خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21841   بروزرسانی: 04-03-1398

Amir Jabbari

ساير فعاليتهاي پژوهشي

داور مجله علمی- پژوهشی  پژوهش‌ها و سیاست های اقتصادي.

داور مجله علمی- پژوهشی  اقتصاد پولی، مالی

داور مجله علمی- پژوهشی  اقتصاد و توسعه منطقه ای

داور مجله  علمی- پژوهشی  تحقيقات مدل‌سازي اقتصادي.

داور مجله علمی-ترویجی فصلنامه سياستهای مالی و اقتصادی

داور  و همکار مجله  پژوهشهاي علوم انساني نقش جهان.

داور هشتمين جشنواره  دانشجويان ممتاز، مبتکر و نوآور بسيجي ، شاهد و ايثارگر در استان اصفهان.

کارشناس و مشاور دفتر توليدي معاونت امور اقتصادي وزارت دارايي و اقتصاد.