خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27379   بروزرسانی: 23-05-1394

Forouzan Ghasemian Roudsari

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. میکروبیولوژی عمومی2. زیست سلولی3. ژنتیک باکتری ها4. زیست شناسی ملکولی پیشرفته5. زیست شناسی زیست محیطی6. ویروس شناسی7. ژنتیک انسانی8. ژنتیک