود و قزل اوزن استان زنجان   استاد راهنما
7 محمد علی حسنلوئی اسفند  1391محیط زیست شناسائی و انتخاب باکتری های مقاوم جاذب سرب و روی در خاک های آلوده و پساب های صنعتی در استان زنجان   استاد راهنما
6 هاشم فتحی اسفند  1392محیط زیست بررسي انتشار آئروسول هاي بيولوژيكي ناشي از كاربرد كمپوست در بعضي از مناطق شهري ( مطالعه ي موردي شهر كرمانشاه)   استاد راهنما
5 حمید نعمتی اسفند  1392محیط زیست جداسازي و شناسايي باكتري هاي تجزيه كننده سم ديازينون در مناطق آلوده استان زنجان   استاد راهنما
4 طیبه سقایی اسفند  1392فیزیک مطالعه تغييرات و شكساني فيلم چرخان در حضور باكتري    استاد مشاور
3 امین رحمتعلی خزائئ اسفند  1392محیط زیست شناسایی فون ماهیان شمال و شرق استان خراسان رضوی با استفاده از صفات ریخت شناسی و DNA بار کدینگ ژن COI   استاد راهنما
2 فریبا صحافی اسفند  1393محیط زیست شناسايي و انتخاب باكتري هاي بومي جاذب مواد رنگي ناشي از پساب كارخانجات نساجي استان زنجان   استاد راهنما
1 ملیحه پارسامهر اسفند  1393محیط زیست جداسازي و تشخيص باكتري هاي موجود در محيط هاي آلوده به گازوئيل در استان زنجان   استاد راهنما