خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26584   بروزرسانی: 28-05-1400

Farzollah Mirzapour

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
18 علی مرصعی خرداد  1378ریاضی (آنالیز ریاضی) توابع تقریبا محدب روی گروههای توپولوژیک  
17 هیرو صارمی شهريور  1381ریاضی محض توابع تام کرین و مسئله تقریب برنشتاین  
16 امیر حسین یوسف بیگی شهريور  1381ریاضی محض توابع تحلیلی و M-همساز با انتگرال دریکله متناهی روی گوی یکه از cn  
15 مریم روح بخش شیشوان شهريور  1383ریاضی محض بسط ایزومتری ها در فضاهای ضرب اسکالر نامعین با بعد نا متناهی و تجزیه های قطبیبر مبنای کاربو لشاکوف و دیگران  
14 زهره نورمحمدی شهريور  1383ریاضی محض پوسته ماتریس ها در فضاهای ضرب داخلی نا معین بر مبنای کاربلوتنیکف و دیگران  
13 سید محمد صادق نبوی ثالث اسفند  1384ریاضی محض بررسی تقارب و یکتایی توابع ∆αß- همساز   
12 هرمز رحمتان بالا ده شهريور  1384ریاضی محض رفتار مرزی توابع M - همساز و اندازه ها و سدورف نا همگن بر مبنای کار فلیپ ژامن و ماریا روجینس کایا  
11 اعظم یوسفی شهريور  1385ریاضی محض محک ترایایی خطی  
10 مجید خیری مهر  1385ریاضی محض E-تحدب و کاربرد های آن  
9 ربابه تاران شهريور  1385ریاضی محض بردارهای ابر دوری مشترک برای عملگرهای ترکیبی  
8 الهام نصرالهی شهريور  1386ریاضی - آنالیز تعمیم نامساوی سیمونز و کاربردهای آن   
7 فاطمه بحرینی شهريور  1386ریاضی - آنالیز بررسی توابع محدب غیر کراندار روی گوی یکه در C^n  
6 مينا رشيدي تير  1387رياضي پوشش مجموعه هاي فشرده در فضاي باناخ توسط برد عملگر يك فضاي باناخ با پايه   
5 مهدي شهسواري تير  1387رياضي توسيعهاي شعاع عددي مينيمال عملگرها  
4 جواد بخشي تير  1387رياضي بررسي عملگرهاي تركيبي با برد بسته بر روي فضاي بلوخ  
3 ريحانه محمدي نزادپاشاكي شهريور  1387رياضي بررسي برد عملگرها روي جبرهاي فن نيومن  
2 مهران اصغري لالمي تير  1388رياضي تعميم يكنوايي و تحدب به توابع مشتق ناپذير  
1 رسول اسكندري تير  1388رياضي تعميم و نقريب معكوس عملگرها