خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24946   بروزرسانی: 04-03-1398

Amir Jabbari
امیر جباری
استادیار

پست الکترونيکی
amir_jabbari[at]znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/jabbari-amir

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2644

فکس
   +98 (0) 24 3228 13201

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم اجتماعی، مدیریت و اقتصاد ، گروه اقتصاد ، اتاق 619