خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26057   بروزرسانی: 28-05-1400

Farzollah Mirzapour

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تهران, ایران, ریاضی , 1376-1371
عنوان رساله : توابع محدب روی گروههای توپولوژیک
استاد راهنما : دکتر ارسلان شادمان

کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران, ایران, ریاضی آنالیز ریاضی , 1367-1365
عنوان پایان نامه : تعمیم قضیه کارتان به نگاشتهای هلومورف ویژه
استاد راهنما : دکتر ارسلان شادمان