خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21841   بروزرسانی: 04-03-1398

Amir Jabbari

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه اصفهان, اقتصاد پولی، اقتصاد بخش عمومی و انتخاب عمومی , 1390-1385
عنوان رساله : تحليل تخصيص منابع در بازار سياسي با استفاده از سازوکار بازار اقتصادي
زمینه رساله : اقتصاد پولی و انتخاب عمومی
استاد راهنما : دکتر محسن رنانی

کارشناسی ارشد : دانشگاه اصفهان, اقتصاد محض , 1385-1382
عنوان پایان نامه : تعيين سطح بهينه ذخاير بين المللي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران طي سالهاي 83-1340
زمینه پایان نامه : اقتصاد پولی و اقتصاد بین الملل
استاد راهنما : دکتر محمد واعظ