خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23490   بروزرسانی: 30-10-1396

Aboalghasem Ojaghloo

شرکت در کارگاههای آموزشی

دوره آموزش مبانی انديشه اسلامی درموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی حوزه علميه قم1379

کارگاه آشنایی با انقلاب اسلامی به روایت اسناد آبان ماه 1386 دانشگاه آزاد زنجان

کارگاه شیوه های نوین تأثیر گذاری بر مخاطب، اسفند ماه 1390 دانشگاه زنجان

کارگاه آموزشی روش های نوین پژوهش در حوزه تحقیقات علم رجال توسط دکتر احمد پاکتچی، اسفند ماه 1392 در پژوهشکده تاریخ اسلام - تهران

کارگاه روش های پژوهش در مفردات نهج البلاغه توسط دکتر احمد پاکتچی، آبان ماه 1393 در بنیاد نهج البلاغه - تهران