خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26057   بروزرسانی: 28-05-1400

Farzollah Mirzapour

علایق پژوهشی

 نامساویهای عملگری - معادلات عملگری و ماتریسی -  توابع محدب - خودریختیهای روی گوی یکه -