خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21841   بروزرسانی: 04-03-1398

Amir Jabbari

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
طرح تهيه سند توسعه استان هرمزگان   همكارتير 1388مهر  1389استانداري هرمزگان
طرح تحقيقاتي ايجاد بانک طلا در کشور   همكاراسفند 1388دي  1389دانشگاه هنر اصفهان
شاخص قيمت مصرف کننده کل کشور   همكارارديبهشت 1390خرداد  1391مرکز آمار ایران