خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27096   بروزرسانی: 23-05-1394

Forouzan Ghasemian Roudsari

علایق پژوهشی

میکروبیولوژی و کشت میکروبی ،تخلیص پروتئین ،استخراج دی ان آ ،پی سی آر روش هایRAPID ،RFLP وWesternBlot ، Proteeomics analysis