خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27376   بروزرسانی: 23-05-1394

Forouzan Ghasemian Roudsari

سوابق تحصیلی


دکترا : آکادمی علوم روسیه انسیتو ژنتیک عمومی , روسیه فدراتیو, بیولوژی (ژنتیک ملکولی) , 1385-1380
عنوان رساله : پلی مورفیسم ژنتیکی جمعیت ایران و پامیر: جمعیت و جنبه های ژنتیکی
زمینه رساله : ژنتیک
استاد راهنما : نیکلای یانکوفسکی