خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21841   بروزرسانی: 04-03-1398

Amir Jabbari

مدیریت

 مدیریت گروه اقتصاد دانشگاه زنجان از سال 1394/8/28 تا 1396/8/28