خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23232   بروزرسانی: 30-10-1396

Aboalghasem Ojaghloo

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

عضو بنياد ملي نخبگان ايران

عضو ستاد توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز در دانشگاه زنجان از 1395 تا کنون

عضو کمیسیون تخصصی علوم و معارف اسلامی دانشگاه زنجان از 1394 تا کنون