خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23087   بروزرسانی: 30-10-1396

Aboalghasem Ojaghloo

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تهران, ايران, علوم قرآن و حديث , 1391-1385
عنوان رساله : سبک شناسی کلام معصومان (علیهم السلام) و کاربرد آن در مطالعات حدیثی
زمینه رساله : علوم حديث و مطالعات حديثي
استاد راهنما : دکتر مجید معارف

کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران, ايران, علوم قرآن و حديث , 1384-1381
عنوان پایان نامه : توضيح مفردات قرآن در كلام معصومان ( عليهم السلام )
زمینه پایان نامه : تفسير روايي
استاد راهنما : دكتر مجيد معارف

کارشناسی : دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان, ايران, علوم قرآن و حديث , 1381-1377