خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27098   بروزرسانی: 23-05-1394

Forouzan Ghasemian Roudsari

مدیریت

مدیر گروه زیست شناسی از سال 1386 تا 1391، رئیس مرکز بهداشت و درمان دانشگاه 1392 ادامه دارد.